Endeksler
                                        
                TAŞIT KANUNU                  
                                        
  Kanun Numarası       : 237                      
  Kabul Tarihi        : 5/1/1961                    
  Yayımlandığı R. Gatezete  : Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1529         
                   *                     
                   * *                    
    Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                   *                     
                   * *                    
  Kanunun şümulü:                               

  Madde 1 - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler 
ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,             
  b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her 
çeşit banka ve teşekküller,                           
  c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve
müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve 
müesseseler,                                  
  d) (Değişik: 7/2/1990 - 3612/46 md.) Kamuya yararlı derneklerden Başbakan- 
lıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine 
tabidir.                                    

  Madde 2 - Traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat maki- 
neleri, hava taşıtları münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun  
silah ve teçhizatından madut bulunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tabi değil- 
dir.                                      
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 3 - a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve   
müesseseleri,                                  
  b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,          
  c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını,       
  d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşıma- 
ya mahsus taşıtları,                              
  e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları,    
  f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile ar- 
kasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıt- 
ları,                                      
  g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları,         
  h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları,          
  ifade eder.                                 
                                        
 KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Taşıt verilecekler:                             

  Madde 4 - Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı   
cetvelde, makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde göste- 
rilmiştir.                                   

  Madde 5 - Birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Bakanlar Ku-
rulundan karar almak şartiyle yalnız birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu 
hizmet arabaları ihtiyaca göre Station Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri 
olabilir.                                    

  Madde 6 - Kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler 
için hizalarında gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduramıyacakları gibi  
daimi hizmetler için beşinci maddede yazılı tipte bir arabadan fazla araç kul- 
lanamazlar.                                   
                                        
  Devlet daireleri ve kurumların daimi ve devamlı hizmetleri için kullanacak- 
ları taşıtlar:                                 

  Madde 7 - Devlet daireleri ile 1 inci maddede yazılı kurumların daimi ve de-
vamlı hizmetlerinde taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz olmayan veya daha pa- 
halıya malolacağı dairesince anlaşılan işleri için kaptıkaçtı (Lüks olanlar ha- 
riç) arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, arazi pikap, panel, kamyonet, kamyon,
otobüs, cankurtaran, ambulans, cenaze arabası, motosiklet, motorlu ve motorsuz, 
sair kara, deniz taşıtlarından (Binek ve Station Wagon taşıtları hariç) ihtiyaç-
ları kadar kullanabilirler.                           
  Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten 
uzak, memleket yollarına elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması 
şarttır.                                    
  Bu taşıtlar münhasıran resmi hizmetin ifasında kullanılmak üzere daire veya 
kurumlarının sorumlu makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar.          
  Şehir ve kasabalarla demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tari-
felerle işleyen Devlete, belediyelere ait taşıt güzergahından uzak bulunan mev- 
kilerdeki teşkilat ve işyerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur, su-
bay ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve okula giden çocukla-
rını oranın bağlı bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli ta-
şıt güzergahına götürüp getirmek için birinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis 
edilebilir.                                   
  Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi gün- 
delik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit mev-
kilerdeki teşkilat ve iş yerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur ve 
hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götü- 
rüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir.               
  Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen  
tarifeli taşıtlarla memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek 
yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarca ve Devlet dairelerince memurlar için  
otobüs seferleri ihdas olunabilir.                       
  Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tas- 
dik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir.                 

  Madde 8 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizala-
rında gösterilen hizmetlerde kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmi davetler-
de makamı işgal eden zatlar refakatlerine ailelerini de alabilirler. Kurumlara 
ait hizmetler için memurlar da makamı işgal eden zatın refakatinde veya makamın 
müsaadesiyle bu taşıtlara binerler.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurumların satın alacakları taşıtların bedeli:               

  Madde 9 - Kurumların satın alacakları taşıtların azami satınalma bedelleri, 
her yıl bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde gösterilir.             
  Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar nazarı itibara alınmak suretiyle
tesbit edilir.                                 
                                        

  Madde 10 - Genel ve katma bütçeli dairelerce bu kanuna göre satın alınacak 
taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmetleri için satın alınacağı her yıl bütçe 
kanunlarına bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilir.               
  (Değişik: 15/6/1965 - 631/2 md.) Genel bütçeye dahil dairelerin satınalabi- 
lecekleri taşıtların bedelleri kendi bütçelerinde özel bir tertibe konulur. An- 
cak bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları, İçişleri
Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, gelir durumu müsait olan il özel idare  
bütçelerinden de satın alınabilir.                       
  Diğer kurumlar tarafından bu kanun gereğince taşıt satın alınabilmesi ancak 
satın alınacak taşıtın kullanılacağı hizmet, taşıtın cinsi ve muhammen bedeli  
gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabidir.  
  (Ek: 30/5/1963 - 240/1 md.) Elçilik ve delegeliklerin ihtiyacı için satın  
alınacak taşıtların bedelleri Dışişleri Bakanlığı bütçesinde özel bir tertibe  
konulur.                                    
                                        

  Madde 11 - Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta oldukları taşıtla- 
rın sayısı, cinsi, markası, satın alma tarih ve bedelleri, bir evvelki yıla na- 
zaran vukubulan değişiklik ve sebepleri her yıl bir cetvel halinde tesbit ve o 
yılın bütçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir.                
                                        

  Madde 12 - (Değişik birinci fıkra: 15/6/1965 - 631/3 md.) Bu kanunla kulla- 
nılmasına cevaz verilen taşıtların işletme ve onarma masraflariyle vasıtayı kul-
lanacak personelin her türlü istihkakları, taşıtın satınalındığı kurumlar bütçe-
lerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu kanuna bağlı (1) sayılı cet- 
velde yazılı "İl Valileri" taşıtları ile (2) sayılı cetvelde yazılı "kaymakam- 
lıklar" taşıtlarının onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye konulan ödene- 
ği tükendiği takdirde, özel idare bütçelerinden de karşılanabilir.       
  Mülga 2. fıkra: 30/5/1963 - 240/5 md.)                   
  (Değişik: 24/9/1979 - KHK 31/1 md.) Resmi taşıtların savurganlığa yol açıl- 
madan, bütçe olanaklariyle uyumlu bir biçimde kullanımını sağlamak üzere;    
  a) Akaryakıt, yağ ve diğer ikmal gereksinimlerinin ve onarma işlerinin sağ- 
lanması,                                    
  b) Gereğinde bunların yönetimlerinin tek elden yapılması,          
  c) Bakım, onarım, ikmal ve yönetim işlerinin yürütülmesinde, gerektiğinde, 
belli kurumlara görev verilmesi,                        
  d) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlariyle değiştirilmesi, için  
gerekli yöntemler Bakanlar Kurulunca saptanır.                 
                                        
  Taşıtların satılabilmeleri:                         

  Madde 13 - Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis 
edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldur- 
muş bulunmasına bağlıdır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin 
teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzma- 
nı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül
edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir. Bu raporlar kurumun  
bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan hü-
kümlere göre satılır.                              
  Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet  
Malzeme Ofisine devredilir.                           
  (Ek fıkralar: 30/5/1963 - 240/2 md.) Dış temsilciliklerdeki taşıtların eko- 
nomik ömürlerini doldurmuş olmalarına mahalli temsilciliklerce tanzim ve tasdik 
edilecek rapor üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca karar verilir.
  Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek hizmet konusu kalmamış veya en 
az kullanma süresini doldurmuş bulunan dış temsilciliklere ait taşıtların mahal-
linde veya yurda getirilmek suretiyle satılması hususunda en tasarruflu yolu  
seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir. (1)        
  Yurda getirilmek suretiyle satılmasına karar verilen taşıtların gümrük ve  
diğer her türlü ithal vergi ve resimleri bu taşıtların Devlet Malzeme Ofisince 
satışları anında Gümrük Kanununa göre tesbit edilecek normal kıymetleri üzerin- 
den gümrük idaresince tahakkuk ve satışı mütaakıp Devlet Malzeme Ofisi tarafın- 
dan ilgili gümrüğe ödenir.                           
                                        
  Kayıt, tescil ve verilecek plakalar:                    

  Madde 14 - Bu kanunda yazılı kara taşıtlarının 6085 sayılı kanun gereğince 
Trafik Şube ve bürolarına, deniz taşıtlarının alakalı dairelere kayıt ve tescil 
ettirilmesi mecburidir. Taşıtlara, taşıtın cinsine ve tahsis edilen makam veya 
hizmetlere göre İçişleri Bakanlığınca belirtilecek şekil, renk ve alameti taşı- 
yan birer plaka konur.                             
  Trafik şube ve büroları veya diğer alakalı daireleri bu kanunda yazılı ta- 
şıtlar dışında hiç bir makam ve şahıs için aynı şekil ve renkte plaka ve numara 
veremiyecekleri gibi hiçbir makam ve dairede kendiliklerinden plaka ihdas ve is-
timal edemezler.                                
  Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar ha-
riç, bütün taşıtların yan taraflarına "Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılır.
  Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıtlar bu madde hükümlerine tabi 
değildir.                                    
                                        
  Bu Kanun hükümlerinin uygulanmıyacağı haller:                

  Madde 15 - Genel veya kısmi seferberlik halleriyle harb hali, harb zamanı ve
harb esnası hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi halle-
rinde askeri daire, birlik ve müesseseler tarafından kullanılacak taşıtlar hak- 
kında bu kanun hükümleri uygulanmaz.                      
                                        
  Cezalar:                                  

  Madde 16 - Bu kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun 
tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanıl-
masına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gös- 
terenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikatı tağ- 
yir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine mü- 
saade                                      
-------------------                               
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya  
kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yeni-
leyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlı- 
yan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında fiilin ma-
hiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden hasıl olan masraf
ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir.           
  Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz.      
                                        
  Çeşitli hükümler:                              

  Madde 17 - Çeşitli yardım yolları ile gelen her türlü taşıtlar tahsis olun- 
dukları hizmetlerde bu kanun hükümlerine göre kullanılır.            

  Ek Madde 1 - (30/5/1963 - 240 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)             
  237 sayılı kanunla dış temsilciliklere tahsis edilen taşıtların, Hazine için
daha tasarruflu olacağı Maliye Bakanlığının rızasına müsteniden -önceden tesbit 
edilecek memleketlerde- eski model taşıtların fiyat farkı ödenmek suretiyle, ye-
nileri ile değiştirilmesine veya miadı dolmadan satılarak yenilerinin alınmasına
Dışişleri Bakanlığınca karar verilebilir.                    
  Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl bütçesinin ilgili tertibine gere- 
ken ödeneğin konulması ve (R) cetveli formülünde gösterilmesi şarttır.     

  Geçici Madde 1 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kurumların ellerinde bu-
lunup bu kanuna göre:                              
  a) Kullanılması menedilen taşıtların (5) inci maddede yazılı Bakanlar Kurulu
kararı alındıktan sonra 3 ay içinde,                      
  b) 7 nci maddeye göre hizmetin devam etmesi halinde vasıf ve şartları bu ka-
nuna uymuyan taşıtların, olanları ile değiştirilinciye kadar, kullanılmalarına 
devam olunur ve bu şart tahakkuk ettirildikten sonra üç ay içerisinde Devlet  
Malzeme Ofisine teslim olunurlar.                        
  Bu kanuna göre Devlet Malzeme Ofisine teslim olunan taşıtlar satılmadan önce
usulü dairesinde kurumların veya Devlet dairelerinin ihtiyaçlarına tahsis olu- 
nur.                                      
  Bu taşıtlar Devlet Malzeme Ofisince kendi usullerine göre satılarak masraf- 
ları çıkarıldıktan sonra bedelleri kurum veya dairelerine ödenir.        
  Taşıtları müddeti içerisinde Devlet Malzeme Ofisine teslim etmiyenler, mev- 
cut taşıtların şeklini veya istimal tarzını değiştirmek suretiyle kanun hükümle-
rine uydurmaya çalışanlar hakkında da 16 ncı maddedeki cezalar tatbik olunur.  

  Geçici Madde 2 - 3827 sayılı kanun hükümlerine veya bütçe kanunlarına bağlı 
(R) cetvellerindeki formüllerine uygun olmayarak alınan ve Sayıştayca vizesi ya-
pılmayan taşıtlardan alınmasına ve kullanılmasına kanunen cevaz verilmeyenler  
Devlet Malzeme Ofisine iade olunurlar.                     
  Bu kanuna uygun olanlarının da bir defaya mahsus olmak üzere vizeleri yapı- 
lır.                                      

  Geçici Madde 3 - Milli Birlik Komitesi emrine kurumlar veya dairelerce veri-
len taşıtlar üyelerince (1) sayılı cetveldeki taşıtlar gibi kullanılırlar.   
  Bu taşıtlar hizmetin hitamında ait oldukları daire veya kurumlarına iade  
olunurlar.                                   
  İade olunan taşıtlar bu kanun hükümlerine tabidir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 18 - 15/5/1940 tarihli ve 3827 sayılı Nakil Vasıtaları hakkındaki   
Kanun ek ve tadilleri ile birlikte kaldırılmıştır.               

  Madde 19 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
  237 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:                 
  1) 13/11/1996 tarih ve 4212 sayılı Kanunun geçici maddesi:         

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunla tahsis edilen araçların plakalarına ilişkin   
esaslar.T.B.M.M Başkanlık Divanınca tespit edilir.               
                                        
              (1) SAYILI CETVEL                  
                                En az      
                                kullanma     
                    Aded    Cinsi    süresi     
------------------------------------  ------   -------   ------------   
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı   2    Binek     5 Yıl     
(...) (1)                                    
T.B.M.M Başkanlık Divanı üyeleri,                        
Komisyon Başkanları ve Grup                           
Başkanvekilleri (1)           50     "      5 "      
Cumhurbaşkanlığı             10     "      5 "      
Başbakan                 2     "      5 "      
Bakanlar                 1 er    "      5 "      
Genelkurmay Başkanı            1     "      5 "      
Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kumandanları 1 er    "      5 "      
Elçilikler ve daimi delegelikler                        
(Yurtdışında bulundukları sürece) (2)   1 er    "      5 "      
Daimi Askeri Temsilcilikler Başkanlıkları                    
(Yurtdışında bulundukları sürece) (2)   1 er    "      5 "      
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği (3)1     "      5 "      
Anayasa Mahkemesi Başkanı (4)       1     "      5 "      
İl Valileri (5)              1 er    "      5 "      
Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı (6)    1     "      5 "      
Yargıtay Başkanı (7)           1     "      5 "      
Danıştay Başkanı (8)           1     "      5 "      
Sayıştay Başkanı (9)           1     "      5 "      
Cumhuriyet Başsavcısı (10)        1     "      5 "      
Danıştay Başkanunsözcüsü (11)       1     "      5 "      
-------------------------                            
(1) Bu cetvelde yeralan "Birisi Senato Başkanı için" ibaresi, 13/11/1996 tarih 
  ve 4212 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle kaldırılmış ve cetvele "Türkiye  
  Büyük Millet Meclisi Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "TBMM Başkanlık
  Divanı üyeleri, Komisyon Başkanları ve Grup Başkanvekilleri" ibaresi eklen- 
  miştir.                                   
(2) "ve daimi delegeler" ibaresi 30/5/1963 tarih ve 240 sayılı Kanunun 4 üncü  
  maddesi ile eklenmiştir.                          
(3) "Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine" ilişkin kısmı 30/5/1963 tarih ve 
  240 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakle- 
  dilmiştir.                                 
(4) 27/8/1963 tarih ve 310 sayılı Kanunun birinci maddesi ile eklenmiştir.   
(5) "İl valilerine" ilişkin kısım 15/6/1965 tarih ve 631 sayılı Kanunun birinci 
  maddesiyle 2 sayılı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.          
(6) 5/11/1968 tarih ve 1068 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 2 sayılı cetvele 
  eklenen "Yüksek Hakimler Kurulu Başkanlığı'na ilişkin kısım", 25/11/1969 ta-
  rih ve 1193 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 2 sayılı cetvelden bu cetvele nak-
  ledilmiştir.                                
(7) (8),(9),(10) 25/11/1969 tarih ve 1193 sayılı Kanunun 1.maddesi ile 2 sayı- 
  lı cetvelden bu cetvele nakledilmiştir.                   
(11) Daha önce "Danıştay Başsavcılığı" şeklinde 2 sayılı cetvelde iken     
  25/11/1961 tarih ve 1193 sayılı Kanunun 1. maddesi ile bu ibare "Danıştay  
  Başkanunsözcüsü" şeklinde değiştirilerek bu cetvele nakledilmiştir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                (2) SAYILI CETVEL                
                                        
                                   En az   
                                  kullanma  
                         Aded   Cinsi  süresi   
--------------------------------------      -----   -----  --------  
                                        
Başbakanlık (Yabancı misafirler için)        3    Binek    5 Yıl  
                                        
Başbakanlık Müsteşarlıkları             1 er   "     5 "  
                                        
Askeri Yargıtay Başkanı               1     "     5 "  
                                        
Üniversite Rektörleri                1 er   "     5 "  
                                        
Diyanet İşleri Başkanı               1     "     5 "  
                                        
Askeri Yargıtay Başsavcısı             1     "     5 "  
                                        
Genelkurmay 2 nci Başkanı ve (J) Başkanlıkları   1 er   "     5 "  
                                        
Kara, Deniz, Hava Kuvvetler Kurmay Başkanlıkları  1 er   "     5 "  
                                        
Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve                  
Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları           1 er   "     5 "  
                                        
Harb Akademileri Kumandanı             1     "     5 "  
                                        
Jandarma Genel Kumandanı              1     "     5 "  
                                        
General veya amiral rütbesi ile fiilen işgal edilen               
diğer bütün makamlara                1 er   "     5 "  
                                        
Bakanlıklar Müsteşarları              1 er   "     5 "  
                                        
Emniyet Genel Müdürlüğü               1     "     5 "  
                                        
Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri    1 er   "     5 "  
                                        
Kaymakamlıklar                   1 er (Arazi binek) 5 "  
                                        
Emniyet daireleri (Kullanılması zaruri olan taşıtların             
adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir.)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       237 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ          
                 GÖSTERİR LİSTE                 
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan Kanun      ------------------------------ 
      veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi 
----------------------------------------     --------   ------  ------- 
                                        
5/1/1962 tarih ve 237 sayılı Kanunun 12 nci mad-                
desinin 2 nci fıkrası "elçiliklerin taşıt işletme ve              
onarma masrafları şahıslarına aittir" hükmü   30/5/1963   240     5 
                                        
                                        
                                        
       237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi 
-------     ---------------------------------------      ------------ 
 240               -                  8/6/1963  
 310               -                  4/9/1963  
 631               -                 23/6/1965  
1068               -                 12/11/1968  
1193               -                 6/12/1969  
KHK/31              -                 28/9/1979  
4212               -                 19/11/1996 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ KISIM                   
                                        
          K U R U C U  M E C L İ S  D Ö N E M İ           
         (Milli Birlik Komitesi ve Temsilciler Meclisi)         
                                        
             6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961              
              Kanun No : 239 - 375