Endeksler
          BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ           
                HAKKINDA KANUN                  
  Kanun Numarası      : 2380                       
  Kabul Tarihi       : 2/2/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 5/2/1981 Sayı: 17242           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 144          
                                        
  Payların hesaplanması ve dağıtımı:                     

  Madde 1 - (Değişik: 9/5/1984 - 3004/1 md.)                 
  Genel bütçeli vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere    
% 9,25, il özel idarelerine % 1,70 nispetinde pay verilir.           
  Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen
ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara  
kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır.                  
  İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının, genel  
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 6'sına tekabül eden bölümü banka  
tarafından İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına
göre büyük kent belediyeleri dışındaki, belediyelere dağıtımı planlanır.    
  İller Bankasında toplanan belediyeler payının, genel bütçe vergi gelirleri 
tahsilatı toplamının % 3'üne tekabül eden bölümü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
emrinde "Belediyeler Fonu" olarak İller Bankasındaki bir hesapta toplanır.   
  Bu Fon'dan nüfusuna bakılmaksızın bütün belediyelerin, İller Bankasının yıl-
lık yatırım programına giren haritaları, imar planları, bilcümle tesisleri ve  
bunlara ait projeler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanıp Resmi Ga-
zete'de yayınlanacak yönetmelikteki esaslara göre tahsiste bulunulur.      
  Bu Fon'un % 2'si Boğaziçi İmar Müdürlüğü payı olarak ayrılır; her yıl sonun-
da tahsis edilemiyen bölümü İller Bankası sermayesine aktarılır.        
  İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi gel- 
miş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yet-
kilidir.                                    
  İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il özel idare payının, genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 1,4'üne tekabül eden bölümün % 80'i 
banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı so- 
nuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. % 20'si ise İller Bankasında il  
özel idareleri için İçişleri Bakanlığı emrinde toplanır. (1)          
---------------------                              
(1) a) 4/12/1985 tarihli ve 3239 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi ile bu maddenin
    1 inci fıkrasındaki % 10, 30 ve % 2, 30 nisbetleri sırasıyla % 9, 25 ve 
    % 1, 70; 3 üncü fıkrasındaki % 8 nisbeti % 6; 4 üncü fıkrasındaki % 2  
    nisbeti % 3; 6 ncı fıkrasındaki % 6 nisbeti % 2; 8 inci fıkrasındaki   
    % 2 nisbeti % 1,4 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.       
  b) Bu maddenin, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin    
    7 nci fıkrasının (a) ve (b) bendleri için, 1998 Mali Yılında uygulan-  
    mayacağı; 25/12/1997 tarih ve 4316 sayılı 1998 Mali Yılı Bütçe Kanunu-  
    nun 71/b - (6) nolu fıkrası ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.: 27/12/  
    1997 - 23213 Mük.)                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/130 md.) Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat  
toplamının % 0,25'ine tekabül eden kısmı Belediyelere, % 0,30'una tekabül eden 
kısmı İl Özel İdarelerine ait paylardan alınarak teşkil olunacak toplam % 0,55' 
lik kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde "Mahalli İdareler 
Fonu" olarak İller Bankasında açılacak bir hesapta toplanır.          
  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/130 md.) Bu fonun Genel bütçe vergi gelirleri  
tahsilat toplamının % 0,15'ine tekabül eden kısmı Bayındırlık ve İskan Bakanlı- 
ğınca, belediyelerin imar uygulamalarında, % 0,40'ına (1986 yılında % 0,30'una) 
tekabül eden kısmı da İçişleri Bakanlığınca mahalli idareler için kullanılır.  
  Mahalli İdareler Fon'unun dağıtımı ilgili bakanlıklar tarafından hazırlana- 
rak Resmi Gazete'de neşredilecek yönetmelikteki objektif kriterler gözönünde bu-
lundurularak yapılır. Dağıtım esaslarının tespitinde, kalkınmada öncelikli böl- 
gelere ağırlık verilir.                             
                                        
  Payların tahsiline ilişkin esaslar:                     

  Madde 2 - Belediye ve İl Özel İdare paylarını 1 inci maddede yazılı süre  
içinde İller Bankasına yatırmayan gelir saymanlarından gereken meblağlar % 10  
fazlasıyla tahsil olunur.                            
  İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1 inci maddedeki esaslara göre ayrıl- 
mış bulunan payları ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili Belediye ve 
İl Özel İdarelerine göndermeye mecburdur. Gönderilmesi geciken paylar, İller  
Bankasınca bu kuruluşlara % 10 fazlasıyla ödenir.                
  İller Bankası ve gelir saymanları hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca ya- 
pılacak işlemler bağlı bulundukları Bakanlıklarca yürütülür.          
                                        
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 3 - a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 40, 41 ve 42 nci
maddeleri,                                   
  b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi, 1319 sayılı Emlak 
Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Ka- 
nununun 17 nci maddesinin Belediye ve İl Özel İdarelerine pay verilmesine ait  
hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin 
diğer hükümler,                                 
  c) 7116 sayılı İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun
18 inci maddesi,                                
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        

  Ek Madde 1 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)                 
  Mahalli İdareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayısıy-
la kullanılması gereken beyanname, rehber ve diğer basılı kağıtlardan, İçişleri 
Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca basımı ve dağıtımı  
yapılacak olanlara ait basım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapılacak her  
türlü hizmetlere ait giderler, Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilatı toplamı  
üzerinden İller Bankasına gönderilen paylardan ödenir.             
  İller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını, Maliye ve Gümrük Bakanlı- 
ğınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde T.C. Merkez  
Bankasında bu bakanlık adına açılan hesaba yatırır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)                 
  Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üze- 
rinden ayrılan payların, her bir gelir saymanlığı yerine merkezden görevlendiri-
lecek bir saymanlık tarafından ayrılıp gönderilmesi için gereken düzenlemeleri 
(Bu Kanunun süre ve sorumlulukla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere) yapmaya  
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.                     
  Bu hüküm, Genel Bütçeye dahil dairelerce yapılan tahsilattan pay ve fon ola-
rak ayrılıp ilgili yerlere ödenmesine dair diğer kanunlar hakkında da uygulana- 
bilir.                                     

  Ek Madde 3 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)                 
  Bu Kanunun uygulanmasında, bu Kanunda geçen "Genel Bütçe Vergi Gelirleri  
Tahsilat Toplamı" deyimi, söz konusu vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi 
iadeleri düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder.               
  il Özel İdare ve Belediye Borçlarının Mahsubu                

  Ek Madde 4-(Ek:4/5/1994-3986/17 md.)                    
  1.İl Özel İdareleri ve belediyelerin,bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların,6183 sayılı  
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen  
borçları,Maliye Bakanlığının talebi üzerine,iller Bankası tarafından bu Kanun  
hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlene-
cek hesaplara nakden veya hesaben ödenir.                    
  2.İl Özel İdareleri ve belediyelerin,bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara
bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların,Hazinenin kefa-
let veya garanti ettiği dış kredilerden kaynaklanan ve Hazinece kefil veya ga- 
ranti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuruluşlar adına alacaklısına yapılan öde- 
melerden doğan borçları ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu 
Bakan'ın onayı ile ülkenin dış kredi itibarı gözetilerek Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı tarafından alacaklısına ödenen diğer dış kredi ödemelerinden doğan 
borçları da dahil her ne sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut ve doğacak  
borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları Hazine ve Dış Tica- 
ret Müsteşarlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası 
tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan 
kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir.          
  3.Büyükşehir Belediyelerinin,bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı 
müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların,yukarıdaki bentler  
kapsamına giren mevcut veya doğacak borçları,Maliye Bakanlığı,Hazine ve Dış Ti- 
caret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası 
tarafından yine aynı bentler hükümleri dairesinde,bu idarelere 27.6.1984 tarih 
ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesilerek mahsup edi- 
lir.                                      
  4.1,2 ve 3 numaralı bent hükümlerinin uygulanmasında bu idarelerin 6183 sa- 
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edi- 
len borçları öncelik hakkına sahiptir.                     
  5.Bu maddenin 1,2 ve 3 numaralı bentlerine göre yapılacak kesintilerin oran-
larını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye,mahsup işlem-
lerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geçici hükümler:                              

  Geçici Madde 1- (Mülga:25/6/1992 - 3824/26 md.)               

  Geçici Madde 2- (Mülga:26/5/1981 - 2464/105 md.)              

  Geçici Madde 3- (Ek:9/5/1984 - 3004/3 md.; Değişik:4/12/1985 - 3239/131 md.)
  1 inci madde ile Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ay- 
rılması öngörülen payların;1985 yılında % 2'lik,1986 yılında % 2,30'luk kısmı  
İller Bankasında Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1985  
yılında % 8,15; 1986 yılında % 8,55 ve İl Özel İdareleri için 1985 yılında %1,15
1986 yılında % 1,20 olarak uygulanır.                      
  "Mahalli İdareler Fonu"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 1985 
yılında % 0,30'u; 1986 yılında (5/9'u belediyelere,4/9'u il özel idarelerine ait
paylardan olmak üzere) % 0,45'i; 1987 ve müteakip yıllarda % 0,55'i olarak oluş-
turulur (1)                                   
  Yürürlük:                                  

  Madde 4-Bu Kanun 1/3/1981 tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 5-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.            
-----------------                                
(1) Bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel
  bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların hesap- 
  lanmasında ve dağıtımında,bu maddede 1986 yılı için tespit edilen nispetle- 
  rin uygulanmasına 1996 yılında da devam olunacağı 22/4/1996 tarih ve 4139  
  sayılı "1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 68/c maddesi ile hüküm altına alın- 
  mıştır. (R.G.:26.4.1996-22622 Mük.) Daha sonra bu hükmün, Anayasa Mahkemesi-
  nin 17/7/1996 tarih ve E.1996/23, Yürürlüğü Durdurma 1996/5-1 sayılı Kara- 
  rıyla, yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. (R.G.:19/7/1996-22701)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2380 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
     YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan          --------------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi  Sayısı  Maddesi   
---------------------------------------     ------  ------  -------   
2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun Geçici   26/5/1981  2464   105    
2. maddesi 1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 66.                  
maddesinin (e) bendi ile 18/11/1983 tarih ve                  
2960 sayılı Kanunun 15. maddesinin (b) bendi   9/5/1984  3004    2    
                                        
2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun Geçici                  
1 inci maddesi                  25/6/1992  3824   26    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
Kanun                             Yürürlüğe     
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
------   ---------------------------------------     ------------    
2464   a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila           
      51 inci madde hükümleri,                      
                               Emlak Vergisi   
                               1980 genel beyan  
                               dönemini izleyen  
                               ilk genel beyan  
                               döneminin rasla-  
                               dığı bütçe ba-   
                               şında       
     b) Diğer hükümler.                   1/7/1981    
3004                -              1/6/1984    
3239   1. Bu Kanunun birinci bölümünün araziye ait, asgari          
      ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan           
      Takdir Komisyon'ları ve arazi ile ilgili diğer hü-         
      kümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memur-           
      larına ilişkin hükümleri...            11/12/1985    
                                        
      Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için         
      yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili           
      hükümleri...                    1/3/1986    
                                        
     2. Bu Kanunun beşinci bölümünün, 96. maddesiyle    7/10/1983 tari- 
      492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen   hinden geçerli  
      telsiz harçlarına ait hükümleri (Yıllık harçlara, olmak üzere   
      ait hükümleri hariç)...              11/12/1985    
                                        
     3. Bu Kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134,            
      135 ve geçici 2, 3 ve 4. maddeleri.         1/1/1986 tari- 
                                hinden geçerli 
                                olmak üzere   
                                11/12/1985   
     4. Bu Kanunun diğer hükümleri             1/1/1986    
3824   a) 5,13,14,15,16,17,18,19,20,                     
      21,22,23,24 ve 25 inci maddeleri                  
      10 uncu maddesiyle 5422 sayılı                   
      Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci                  
      maddesine eklenen 18 numaralı bent                 
      hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası                
      hariç)                       1.1.1993    
     b) 1,3,4,6,8,9,10 (Bu madde ile 5422 sayılı              
      Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci madde-              
      sine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç)             
      11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin            
      (a) fıkrası hükmü                  1.1.1992 ta-  
                                rihinden ge-  
                                çerli olarak  
                                11.7.1992    
     c) Diğer Hükümleri                   11.7.1992    
 3986           ---                  7.5.1994