Endeksler
                                        
           MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ              
               TAZMİNAT KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası     : 2424                        
  Kabul Tarihi      : 13/3/1981                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/3/1981 Sayı: 17279            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt : 20 Sayfa: 224           
  Durumu         : Külliyatın yayımlanmasından sonra 9/4/1990 ta-   
               rih ve 418 sayılı KHK'nin 45 inci maddesiyle yü-  
               rürlükten kaldırılmıştır.             
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)