Endeksler
                                        
          AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ           
         TARAFINDAN FİİLEN AMME HİZMETLERİNE TAHSİS          
          EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 221                        
  Kabul Tarihi      : 5/1/1961                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1459          

  Madde 1 - 6830 sayılı İstimlak Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ka-
mulaştırma işlerine dayanmaksızın, kamulaştırma kanunlarının gözönünde tuttuğu 
maksatlara fiilen tahsis edilmiş olan gayrimenkuller ilgili amme hükmi şahsı ve-
ya müessesesi adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılır.          

  Madde 2 - Gayrimenkulde amme hizmetinin mahiyet ve gayesine uygun şekilde  
tesisler veya inşaat vücuda getirilmiş olması bu kanunun uygulanması bakımından 
fiilen tahsistir.                                

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı gayrimenkuller tapuda kayıtlı ise, kayıt  
sahipleri veya mirascıları ancak fiili tahsis tarihindeki rayiç üzerinden gayri-
menkul bedelini istiyebilirler. Tapuda kayıtlı olmayan gayrimenkuller hakkında 
fiili tahsis tarihinden itibaren on sene geçmemiş ise o tarihte zilyedlikle ik- 
tisap şartları tahakkuk eden zilyedleri veya mirasçıları birinci fıkra hükmünden
faydalanabilirler.                               
  Herhalde gayrimenkule müdahalenin men'i ve tazminat davası dinlenmez.    

  Madde 4 - Gayrimenkulün bedelini dava hakkı bu kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren iki sene sonra düşer.                      

  Madde 5 - Gayrimenkulün bedeline ilişkin uyuşmazlıklar bu kanunda yazılı  
esaslar dairesinde ve bu esaslara aykırı olmıyan umumi hükümler gereğince hallo-
lunur.                                     

  Madde 6 - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve kesin karara bağlan-
mamış davalar hakkında da bu kanun hükmü uygulanır. İlgilinin hakkı bu kanun ge-
reğince bedele inhisar ettiği takdirde evvelce açılmış ayın ve tazminat davala- 
rı, mahkemece 3 üncü maddede yazılı esaslar dairesinde bedel davası olarak görü-
lüp hükme bağlanır.                               

  Madde 7 - Birinci madde uyarınca kamulaştırılmış sayılan gayrimenkuller esa-
sen tapuda kayıtlı ise, ilgili amme hükmi şahsı veya müessesesinin talebi üzeri-
ne Aslıye Hukuk Hakimliğinin karariyle kayıt sicilden düşülür veya ilgili idare 
adına tescil yapılır. Tapuda kaydı olmıyan gayrimenkuller tahsisin mahiyeti ba- 
kımından tescile tabi ise, idare adına kayıt tesis olunur.           
  Hakim evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak 
karar verir.                                  
  Bu işlemler harç ve resme tabi değildir.                  
  Bu madde gereğince yapılan sicilden kayıt düşürme ve tescil işlemlerinin bu 
kanuna aykırılığından bahisle ilgililerin dava hakları mahfuzdur.        

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.