Endeksler
         6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER       
            ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TÜRK CEZA          
            KUNUNUNUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN          
         ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE        
           BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN         
                                        
  Kanun Numarası    : 2305                         
  Kabul Tarihi     : 25/9/1980                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29/9/1980 Sayı: 17120             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 19  Sayfa: 91           
                                        

  Madde 1 - 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna ben-
zer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız  
olarak bulunduranlar ile 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasında 
yazılı olan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, ka-
satura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli 
veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nite- 
likteki benzeri aletleri bulunduranlar; bunları bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya mülki makamlara teslim ettik- 
leri takdirde haklarında takibat yapılmaz.                   

  Madde 2 - (Mülga: 25/12/1985 - 3250/3 md.)                 

  Madde 3 - Bu Kanunla getirilmiş bulunan 15 günlük teslim süresi içinde 1 in-
ci maddede sayılan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri kul-
lanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mercilere teslim amacı dışında  
taşıdıkları sübuta ulaşanlar bu Kanunun birinci maddesi hükmünden yararlanamaz- 
lar.                                      

  Madde 4 - Bu Kanun, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 sayılı 
Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir 
şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar sürdürü- 
lür ve kesinleşen mahkümiyet hükümleri de aynen yerine getirilir.        

  Ek Madde 1 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.)                  
  Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer  
alet ve benzerlerini 29 Eylül 1980 günü ile bu Kanunun yayımlandığı günün mesai 
bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine;  
teslim edenler, yerlerini bildirenler ile Güvenlik Kuvvetleri veya diğer yetki- 
lilerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terkedenler hakkında takibat  
yapılmaz. Hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve kanuni sonuçları ortadan   
kalkar. Şu kadarki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkümiyet hüküm-
lerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara 
ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez. 
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ancak;                                   
  a) 25 Eylül 1980 gün ve 2305 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmış bulunan-
lar hariç olmak üzere, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri
kapsamına giren suçları işleyenler,                       
  b) 29 Eylül 1980 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında her türlü si- 
lah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar ha- 
riç olmak üzere bir cürüm işleyenler,                      
  Birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.                  

  Ek Madde 2 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.)                  
  Bu Kanun hükümleri, Ek 1 inci maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı  
Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında  
uygulanmaz.                                   

  Ek Madde 3 - (25/12/1985 - 3250/1 md.)                   
  Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer  
alet ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 60 ıncı günün mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya 
çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile güvenlik  
kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk
edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve ka- 
nuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade  
edilmez. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır.  
Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil
varakası tesis edilmez.                             
  Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına 
giren suçları işleyenler ile her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve  
benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere suç işleyenler ve her 
türlü silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerinin kaçakçılığını 
yapanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.               
  Bu madde hükümleri, bu maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna  
veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulan- 
maz. (1)                                    

  Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 1/6/1981 - 2469/1 md.)               
  Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara
teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler 
ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi 
ve 8/5/1969 tarih, 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma
Bakanlığı emrine verilir.                            

  Ek Geçici Madde 2 - (Ek: 16/6/1983 - 2848/1 md.)              
  Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara
teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler 
sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakılmaksızın Devlet malı sayılarak 6136
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üze-
re Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.                   

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
-------------------------------                         
(1) 25/12/1985 tarih ve 3250 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu Kanunun 
  yürürlüğe girmesini müteakip İçişleri Bakanlığı, TRT ve Valilikler kanalıyla
  gerekli duyuruları yapmakla görevlidirler.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2305 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
  Kanun                            Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi  
------------- ---------------------------------------------- ---------------- 
  2469               -             29/9/1980 tari- 
                                hinden geçerli  
                                olmak üzere   
                                 3/6/1981   
  2583               -              21/1/1982   
                                        
  2848               -              29/9/1980   
                                        
  3250               -              3/1/1986