Endeksler
            ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
               HAKKINDA KANUN                  
                                        
  Kanun Numarası     : 2429                        
  Kabul Tarihi      : 17/3/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 19/3/1981 Sayı: 17284            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 227           
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre      
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                   *                     
                   * *                    

  Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bay- 
ramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. 
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 

  Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ge- 
nel tatil günleridir.                              
  A) Resmi bayram günleri şunlardır:                     
  1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramıdır.                                   
  2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.     
  3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.                    
  B) Dini bayramlar şunlardır:                        
  1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.     
  2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.      
  C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.                      
  D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri  
ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.            
  Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı
sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.         
  Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel ka- 
nunlarındaki hükümler saklıdır.                         
  29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.            

  Madde 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üze-
re Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.            
                                        
                                        
  B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer 
kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.             
  C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışve- 
riş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüy-
le ilgili hükümleri uygulanmaz.                         

  Madde 4 - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma,   
İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca  
müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yü- 
rürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.        

  Madde 5 - 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmış-
tır.                                      

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2429 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
                                        
Kanun                            Yürürlüğe      
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi     
-----    ---------------------------------------    ------------     
 2818             -              20/4/1983