Endeksler
                                        
                                        
         BAYINDIRLIK BAKANLIĞINCA YAPTIRILACAK SİVİL          
         AKARYAKIT VE DOĞAL GAZLARIN BORU HATLARI İLE         
         TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINA AİT          
          TESİSLERİN İHALE ESASLARINA DAİR KANUN           
                                        
  Kanun Numarası      : 2385                       
  Kabul Tarihi       : 13/2/1981                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : 17/2/1981 Sayı: 17254              
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 149          
                                        

  Madde 1 - 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun 
1 nci maddesinin (e) fıkrası, 9 ncu maddesinin (a) fıkrası, 19 ve 20 nci madde- 
lerinde belirtilen "Akaryakıt ve Doğal Gaz Boru Hatları ve Tesisleri İnşaatı ve 
Esaslı Onarımları" ile ilgili etüd, proje, satın alma, kamulaştırma hazırlıkla- 
rı, inşaat ve onarım gibi iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler saklı 
kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 nci maddeleri
ile 2490 sayılı Kanunla ek ve tadillerine bağlı kalmaksızın, toplu veya kısımlar
halinde bu konudaki yeterlik ve yetenekleri Bayındırlık Bakanlığınca kabul edil-
miş yerli ve yabancı uzman ve firmalara veya zorunlu hallerde bu uzman ve firma-
lardan birine, teklif alma suretiyle pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanı  
yetkilidir.                                   
                                        

  Madde 2 - Birinci maddeye göre yaptırılacak iş ve hizmetler için, taahhüt  
tutarının % 50'sine kadar avans vermeye ve bu iş ve hizmetlerde artma veya ek- 
silme olması gerektiği takdirde, taahhüt tutarının % 50'si oranındaki tadilatı, 
idarenin isteğine bağlı olarak, işin müteahhidine aynı şartlar dahilinde yaptır-
maya, Bayındırlık Bakanı yetkilidir.                      
                                        

  Madde 3 - Yaptırılan tesisler, ilgili kamu kuruluşlarına devrolunur.    
                                        

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 5 - Bu Kanunu Maliye, Bayındırlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan- 
ları yürütür.