Endeksler
                                        
                                        
           UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE             
             İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2247                         
  Kabul Tarihi     : 12/6/1979                      
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 22/6/1979 Sayı: 16674             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 18 Sayfa: 161           
                                        
                  1. BÖLÜM                  
                 Genel Esaslar                 
                                        
                                        
  Mahkemenin görevi:                             

  Madde 1 - Uyuşmazlık Mahkemesi;Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendi-
rilmiş, adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmaz-
lıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağım- 
sız bir yüksek mahkemedir.                           
  Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olduğu hallerde, eğer  
hakemlik görevi hakim tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konusu-
na göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya idari yargı mercilerinden sayılır. 
                                        
  Mahkemenin kuruluşu:                            

  Madde 2 - Uyuşmazlık Mahkemesi bir Başkan ile oniki asıl, oniki yedek üyeden
kurulur.                                    
  Uyuşmazlık Mahkemesi, hukuk ve ceza bölümlerine ayrılır.Hukuk Uyuşmazlıkları
Hukuk Bölümünde, Ceza Uyuşmazlıkları Ceza Bölümünde karara bağlanır.      
  Her bölüm, bir Başkan ile altı asıl üyeden kurulur. Birlikte toplanan Hukuk 
ve Ceza Bölümleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulunu teşkil ederler.     
  Uyuşmazlık mahkemesi Genel Kurulu, bu Kanunla belli edilen görevleri yerine 
getirir ve ayrıca bölümler arasında çıkan olumsuz görev uyuşmazlıklarında görev-
li bölümü belli eder.                              
  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üye- 
leri arasından seçilir. Bölümler ve Genel Kurul, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının
Başkanlığı altında toplanır.                          
                                        
  (Değişik: 21/1/1982 - 2592/1 md.) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümüne,Yargı-
tay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulunca kendi Başkan ve üyeleri ara-
sından gösterecekleri iki kat aday arasından ikişer asıl,ikişer yedek üye Hakim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; Askeri Yüksek idare Mahkemesi Genel Kurulunca 
askeri hakim sınıfından olan daire başkan ve üyeleri arasından gösterilecek iki 
kat aday arasından iki asıl, iki yedek üye Devlet Başkanınca seçilir.      
                                        
  (Değişik: 21/1/1982 - 2592/1 md.) Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümüne, Yargı-
tay Ceza Genel Kurulunca kendi başkan ve üyeleri arasından gösterilecek iki kat 
----------------------------                          
(1) Bu Kanunun 13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Kanuna aykırı hükümleri anılan 
  Kanunun 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
aday arasından üç asıl, üç yedek üye Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca; As- 
keri Yargıtay Genel Kurulunca daire başkan ve üyeleri arasından gösterilecek iki
kat aday arasından üç asıl, üç yedek üye Devlet Başkanınca seçilir.       
  Bölümlerde ve Genel Kurulda toplantı yetersayısı, asıl üyelerin mazeretleri 
halinde yedek üyeler alınmak suretiyle sağlanır.                
                                        
  Başkanın görevi:                              

  Madde 3 - Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin yönetim ve yürütülmesi başkanın  
ödevidir. Uyuşmazlık Mahkemesini Başkan temsil eder.              
  Başkanın mazereti halinde Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri 
arasından dönem başında seçilip görevlendirilecek bir üye Uyuşmazlık Mahkemesi 
Başkanına vekalet eder.                             
                                        
  Başkan ve üyelerin görev süresi:                      

  Madde 4 - Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan ve üyeleri, dört yıllık bir dönem 
için seçilirler; ancak yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun görevi devam
eder.                                      
  Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere aynı usulle yenileri seçi- 
lir. Bu suretle seçilenler, yerine seçildikleri hakimin süresini tamamlarlar.  
  (Değişik: 21/1/1982 - 2592/2 md.) Görev süresi sona eren Başkan bir dönem  
daha seçilebilir. Üyelerin ise yeniden seçilmeleri mümkündür.          
  Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz ayında yapılır. Seçimi  
tamamlanan yeni kurul, 6 Eylül'de göreve başlar.                
                                        
  Mahkemenin toplanma yeri, tarihi ve toplanma dönemi:            

  Madde 5 - Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu,  
Başkanın çağrısı üzerine, Başkentte, mahkeme için ayrılan yerde toplanır. Top- 
lantının gündemi toplantıdan en az üç gün önce, raporlarla birlikte üyelere ve 
uyuşmazlıkla ilgili Başsavcı veya Başkanunsözcülerine dağıtılır.        
  Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbirli olanlarla yürütmenin dur-
durulması istemli bulunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce 
bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır.                    
  Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylül'de başlar, 19 Temmuz'da biter.       
                                        
  Başsavcıların düşüncelerini bildirmeleri ve toplantıya katılmaları:     

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 21/1/1982 - 2592/3 md.)                 
  İlgili Başsavcılar veya görevlendirecekleri yardımcıları, gerekli gördükle- 
rinde veya Mahkemece gerekli görülen durumlarda yazılı olarak düşüncelerini bil-
dirirler veya toplantılarda sözlü açıklamalarda bulunurlar, oya katılmazlar.  
                                        
  Dava ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller:                

  Madde 7 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Üyeleri;              
  1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere;   
  2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yö- 
nünden usul ve füruunun, dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yönünden 
ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar (bu derece 
dahil) sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulu- 
nan kimselerin dava ve işlerine;                        
  3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyumu sıfatıyla hareket  
ettiği dava ve işlere;                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4. Hakim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut tanık veya bilirkişi olarak 
beyanda bulunmuş olduğu dava ve işlere;                     
  5. İstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere;      
  Bakamazlar.                                 
  Çekinme:                                  

  Madde 8 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin 7 nci maddede yazılı se-
beplere dayanarak davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, uyuşmazlık mah-
kemesi,çekinme isteğinde bulunan başkan ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin
karar verir.                                  
  Mahkeme kurulunun toplanmasına engel olacak sayıda başkan ve üyenin çekinmek
istemesi halinde, ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayıda başkan ve
üyenin çekinme isteği kabul edilebilir.                     
  Başkan ve üyelerin reddi:                          

  Madde 9 - Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri, tarafsız kalamıyacakları 
kanısını haklı kılan hallerin varlığı iddiasıyla reddolunabilir.        
  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyelerinin reddine ilişkin istemler, reddedi-
len üye katılmaksızın bölümlerce incelenir. Bölümler ret konusunda kesin karar 
verir.                                     
  Ret şahsidir. Bölümlerin toplantılarını engelleyen toplu ret istemleri din- 
lenmez.                                     
                  2. BÖLÜM                  
      Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve İnceleme Kuralları    
                                        
  Olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma:                      

  Madde 10 - Görev uyuşmazlığı çıkarma; adli, idari ve askeri bir yargı merci-
inde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili  
Başsavcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesinin Uyuşmaz-
lık Mahkemesinden istenmesidir.                         
  Yetkili Başsavcı veya Başkanunsözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesinden istekte  
bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci otu- 
rumda, ceza mahkemelerinde delillerin ikamesine başlamadan önce; idari yargı  
yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı 
yerlerinin de kendilerinin görevli olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır.
  Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı veri- 
mesi halinde, görev konusunun Uyuşmazlık Mahkemesince incelenebilmesi, temyizen 
bu kararın bozulmuş ve yargı merciince de bozmaya uyularak görevli olduğuna ka- 
rar verilmiş bulunmasına bağlıdır.                       
  Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam; reddedilen görevsizlik
itirazı adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yar-
gı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkanunsözcüsü, askeri ceza yargısı ya-
rarına ileri sürülmüş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı, Askeri İdari Yargı yararı-
na ileri sürülmüş ise bu mahkemenin Başkanunsözcüsüdür.             
  Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı itiraz yolunun açık bulunduğu 
ceza davalarında ret kararı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenemez.     
                                        
  Uyuşmazlık çıkarılamayacak haller: