Endeksler
                                        
           FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN         
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2349                       
  Kabul Tarihi      : 9/12/1933                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/12/1933 Sayı: 2581           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 15 Sayfa: 46           
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 2/1/1961-198/1 md.)                   
  Fahri konsoloslara, beşbin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve  
beş bin liradan onbin liraya kadar olan kısmının yüzde yirmibeşi aidat olarak  
terkedilir.                                   
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 2/1/1961-198/1 md.)                   
  Fahri konsolosluklarla, menfaatlarımızın himayesi tevdi olunan yabancı el- 
çilik ve konsolosluklar tarafından tahsil olunan hasılattan :          
  a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme;       
  b) İşlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretle- 
riyle haberleşme, kırtasiye ve benzeri gibi zaruri masraflar;          
  ödenebilir.                                 
  Acil haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, Dışiş- 
leri Bakanlığından önceden izin almak lazımdır.                 
  Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışişleri Bakanlığınca münasip gö- 
rülecek miktarda sarf yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar Dışişleri Bakan- 
lığı bütçesinin ilgili tertibinden mahsup edilir.                
                                        

  Madde 3 - Fahri konsoloslar tarafından geçen senelerde yapılan masraflar ile
nizami nisbet dahilinde alınan aidata müteallik evrakı müsbitelerin gönderilme- 
mesinden ve kezalik bu konsolosların bazılarınca hasılattan alınan aidatın ni- 
zami nisbet fevkinde bulunmasından dolayı bütçelerinden mahsup edilemiyerek Hü- 
kümetçe namlarına zimmet kaydedilmiş olan müfredatı merbut listede yazılı ceman 
(4,746) lira (94) kuruşun kaydı terkin olunur.                 
                                        

  Madde 4 - Para ihracı menedilmiş olan mahallerdeki konsolosluklar hasılatı 
Hariciye ve Maliye Vekilliklerince tesbit olunacak kurs mucibince sarf ve mahsup
olunur.                                     
                                        
  Muvakkat madde - 1933 mali senesi Hariciye Vekaleti bütçesinin 408 inci fas-
lından (2000) lira tenzil edilerek 411 inci fasılda (fahri konsolosluklar aida- 
tı) namiyle yeniden açılan 5 inci maddeye fevkalade tahsisat olarak naklolunmuş-
tur.                                      
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar.             
                                        

  Madde 6 - Bu kanunun hükümlerini icraya Hariciye ve Maliye Vekilleri    
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              ÜÇÜNCÜ MADDEYE MERBUT CETVEL            
                                        
  Lira   K.                                 
 -------  ------                               
   88    54 Bergen                  Fahri Konsolosluğu 
  203    15 Gotenburg                 "    "    
   62    31 Şarlrua (Charleroi)            "    "    
   59    01 Bordo (Bordeaux)              "    "    
   25    93 Danzig                   "    "    
   59    45 Bratislava                 "    "    
  118    10 Glasgow                  "    "    
  412    21 Zagrep                   "    "    
   77    20 Vüzburg (Wüzburg)             "    "    
  110    48 Oslo                    "    "    
  633    75 Bremen                   "    "    
  529    63 Hanover (Hanower)             "    "    
  667    74 Brüksel (Bruxelles)            "    "    
   86    50 Liyon (Lyon)                "    "    
   29    39 Portsait                  "    "    
  218    00 Stokholm (Stockholm)            "    "    
  180    89 Gant                    "    "    
  484    57 Birmingham                 "    "    
  182    84 Kopenhag (Copenhague)           "    "    
   11    50 Bristol                  "    "    
  165    42 Malta                   "    "    
   37    85 Nevkastel (Newcastel)           "    "    
   16    40 Havr (Hawr)                "    "    
   59    54 Bern                    "    "    
   55    00 Yokahama                  "    "    
  110    10 Helsingfors                "    "    
   61    44 Kardiff                  "    "    
----------  -----                               
  4746    94                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2349 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
------------  -------------------------------------------  ---------------  
                                        
  198            ------             7/1/1961