Endeksler
                                        
          ŞİRKETLERİN MÜRURU ZAMANA UĞRAYAN KUPON           
           TAHVİLAT VE HiSSE SENEDİ BEDELLERİNİN           
            HAZİNEYE İNTİKALİ HAKKINDA KANUN             
                                        
  Kanun Numarası        : 2308                     
  Kabul Tarihi         : 12/6/1933                  
  Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih: 26/6/1933 Sayı: 2437         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 557       
                                        

  Madde 1 - Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış koman- 
dit şirketlerinin komanditerlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanu- 
ni mazeret bulunmaksızın beş senelik müruruzamana uğrıyan faiz, temettü ve   
ikramiye gibi menfaatleriyle bu şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerinden  
bedele inkilap etmiş olanlarının on senelik müruruzamana uğrıyan bedelleri   
Devlete intikal eder.                              
  Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin   
bitmesinden itibaren üç ay içinde mahalli malsandığına vermeğe mecburdurlar.  
  Nizamnamelerinde müruruzaman müddeti tasrih edilip de Ticaret Kanunu muci- 
bince Hükümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tayin olunmuş müddetler   
müruruzamana esas tutulur.                           
                                        

  Madde 2 - Birinci madde hükmüne riayet etmiyen şirketler vermeğe mecbur   
oldukları parayı üç misli tazminatla birlikte ödemeğe mahküm edilirler.     
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.