Endeksler
                                        
        UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA            
                KANUN                      
                                        
  Kanun Numarası    : 2313                        
  Kabul Tarihi     : 12/6/1933                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/6/1933 sayı: 2435             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 564           
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        
  Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.            
  " Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı ",         
         Cilt: 1     Sayfa: 221                  
                                        
                 *                       
                 * *                      
                                        

  Madde 1 - Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve 
morfinin uzvi hamızlarla veya küul cezriyle birleşmesinden mütehassıl bütün   
eterlerinin ve bunların milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgo- 
nin ve tropokokain ile bütün milhlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve 
milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve milhlerini muhtevi bütün    
müstahzarların ve ökodal (Eugodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Diloudide), 
Asedikon (Acedicone) ve bunların terkibi kimyevisinde bulunan maddelerde bütün 
müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içersindeki satışı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir (1)                  

  Madde 2 - 2108 numaralı kanuna merbut afyon mukavelenamesinde tarif edi-  
len ve müstahzar afyon namı verilen maddenin ihzar, ithal, ihraç ve satışı   
memnudur.                                    

  Madde 3 - (Değişik: 22/5/1979 -2236/1 md.)                 
  Münhasıran esrar yapmak için kenevir ekilmesi ve her ne şekilde olursa ol- 
sun esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı yasaktır.               

  Madde 4 - Birinci maddede yazılı olan cisimlerden mahsus kanununa tevfikan 
inhisar altına alınanların memlekete ithali için inhisar idaresince Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaletinden müsaade alınır ve bunun için hangi nevi maddenin 
ne miktarda ve nereden ve ne vasıta ile celbedileceği bildirilir. Talep edilen 
miktarın memleket tıbbi ve ilmi ihtiyacından fazla olmadığı Vekaletçe tensip  
olunduktan sonra bir ithal vesikası verilir.                  
-------------------------------------------                   
(1) 12.4.1988 tarih ve 19783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/12773 sayılı 
  Kararname ile Fenetyline isimli kimyasal madde ve tuzlar ile bu maddeleri  
  ihtiva eden müstahzarlar da bu Kanun kapsamına alınmışlardır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK- 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus vesika ibraz edilmedikçe  
gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez. Vesikalarda yazılan  
miktarın bir defada ithali şarttır. Altı ay içinde ithal edilmeyen uyuşturucu  
maddelere ait vesikalar muteber değildir.                    

  Madde 6 - Uyuşturucu maddelerin ithaline mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ihraç edecek memleketin uyuşturucu maddeler murakabesi- 
ne memur makamına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince gönderilir.      

  Madde 7 - Birinci maddede zikredilen cisimlere ait müstahzarlardan inhisar 
altına alınmamış olanlarının memlekete ithaline ve bütün uyuşturucu maddelerin 
memleket dahilindeki satışına ancak hususi kanunlarına tevfikan icrayı sanata  
müsaade alarak eczane veya ticarethane açmış eczacılar ve ecza ticarethaneleri 
sahipleri mezundurlar.                             
  Bunların getirtecekleri inhisar altına alınmamış uyuşturucu maddeler    
müstahzarlarının memlekete ithali hakkında da dördüncü, beşinci ve altıncı   
maddeler hükümleri caridir.                           

  Madde 8 - İnhisar İdaresince tesis edilecek fabrika tarafından yapılacak  
uyuşturucu maddeler ve müstahzaratının memleketten çıkarılması için ihraç edi- 
lecek memleketin salahiyettar makamından alınmış bir ithal vesikası Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaletine tevdi olunur. Vekaletçe vesikanın sıhhati ve ihraç 
edilecek miktarın munhasıran tıbbi ve ilmi ihtiyaca yarayacağı tebeyyün ettik- 
ten sonra bir ihraç vesikası verilir.                      

  Madde 9 - Uyuşturucu maddeler ihracına mahsus vesika ibraz edilmedikçe   
gümrüklerden bu gibi maddelerin ihracına ve nakil vasıtalarına tahmiline    
müsaade edilmez. Bu vesikalar üç ay için muteberdir ve ihtiva ettikleri     
miktarların bir defada ihracı şarttır.                     

  Madde 10 - Uyuşturucu maddelerin ihracına mahsus olarak verilen vesikaların 
bir sureti bu maddeleri ithal edecek memleketin uyuşturucu maddeler murakabesi- 
ne memur makamına Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince gönderilir.      

  Madde 11 - Birinci maddede zikrolunan uyuşturucu maddelere ait olup bu   
kanun mucibince murakabeye tabi tıbbi müstahzarlardan inhisar altına alınmıyan- 
ların memleketten ihracına yalnız evvelce hususi kanuna tevfikan ruhsatname   
almış eczacılarla laboratuvar sahipleri mezundur. Bunların memleketten çıkması 
hakkında da sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddeler hükümleri caridir.     

  Madde 12 - Devletçe aktedilmiş itilafnameler hükümleri haricinde ham afyo- 
nun Türkiyeye ithali memnudur. Uyuşturucu maddeler inhisar idaresi ihraç edile- 
cek memleketin alakadar makamından verilmiş ithal vesikası olmadıkça ham afyon 
ihraç edemez ve yapılan ihracatı en nihayet bir hafta zarfında miktarı, hangi  
memlekete ve kimin namına gönderildiği, ithal vesikası tarih ve numarasiyle   
beraber Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir. Sıhhat ve İçtimai   
Muavenet Vekaletince ithal vesikası veren memleketin salahiyettar makamına   
haber verilir.                                 

  Madde 13 - Ham afyon ve diğer uyuşturucu maddelerin kaffesi veya bir kısmı 
hakkında ithal vesikası vermiyen memleketlere ihraç olunacak bu maddelerin   
ihracına müsaade için ithal vesikası istenmez. Yalnız birinci maddede yazılı  
uyuşturucu maddelerin ihraç müsaadesi verilebilmek için gönderilecek miktarın  
tıbbi ihtiyaca mahsus olduğuna kanaat hasıl olması lazımdır. İhraç müsaadesi  
alakadar memleket sıhhat makamlarına da bildirilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 14 - Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere ithali memnu-  
dur. Transit olarak gelen uyuşturucu maddeleri havi kaplar gümrüklerce mühür-  
lenir.                                     

  Madde 15 - Uyuşturucu maddelerin memleket dahilinde perakende ve reçete   
mukabilinde olarak satışı munhasıran Eczacılar ve Eczaneler Kanununa tevfikan  
açılmış eczanelerde yapılır. Ecza ticarethaneleri yalnız eczanelere ve resmi  
müesseselere ve laboratuvarlara toptan satış yaparlar.             

  Madde 16 - Ecza ticarethaneleri ve eczaneler veya müstahzarat laboratuvar- 
ları doğrudan doğruya İnhisar İdaresinden alacakları uyuşturucu maddeler için  
her defasında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaatla izin vesikası  
alırlar. İnhisar İdaresince Vekalet tarafından verilmiş izin vesikası görül-  
medikçe hiç bir satış yapılamaz. Bu vesikalar üzerine yapılan satış miktarı ve 
tarihi kaydedildikten sonra İnhisar İdaresince Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka- 
letine iade olunur.                               

  Madde 17 - Ecza ticarethaneleri her yaptıkları satış için eczane sahip   
veya mesul müdürü veya resmi müessese namına salahiyettar zat veya müstahzarat 
laboratuvarı mesul müdüründen vesika alarak bu vesikaları beş sene müddetle   
saklarlar.                                   

  Madde 18 - Ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri uyuşturucu   
maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren defterler tutmağa ve bunlara munta- 
zaman alıp sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını ve satış tarihlerini  
ve kimlere sattıklarını kayda mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul müdürleri  
Eczaneler Kanununun mahsus maddesi mucibince uyuşturucu maddelerden Sıhhat ve  
İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunacak cisimlerin alım ve satımını munta- 
zam surette defterlere kaydederler. Bu defterlerin nümunesi Sıhhat Vekaletince 
tertip olunur.                                 

  Madde 19 - Birinci maddede isimleri yazılan uyuşturucu maddeler haricinde  
olup ilmi tetkikat neticesinde mazarratı tebeyyün eden ve toksikomani tevlit  
eyleyen diğer ziherlerin dahi, bu kanun hükümlerine tabi olacağı İcra Vekille- 
ri Heyeti karariyle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından tayin ve   
ilan olunur.                                  

  Madde 20 - (Değişik: 17/6/1982 - 2683/1 md.)                
  Gümrüklerden ülkeye izinsiz sokulmaya çalışılan veya ülke içinde izinsiz  
satıldığı görülen ve her ne surette olursa olsun kanuni yetkisi olmayanlar   
yanında bulunan uyuşturucu maddeler, zabıtanın, gümrük ve tekel memurlarının,  
sağlık ve sosyal yardım bakanlığı müfettiş ve müdürlerinin, hükümet tabipleri- 
nin, sağlık ocağı tabiplerinin, hudut ve sahiller sağlık teşkilatı memurları-  
nın herhangi birisi tarafından bir tutanak düzenlemek suretiyle zaptedilir.   
Gerek bunlar, gerekse izinsiz imal edilen veya ihraç edilmek istenirken Tekel  
İdaresi tarafından zaptolunanlar sahipleri belli olsun veya olmasın suç delili 
olarak Cumhuriyet Savcılığınca muhafaza altına alınırlar.            
  Zaptedilen uyuşturucu maddenin cins, vasıf ve miktarının kesin olarak sap- 
tanması amacıyla analizlere yetecek kadar örnek madde alınarak usulüne uygun  
şekilde ilgili laboratuvarlara gönderilir.                   
  Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra, bu maddele- 
rin muhafazasına gerek görülmemesi halinde, yönetmelikte belirlenen usule uygun 
olarak alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaderesine ilgili mahkemece  
soruşturmanın her safhasında karar verilebilir.                 
  Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilen uyuşturucu 
maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim   
edilir.                                     
  Soruşturma veya kovuşturma esnasında müsaderesine karar verilmiyenler ile  
örnek olarak alınan uyuşturucu maddeler ancak hükmün kesinleşmesinden sonra,  
sa-                                       
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
hibi belli olmayan cins, vasıf ve miktarları tespit edilmiş uyuşturucu madde-  
ler ise müsadere kararı verildikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilir. 
  3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 27 nci maddesinin (F) fıkrası 
hükümleri saklıdır.                               

  Madde 21 - (Değişik: 17/6/1982 - 2683/2 md.)                
  Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, valinin görevlendireceği  
bir yetkilinin başkanlığındaki ve il savcısının veya yardımcısının nezaretçi  
olarak katıldığı heyet huzurunda imha edilir.                  
  Uyuşturucu maddeden gerek analiz için gerekse hükmün kesinleşmesine kadar  
saklanmak üzere örnek alınması, tahlil için gönderilmesi, uyuşturucu maddenin  
zaptı ve imhası, uyuşturucu madde örneğinin ise hükmün kesinleşmesine kadar   
saklanması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu, imhanın ne şekilde yapıla- 
cağı ve teslim usulü ile ilgili hususlar, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım  
Bakanlıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşleri alınmak  
suretiyle Adalet Bakanlığınca altı ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konu-  
lacak bir yönetmelikle belirlenir.                       

  Madde 22 - İkinci ve üçüncü maddelerde memnu olduğu yazılı olan müstahzar  
afyon ile esrar her nerede görülürse görülsün hemen zaptolunur ve bunlar    
hakkında da 20 ve 21 inci maddeler hükümleri tatbik olunur.           

  Madde 23 - (Değişik: 23/5/1990-3652/1 md.)                 
  Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişle- 
ri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi   
yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait   
uygulama esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetme- 
likte belirlenir.                                
  Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır.  
İzinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşki- 
latında görevli ziraat mühendislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat  
teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin en büyük mülki amirinin emriy- 
le zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir.                
  İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan  
izinsiz ekim yapanlardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  
Kanuna göre tahsil edilir.                           
  Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına  
rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı  
yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya ka- 
dar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir   
ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar.     

  Madde 24 - Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkala-  
rına satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile tabip reçetesi   
olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri Ceza Kanununun (403 ve 406)   
ncı maddeleri mucibince cezalandırılırlar.                   

  Madde 25 - On yedinci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden veya   
saklamıyan yahut bu kanunda zikredilen defterleri tutmıyan ecza ticarethaneleri 
sahip ve mesul müdürleri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz liraya kadar   
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 26 - Yirmi yedinci maddede zikredilen sebepten dolayı veyahut uyuştu- 
rucu maddelere ait kayıtları gayrimuntazam tuttuğundan dolayı mükerreren mahküm 
olan ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri Sıhhat ve içtimai Muave- 
net Vekaleti tarafından uyuşturucu maddeler alıp satmasından muvakkaten veya  
daimi olarak menolunabilirler.                         

  Madde 27 - Türk Ceza Kanununun 403,404,405, 406, 407 ve 408 inci maddele-  
rinde yazılı suçlar 1918 numaralı kanun hükümlerine göre ihtisas mahkemelerince 
takip ve muhakeme olunur.                            
  Yukarıki fıkrada yazılı olan maddelerdeki suçları Türk Ceza Kanununun 285  
inci maddesinde yazılı iftira cürmünü teşkil edecek surette isnatta bulunan   
müfterilerin muhakemesi de ihtısas mahkemelerince görülür.           

  Madde 28 - (Mülga: 26/7/1983 - 2867/28 md.)                 

  Madde 29 - 27 nci maddeye göre ihtisas mahkemelerince görülecek suçların  
mükerrirleri hakkında Türk Ceza Kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tatbik  
edilmekle beraber ayrıca bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün ceza- 
sı dahi verilir.(1)                               

  Madde 30 - Bu kanun 2253 numaralı kanunun 18 inci maddesinde mer'iyeti ya- 
zılı 1369 numaralı kanunun hükümleri yerine ikame edilmiş ve mezkür 1369 numa- 
ralı kanun ilga olunmuştur.                           
  Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Üretim ve Dağıtımının ÖÖÖnmesi        

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1996 - 4208/16.)                  
  1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleş- 
miş Milletler Sözleşmesine Ek I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tabloların deği- 
şikliklerinde yer alan maddelerin imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulma- 
sı, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığının iznine bağlıdır.            
  Yukarıdaki fıkraya göre izin verilirken ilgili kuruluşlardan görüş alınması 
ve izin verme esas ve usullerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilmesi gerekir.                              
  Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal 
ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylem- 
leri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, üçyüzmilyon  
liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu madde- 
lerin müsaderesine de hükmolunur.                        
  Üçüncü fıkrada belirtilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin  
imalatında kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde 
faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde,  
iki seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu ve psikot- 
rop maddelerin imalinde kullanılmak amacıyla veya kullanılacağını bilerek gerek-
li teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya  
bulunduranlar, alanlar veya satanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur.    
  3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun hükümleri saklıdır.      
---------------------------------                        
(1) Sürgün cezası, 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında   
  Kanunun geçici 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - (2313 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi   
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                    
  2253 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmüne göre yapılacak ham afyon ih- 
racı bu kanunun 12 nci maddesi hükmünden müstesnadır. Şukadarki bu suretle ya- 
pılacak ihraçlar uyuşturucu maddeler inhisarı idaresince ihracın yapıldığından 
en çok bir hafta içinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.    

  Madde 31 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 32 - Bu kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
         2313 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞiŞiKLİK YAPAN MEVZUATIN      
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın         
                -------------------------------         
   Yürürlükten Kaldırılan                           
  Kanun veya Kanun Hükümleri   Tarihi   Sayısı  Maddesi         
 ---------------------------   --------  -------  --------         
12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı                         
Kanunun 28 inci maddesi      26/7/1983  2867    28          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2313 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
 Kanun                            Yürürlüğe     
 No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi    
-------- ---------------------------------------------- ----------------   
 2236             -               31/5/1979     
 2683             -               19/6/1982     
 2867 25 ve 28 inci maddeleri                1/1/1984     
    Diğer Hükümleri                    27/7/1983     
4208              -               19/11/1996