Endeksler
             NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI
                 HAKKINDA KANUN                
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2330                         
  Kabul Tarihi     : 3/11/1980                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 6/11/1980  Sayı: 17152            
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 4            
                                        
                    *                    
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
      yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre    
            düzenlenen nümerik fihristine bakınız.          
                                        
                    *                    
                   * *                    
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı  
men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri
sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz  
kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde 
ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanma- 
ları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 2 - Bu kanun;                             
  a) İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki 
konularında görevlendirilen:                          
  1. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Ge- 
nel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini,            
  2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını,                     
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarını,                 
  4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini,                    
  5. (Değişik: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Orman memurları ve personeli ile Gümrük 
Muhafaza memurlarını,                              
  b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ilişkin olayların  
soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürüten adli ve askeri hakimleri, Cumhuri- 
yet savcı ve yardımcılarıyla askeri savcı ve yardımcılarını;          
  c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenlik kuv- 
vetleriyle birlikte olay mahallinde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini; 
  d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan 
personeli;                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan
ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve 
sivilleri;                                   
  f) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) İç güvenlik ve asayişin korunmasında veya ka-
çakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendi- 
liklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik edilmiş şa- 
hısları;                                    
  g) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik  
olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlilerini;           
  h) (Ek: 7/6/1990 - 3658/1 md.) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları 
görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve 
kardeşlerini;                                  
  kapsar.                                   
  Nakdi tazminat                               

  Madde 3 - Bu kanun kapsamına girenlerden;                  
  a) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 Md.) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yük- 
sek Devlet Memuru brüt aylığının (Ek gösterge dahil) 100 katı tutarında,    
  b) (Değişik: 1/4/1998 - 4356/1 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmak-
tan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde  
malül olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın  
% 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'sini geçmemek üzere sakatlık 
ve yaralanma derecesine göre,                          
  Nakdi tazminat ödenir.                           
  Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine  
dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil)  
brüt tutarıdır.                                 
  c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçı- 
lara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm
tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tuta- 
rındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Di-
ğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat 
çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.             
  d) (Ek: 7/6/1990 - 3658/2 md.) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anla- 
şılması halinde tazminatın ödenme usüllerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) 
bendine göre hesaplanacak miktarın asgari oranı üzerinden avans ödenir.     
  Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede  
yer alan nakdi tazminat miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nakdi   
tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.    
  Aylık bağlanması                              

  Madde 4 - Bu kanun kapsamına girenlerden;                  
  a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye  
sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.                
  b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları  
görev malullüğü aylığına dönüştürülür.                     
  c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve 
yetimlerine intikal ettirilir.                         
  Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına 
göre bağlanan aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/1/1979 gün ve 2177 sayılı Kanun-
la değişik 64 üncü maddesinden yararlananlar hariç) % 25 artırılarak ödenir.  
  d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları 
halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ğişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri  
üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerin-
de dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca 
görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.                
  Bu madde hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak ay- 
lıklar; hiçbir suretle aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sa- 
yılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesi (e) fıkrasının son ben- 
di gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz.           
  Sonradan meydana gelen yaralanma, sakatlanma ve ölüm (1)          

  Madde 5 - (Değişik: 7/6/1990 - 3658/3 md.)                 
  Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona  
erenlerin bilahare kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralan-
maları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettik- 
leri görev veya yardımdan meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde  
hükümleri uygulanır.                              
  Nakdi tazminat ve aylığın etkisi                      

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak 
emekli aylığı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır.        
  Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların öde-
mekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre öde- 
nen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.      
  Öğretim ve sağlık yardımı (1)                        

  Madde 7 - (Değişik birinci fıkra: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunda yazılı 
hallerde ölenlerin veya çalışamıyacak derecede sakat kalanların çocukları, dev- 
lete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esasla-
ra göre ücretsiz olarak okutulurlar.                      
  Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek  
öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.   
  Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkralarda  
yazılı hakları kaybederler.                           
  (Ek: 7/6/1990 - 3658/4 md.) Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi gi- 
derleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanamayanların tedavileri; Devlet,  
üniversitesi, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri ile askeri hastanelerde üc- 
retsiz olarak yapılır.                             
  Hazineden tahsil                              

  Madde 8 - Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri gereğince % 25 fazlası ile bağla- 
nan aylıklardaki bu fazlalık ile 4 ncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylık-
ların tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca ödenir ve faturası karşılığında
hazineden tahsil edilir.                            
  644 sayılı Kanundaki tazminatın uygulanamayacağı haller           

  Madde 9 - Bu kanun hükümlerinden yararlanan Milli İstihbarat Teşkilatı men- 
supları, 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Maddesindeki yaralan- 
ma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca yararlanamazlar.         
  Yönetmelik                                 

  Madde 10 - Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekli ile 3 
ncü maddenin (b) bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla 
ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde  
Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.          
  Ek cümle: (28/2/1995 - 4082/2 md.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlem- 
ler,ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra  
olayın bu Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi  
geciktirilemez.                                 
----------------                                
(1) Bu maddelerin madde başlıkları 7/6/1990 tarih ve 3658 sayılı Kanunla değiş- 
  tirilmiş ve metne işlenmiştir. (R.G. 20/6/1990 - 20554)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 sayılı kanun uyarınca vazife
malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 gün ve 1053 sayılı "Vazife Malul- 
lüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamname"de gösterilen 6 derece 
üzerinden ve sakatlık derecelerine göre, her derece için % 10 oranında indirim 
yapılmak suretiyle düzenlenir.                         
                                        
  Yürürlükten kaldırılan hükümler                       

  Madde 11 -                                 
  a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun 
ek ve değişiklikleri;                              
  b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde;                                
  c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi;          
  d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19/2/1980 gün ve 2261 sayılı Ka- 
nunla değişik 86 ncı maddesinin (C) bendi;                   
  Yürürlükten kaldırılmıştır.                         

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun:                        
  a) 3 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile düzenlenen nakdi tazminatlar  
1/1/1968 tarihinden;                              
  b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi, 1/1/1968 İarihinden itiba-
ren bu kanunun şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip  
eden aybaşından;                                
  c) 7 nci maddesi hükümleri, 1/1/1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsamı-
na girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden;      
  Geçerli olarak uygulanır.                          
  Ancak 3 ncü maddenin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kapsa-
mına giren ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi kendilerinin bu kanunun ya-
yımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.                  
  1/1/1968 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden 
bu kanunun yayımı tarihinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile   
ölenin çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.     

  Geçici Madde 2 - 1/1/1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar olan 
döneme ilişkin nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda belirtilen 1 inci derece son kademe aylığının (Bu kanunun yayımı tari-
hindeki) brüt tutarı esas alınır.                        

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek nakdi 
tazminatı düzenleyen 3 ncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında:     
  a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa;                   
  b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla 
eklenen ek maddeye;                               
  c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86  
ncı maddesine;                                 
  d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine;         
  e) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesine;         
  f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına her- 
hangi bir mahkeme ilamına;                           
  Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre veri-
lecek nakdi tazminat miktarlarından mahsup edilir.               
  Yürürlük                                  

  Madde 12 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       
  Yürütme                                   

  Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5204-1                    
                                        
     2330 SAYIL KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE    
          GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
-------------  -------------------------------------------- ---------------- 
 KHK-306             ---              1/1/1988    
  3658              ---             20/6/1990    
  4082              ---              8/3/1995    
  4356              ---              4/4/1998    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5204 - 2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5204-3                    
                                        
                                        
          SÜREKLİ KAMU GÖREVLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL        
             ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası      : 2333                       
  Kabul Tarihi       : 5/11/1980                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 7/11/1980 Sayı: 17153          
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 8           
                                        
  Durumu : Bu Kanunun 1/1/1987 tarihinde yürürlükten kalkacağı 29/11/1984 ta- 
       rih ve 243 sayılı KHK'nin 56 ncı maddesiyle hükme bağlanmış ise de;
       Kanunun yürürlükten kalkma tarihi, 18/12/1986 tarih ve 266 sayılı 
       KHK'nin 2 nci maddesiyle 1/1/1988; 18/12/1987 tarih ve 302 sayılı 
       KHK'nin 1 inci maddesiyle 1/1/1989; 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı 
       KHK'nin 8 inci maddesiyle 1/1/1990; en son olarak 6/12/1989 tarih 
       ve 393 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle de 1/1/1991 tarihine kadar 
       uzatılmış olup, bu sürenin dolmuş olması nedeniyle yürürlükten   
       kalktığından metinden çıkarılmıştır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5204-4