Endeksler
                                        
            SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE             
             ÇALIŞMA ESASLARINA DAiR KANUN             
                                        
  Kanun Numarası       : 2368                      
  Kabul Tarihi        : 31/12/1980                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih: 31/12/1980 Sayı: 17207 (Mükerrer)    
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 128         
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 2162 sayılı  
Kanun kapsamına giren personele 1/1/1981 tarihinden itibaren 657, 926 ve 1765  
sayılı kanunlara göre hak edilen aylık, yakacak yardımı, iş riski, iş güçlüğü, 
teminindeki güçlük zammı ve mahrumiyet yeri ödeneği ödenir.           
  Şu kadar ki; bu personelin Aralık 1980 tarihinde almakta oldukları aylık ve 
diğer ödemeler ile 2162 sayılı Kanun gereğince (Nöbet ve acil vaka tazminatları 
hariç) aldıkları tazminatların net toplamı, yukarıdaki fıkra gereğince ele geçe-
cek miktardan fazla olduğu takdirde aradaki fark kendilerine tazminat olarak  
ödenir.                                     
  Birinci fıkradaki Personelin kanunlarla sağlanan diğer hakları saklıdır.  
  Bu personelden askerlik veya Kurumun müsaadesine bağlı diğer sebeplerle gö- 
revinden ayrılmış ve ayrılacak olanların, ihtiyaca binaen yeniden göreve dönme- 
leri halinde, yukarıdaki hükümlerden doğan hakları saklı kalır.        
  Bu Kanun kapsamındaki personelin, iş riski,iş güçlüğü, teminindeki güçlük  
zamları yeniden Bakanlar Kurulunca düzenlenir.                 

  Madde 2 - Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan Personelin haftalık kanuni ça- 
lışma süresi 45 saattir. Ancak bu Kanunun 4 ncü maddesinde tanınmış olan haktan 
yararlananlar için bu süre 40 saattir. Günlük çalışma saatleri, 657 ve 926 sayı-
lı kanunlardaki hükümlere göre tespit edilir.                  

  Madde 3 - Birinci maddede belirtilen tazminat hakkından yararlanan Personel 
resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak  
mesleki görev alamazlar, hariçte serbest olarak sanat ve mesleklerini icra ede- 
mezler; çalıştıkları kurumlardan bu Kanunda veya 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu ile 1765 sayılı Üniversiteler Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrasında "Fıkra hükümlerine uymak koşuluyla" belirtilen ödemeler dışında
mesleki ek gelir sağlayamazlar.                         

  Madde 4 - Birinci madde kapsamına giren personelden, özel kanunlarına göre 
meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, 
istedikleri takdirde, birinci maddede öngörülen tazminat hakkından yararlanmamak
şartı ile serbest olarak çalışabilirler. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve temi- 
nindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmez.           

  Madde 5 - (Mülga: 12/2/1982 - 2595/19 md.)                 

  Madde 6 - 29/6/1978 gün ve 2162 sayılı Kanun ile, 5/1/1961 tarih ve 224 sa- 
yılı Kanunun 3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.             

  Madde 7 - Bu Kanun 31 Aralık 1980 tarihinde yürürlüğe girer.        

  Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2368 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
    Yürürlükten Kaldırılan          ------------------------------ 
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı  Maddesi  
   --------------------------         ------   ------  -------  
 2368 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi      12/2/1982  2595   19    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2368 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler         giriş tarihi 
-----  ---------------------------------------         ------------ 
2595             -                   1/3/1982