Endeksler
                                        
                                        
          ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ            
          KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ            
             KURULMASI" HAKKINDA KANUN               
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2302                         
  Kabul Tarihi     : 23/9/1980                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 26/9/1980 Sayı: 17117             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 19 Sayfa: 86            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 
100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki ye-
rini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve
eğitim anlayışını, Atatürk'ün milli bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü,  
dünya görüşünü, insanlık anlayışı ve barışçılığını, devlet adamlığı nitelikleri-
ni belirtmek, yaymak ve yaşatmaktır.                      
                                        
  Görevler:                                  

  Madde 2 - Amacı gerçekleştirmek için;                    
  a) Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı olması dolayısıyla, 1981 yılını, "Ata-
türk Yılı" olarak kutlamak;bu maksatla yurt içinde ve dışında, çeşitli toplantı-
lar,yarışmalar, törenler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek ve desteklemek;
  b) Atatürk'çü anlayışı ve davranışı her türlü yayın, yayım, kültür, sanat, 
eğitim, araçlarıyla ve çalışmalarıyla tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı olmak;
  c) Atatürk'çü aylayıştan ve davranıştan hareketle milli birlik, beraberlik 
ve bütünlük duygusunu, düşüncesini ve şuurunu geliştirici, birleştirici, topla- 
yıcı ve kaynaştırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak;   
  d) Atatürk'le ilgili her türlü yayın, yayım, inceleme, araştırma ve çalışma 
yapan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini  
sağlamak;                                    
  e) Atatürk'ün anısına armağan olmak üzere ve Cumhuriyetin sembolü olarak  
1981 yılında Ankara'da temeli atılacak olan Atatürk Kültür Merkezini kurmak.  
                                        
  Atatürk Kültür Merkezi:                           

  Madde 3 - (Değişik: 23/4/1981 - 2450/1 md.)                 
  Atatürk Kültür Merkezi Arkara'da kurulur.                  
  Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve
tasdikli ekli krokide gösterilen yerlerdir.                   
  Bu alan içerisinde; Milli Mücadele tarihini, Türk Halk Kültürünü ve sanatla-
rını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, 
sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana ge-
len Atatürk Kültür Merkezi ile Milli Komitece saptanacak tesis ve alanlar bulu- 
nur. Bunların dışında Atatürk Kültür Merkezi alanına hiçbir yapı yapılamaz.   
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Atatürk Kültür Merkezi olarak tespit edilen alan içindeki taşınmaz mallardan
özel idareye, belediyeye veya katma bütçeli daireler ile diğer kamu müessesele- 
rine ait olanlar her türlü unsurları ile birlikte bu işe tahsis edilmek üzere  
Kültür Bakanlığının talebi üzerine Hazine adına tescil edilir.         
  Ekli krokide sınırları belirlenen alan içinde kalan özel mülkiyete ait yer- 
ler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kal- 
maksızın acele istimlak kararı alınmış sayılır ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun
hükümleri uygulanır.                              
  Ancak bu kamulaştırmalar hakkında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 23 üncü  
maddesi hükmü uygulanmaz.                            
  Bu Kanun kapsamına giren taşınmaz malların vergi borçları tescil işlemleri- 
nin yapılmasına engel teşkil etmez. Söz konusu taşınmaz malların vergi borçları 
kamulaştırma bedellerinden mahsup edilir.                    
  Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla taşınmaz malların ifraz, tevhit ve tescil
işlemleri (Mali Denge Vergisi ve Değer Artış Vergisi hariç) ile ihale, sözleşme 
ve ruhsatnameler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.           
  Atatürk Kültür Merkezi Alanı içerisinde yer alacak bütün tesis ve alanların 
yönetimi bir yasa ile; bunların bakım, onarım ve işletilmesi bir tüzükle düzen- 
lenir.(1)                                    
  Milli Komite:                                

  Madde 4 - Bu Kanunda öngörülen amaca ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve 
Kutlama Koordinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program tasarılarını onay- 
lamak ve çalışmaların genel gözetimini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir
Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde, Başbakan 
Milli Komite Başkanlığı görevini yürütür.                    
  (İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 11/8/1983 - 2876/108 md.)        
  Kutlama koordinasyon kurulu:                        

  Madde 5 - Milli Komitenin onayladığı plan ve programları uygulamak, uygula- 
mayı denetlemek, çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere, merkez- 
de Başbakanın veya uygun göreceği bir bakanın başkanlığında bir Kutlama Koordi- 
nasyon Kurulu kurulur.                             
  Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Savunma, İçişleri Bakanlıkları Müsteşarları
ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Bakan-
lıkları Müsteşarları Kurulun üyeleridir.                    
  Atatürk Kültür Merkezinin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili toplantıla-
ra ayrıca Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarları ile An- 
kara Belediye Başkanı da üye olarak katılır.                  
  Kutlama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul Başkanı tarafından önerilen ve 
müşterek kararname ile atanan bir genel sekreter tarafından uygulanır. Genel  
Sekreter oy hakkı olmaksızın kurul toplantısına katılır.            
  Kutlama Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak kutlama faaliyetlerinin konuları-
na göre çeşitli çalışma komisyonları kurulabilir.                
  Kutlama komiteleri:                             

  Madde 6 - İllerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ve yabancı ülkelerde bu
ülkelerdeki temsilcilerin başkanlıklarında kutlama komiteleri kurulur.     
----------------------------------                       
(1) Bu fıkrada sözü edilen tesis ve alanların yönetimi, 11/8/1983 tarih ve 2876 
  sayılı Kanunun 104 üncü maddesi ile düzenlenmiştir.             
                                      *  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kutlama komitelerinin kuruluş, çalışma ve denetleme usulleri Kutlama Koordi-
nasyon Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Başba- 
kanlıkça yürürlüğe konur.                            
  Kamu kuruluşlarının katkısı:                        

  Madde 7 - Genel ve katma bütçeli idarelerle, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
diğer kamu kurumları ülke düzeyinde kutlama faaliyetleri için Kutlama Koordinas-
yon Kurulunun; belediyeler, kutlama komitelerinin iznini alarak, kutlama tören- 
leri düzenleyebilirler. Yayım yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde  
eser inşa edebilirler.                             
  Kamu kuruluşlarının Yükümlülüğü:                      

  Madde 8 - Kamu kuruluşları, kutlama hazırlıkları ve uygulamaları için Kutla-
ma Koordinasyon Kurulunun ve illerde kutlama komitelerinin kararlarını yerine  
getirirler ve gerekli personel ile araç ve gereçleri belirlenecek görevlere tah-
sıs ederler.                                  
  Fon kurulması:                               

  Madde 9 - Madde 2'de yazılı görev giderlerini karşılamak üzere Kutlama Koor-
dinasyon Kurulu emrinde bir fon oluşturulur.                  
  Genel ve katma bütçeli idarelerle, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri 
ve diğer kamu kurumları bu kanunun kapsamına giren işlerden dolayı yapacakları 
her türlü harcamaları Kutlama Koordinasyon Kurulunun iznini almak şartıyla kendi
bütçelerinden karşılarlar.                           
  Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderleri bu fondan karşılanır. Mer-
kezin yapımı, genel mevzuat çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. Ya-
pım için yapılacak harcamalarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu  
uygulanmaz.                                   
  Fonun kaynakları:                              

  Madde 10 - 9 uncu maddede sözü edilen fonun kaynakları şunlardır:      
  a) Genel bütçeye konacak ödenekler;                     
  b) Gerçek kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzelkişilerince yapılacak 
her türlü bağışlar;                               
  c) Bu Kanundaki amaç için yayımlanacak eser, gösterilecek film ve benzeri  
kültür ürünlerinin yapım, satım ve gösterilmesinden elde edilecek gelirler;   
  d) Diğer gelirler.                             
  Fona yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında  
gider kabul edilir. Bağış ve Yardımı gerçekleştirmek için yapılan hukuki işlem- 
lerle, bunlara ilişkin olarak düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve   
harçtan muaftır.                                
  Fon yönetimi:                                

  Madde 11 - Fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. An-
cak bir mali yıl içerisinde fona ilişkin gelirler ve giderlerin dökümü, belgele-
riyle birlikte mali yıl sonunu izleyen 4 ay içinde sayman tarafından Sayıştaya 
sunulur. Fondan yapılacak ödemelere ilişkin harcama esasları, fona katkıda bulu-
nacak kişi ve kuruluşların bağış ve yardımları ile başka yollarla katkıda bulu- 
nacakların ödüllendirilmeleri bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik Kutlama
Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır, Başbakanlıkça yürürlüğe konur. Fon  
saymanı Maliye Bakanlığınca atanır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fonun ita amiri Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Başkan, gerekli gör-
düğü takdirde ita amirliği yetkisini Kutlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekrete- 
rine kısmen veya tamamen devredebilir.                     
  Fon varlığının niteliği:                          

  Madde 12 - Fon hesabında bulunan para ve mallar ile kıymetli evrak ve bu he-
sapla ilgili her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.        
  (Değişik: 23/4/1981 - 2450/2 md.) Fonun tasfiyesi, 3 üncü maddeye göre çı- 
karılacak yasa ile düzenlenir.(1)                        
  Personel işleri:                              

  Madde 13 - Milli Komite ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun emrinde bakanlık- 
lar ve diğer kamu kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebileceği gi-
bi, ücretleri fondan ödenmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri 
uyarınca sözleşmeli personel de çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel için ge- 
rekli Kadrolar ve bunlara ödenek ücretin üst sınırı Bakanlar Kurulunca belli  
edilir.                                     
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
            ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI KROKİSİ          
                                        
Teknik yetersizlik nedeniyle kroki çizilememiştir. Orjinal sayfa yürürlükteki  
Kanunların 4 üncü cildinin 5192 nci sayfasındadır.               
                                        
                          NOT: 1) HİPODRUM ALANINDAKİ 
                              UYGULAMALARDA    
                              14/2/1979 GÜN VE   
                              A.1741 SAYILI GAYRİ- 
                              MENKUL ESKİ ESERLER 
                              VE ANITLAR YÜKSEK  
                              KURULU KARARINA   
                              UYULACAKTIR     
                                        
                            2) İNŞAAT ALANINDA   
                              PROGRAM GEREĞİ    
                              BİR DEĞİŞİKLİK    
                              GEREKTİĞİ TAKDİRDE  
                              GAYRİMENKUL ESKİ   
                              ESERLER VE ANITLAR  
                              YÜKSEK KURULU KARARI 
                              ALINACAKTIR     
                                        
ATATÜRK Kültür Merkezi Alanı, doğusu ATATÜRK Bulvarı, batısı İskitler Caddesi  
(Konya yolu), kuzeyi İstiklal ve İstanbul Caddeleri (Birinci ve İkinci T.B.M.M 
binaları, Sayıştay Binası, Ulus ATATÜRK Heykeli ve Ankara Palas Binası dahil), 
güneyi Hipodrom Caddesi ve Talat Paşa Bulvarı ile çevreli ve İmar ve İskan   
Bakanlığının 3 Ocak 1973 tarih ve 7610-43 sayılı onayı ile belirlenen (Adalet  
Sarayına tahsis edilmiş olan kısım hariç) yerlerdir.              
---------------------                              
(1) Bu fıkrada sözü edilen fonun tasfiyesi, 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı   
  Kanunun geçici 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2302 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
                                        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
-----------  ---------------------------------------------- ---------------- 
                                        
  2450                -              25/4/1981   
                                        
  2876                -              17/8/1983   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2302 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
                                        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE       
                                        
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın   
     Yürürlükten Kaldırılan      ---------------------------------  
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi   
----------------------------------------- ----------- ---------- ------------ 
                                        
23/9/1980 tarih ve 2302 sayılı Kanunun 4                    
üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları  11/8/1983   2876    108