Endeksler
                                        
            İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU(1)             
                                        
  Kanun Numarası     : 222                        
  Kabul Tarihi      : 5/1/1961                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1460          
                  *                      
                 * *                      
  Bu Kanun ile olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik  
   için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik    
            fihristine bakınız.                   
                  *                      
                 * *                      
                Genel Hükümler                  

  Madde 1 - İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun ola- 
rak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel  
eğitim ve öğretimdir.                              
                                        

  Madde 2 - İlköğretim, ilköğrenim kurumlarında verilir; öğrenim çağında bulu-
nan kız ve erkek çocuklar için mecburi, Devlet okullarında parasızdır.     
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/1 md.)                
  Mecburi ilköğretim çağı, 6 - 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ ço- 
cuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15  
yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.                
                                        

  Madde 4 - Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya 
özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.             
                                        

  Madde 5 - Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu 
yerde okul bulunmamak veya sağlık durumu dolayısiyle ilköğretim okuluna devam  
edemiyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler, imtihanla ve yaşlarına  
göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına 
alınırlar.                                   
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                   Teşkilat                  
                                        

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/2 md.)                
  İlköğretim kurumları şunlardır:                       
  a) Mecburi olanlar:                             
  (1) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)                     
  (2) İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğretim okulları 
 ve gezici okullar),                              
  (3) (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)                     
pansiyonlu, yatılı),                              
------------------------                            
(1) a)12/10/1983 tarih ve 2917 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince bu Ka-
  nunda geçen "ilköğretim müdürü" deyimi "ilçe eğitim müdürü", "öğretmenevi" 
  deyimi "öğretmen lojmanı" olarak değiştirilmiş olup Kanun metnine işlenmiş- 
  tir.                                    
  b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "İlkokul ve "ortaokul" iba-  
  releri, 16/8/1997 tarih 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "İlköğretim  
  okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (4) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,             
  (5) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar.    
   b) İsteğe bağlı olanlar:                          
  (1) Okul öncesi eğitim kurumları,                      
  (2) Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.                    
                                        

  Madde 7 - İlköğretim okulu ; 1 inci maddede belirtilen amacı gerçekleş-   
tirmek için kurulmuş bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.           
                                        

  Madde 8 - (Mülga: 16/8/1997 - 4306/9 md.)                  
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 12/10/1983 - 2917/3 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/1 md.) İlköğretim kurumları,sekiz 
yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere 
ilköğretim diploması verilir.                          
  (Mülga ikinci fıkra: 16/8/1997 - 4306/9 md.)                
  Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi  
durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve  
bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise yatılı 
ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir. Gezici okullarda gezi-
ci öğretmenler görevlendirilir.                         
  Bu okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir.         
  Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabi-
lir.                                      

  Madde 10 - Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağan- 
üstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy okulu da, köy 
halkiyle birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde hemen gün-
lük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir.