Endeksler
                                                                                
                     KÜLTÜR BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KANUNU                      
                                                                                
    Kanun Numarası       : 2252                                                 
    Kabul Tarihi         : 19/6/1979                                            
    Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/6/1979  Sayı: 16679                        
    Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 18  Sayfa: 182                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Sermaye ayırımı:                                                            

    Madde 1 - Kültür Bakanlığına 50 milyon lira döner sermaye ayrılmıştır. Bu   
sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile 300 milyon liraya kadar artırılabilir.       
                                                                                
    Sermayenin kaynakları:                                                      

    Madde 2 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi; Bakanlık bütçesine konulacak    
ödeneklerle Hazinece yapılacak ayni yardımlar, döner sermaye çalışmalarından el-
de edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Sermayenin tümü 1 inci maddede
belirlenen düzeye ulaştıkten sonra fazlası bir sonraki hesap yılının altıncı ayı
sonuna kadar Hazineye yatırılır. Bu süreyi uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir.   
    Bağış ve yardımlar 1 inci maddede gösterilen limite dahil değildir.         
                                                                                
    Döner sermayenin kullanma alanı:                                            

    Madde 3 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi; eski eserler, anıtlar, müzeler, 
kütüphanecilik, bibliyografya, dökümantasyon, enformasyon, yayın, tanıtma, güzel
sanatlar, sahne sanatları arşiv, folklor, el sanatları, sinema sanatı, festival 
düzenleme, kültür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üretim ve satışını  
içeren işletme alanlarında kullanılır.                                          
                                                                                
    Harcama yerleri:                                                            

    Madde 4 - 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlere ilişkin giderlerle,    
yalnız döner sermaye işlerinde çalıştırılacak personelin her türlü giderleri dö-
ner sermayeden karşılanır.                                                      
                                                                                
    Gelir kaynakları:                                                           

    Madde 5 - 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerden elde edilecek;       
    a)  Müzelerle, Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlük- 
lerince düzenlenenler dışındaki, tiyatro, bale, opera, konser, sinema ve benzeri
yerlere giriş ücreti dahil, her türlü ücretler,                                 
    b)  Her çeşit hizmet, mal, sanat eseri, kültür malzemesi, yayın ve benzeri  
satış gelirleri,                                                                
    c)  Taşınır mallarla, Kültür Bakanlığına tahsis edilen ve döner sermaye hiz-
metlerinde kullanılan taşınmaz malların ve tesislerin sergi, yeme, içme, dinlen-
me yerleri ile salon, büfe ve otoparklarının işletme ve kira gelirleri,         
    d)  Depozito gelirleri,                                                     
    e)  Telif hakkı gelirleri,                                                  
    Döner sermayenin gelirleridir.                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Yukarıdaki gelirlerle ilgili tarifeler, Kültür Bakanlığınca saptanır.       
    Kuruluş:                                                                    

    Madde 6 - Döner sermayenin bütçe, bilanço ve hesaplarını düzenleme,inceleme,
döner sermaye ile ilgili bütün mali ve yönetsel işleri düzenlemek ve yönetmek   
üzere Kültür Bakanlığı merkez kuruluşunda ve saymanlık örgütüne sahip olmak üze-
re "Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü" ve ayrıca merkez ve taşra örgütün-
de, Kültür Bakanlığı kararı ile döner sermaye verilen her birimde "Döner Sermaye
İşletmesi" kurulur. Döner sermaye işletmeleri mali ve yönetsel açıdan, döner    
sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.                      
    Sayman Maliye Bakanlığınca atanır.                                          
    Ayrıcalıklar:                                                               

    Madde 7 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi; 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye  
Kanunu, 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunu ile bu kanunların ek ve  
değişiklikleri hükümlerine bağlı değildir.                                      
    Hesap yılı ve  hesapların denetimi:                                         

    Madde 8 - Kültür Bakanlığı döner sermayesi hesap yılı, mali yıldır. Kültür  
Bakanlığı, hesap yılını izleyen 4 ay içinde döner sermaye hesaplarını, bilanço  
ve eklerini gelir ve gider belgeleri ile birlikte Sayıştay'a bilanço ve ekleri- 
nin onaylı birer örneğini de Maliye Bakanlığına gönderir.                       
    Çeşitli hükümler:                                                           

    Madde 9 - Döner sermaye ile ilgili her türlü mali ve yönetsel işlemlerin na-
sıl yürütüleceği Kültür ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte düzenlenecek bir yö- 
netmelikle saptanır.                                                            

    Madde 10 - Döner sermayeye ait mallar Devlet malı kapsamı içindedir.        

    Madde 11 - 15 Temmuz 1953 tarih ve 6152 sayılı Kanunla değiştirilen, 3340   
sayılı Müzelerle Örenyerlerini Ziyaret Edenlerden Alınacak Ücret Hakkındaki Ka- 
nun ile 10 Haziran 1949 tarih ve 5441 sayılı Kanunun, 14 Temmuz 1970 tarih, 1310
sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesi ve aynı tarih 1309 sayılı Kanunun 25   
inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.                                        

     Madde 12 - Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer.                        

     Madde 13 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.