Endeksler
                                        
              HUSUSİ HASTANELER KANUNU              
                                        
  Kanun Numarası     : 2219                       
  Kabul Tarihi      : 24/5/1933                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 5/6/1933 Sayı: 2419            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 275          
                                        
                                        
                BİRİNCİ FASIL                  
        Hususi hastanelerin tarifleri ve açılma şartları        
                                        

  Madde 1 - Devletin resmi hastanelerinden ve hususi idarelerle belediye has- 
tanelerinden başka yatırılarak hasta tedavi etmek veya yeni hastalık geçirmiş- 
lerin zayıfları yeniden eski kuvvetlerini buluncaya kadar sıhhi şartlar içinde 
beslenmek ve doğum yardımlarında bulunmak için açılan ve açılacak olan sağlık  
yurtları "hususi hastaneler" den sayılır. Bunların açılma, kullanma, kapanma  
şartları bu kanunun hükümlerine bağlıdır.                    
                                        

  Madde 2 - Kendi kanunlarına ve nizamname ve şartnamelerine göre hususi şir- 
ketler ve müteahhitler ve fabrikalar ve ticaret,ziraat, sanat ve nafıa işlerinde
çok işçi çalıştıran şahıslar, amele birlikleri ve bu gibi diğer şahıslar ve te- 
şekküller tarafından kendi işçilerinin ve işlerinde kullandıkları adamlarının  
hastalıklarını tedavi ve sağlıklarını korumak için açılacak hastane, revir ve  
diğer sağlık yurtları bu kanunun hükümlerine bağlı olmayıp bunların açılma ve  
kapanma şartları kendi kanun ve nizamname ve talimatnamelerine göre yapılır.Bun-
ların açılmalarında, bağlı oldukları teşekküller tarafından, bir beyanname ile 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine bildirilir.                
                                        

  Madde 3 - Hususi hastaneler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin müsaade- 
sile açılır.Bu müsaadenin verilmesi için şahıslara ait hastanelerin mesul müdür-
leri ve diğer hastanelerin de bağlı oldukları teşekküllerin salahiyetlileri ta- 
rafından Valiliğe bir istida verilir.Bu istidada açılmak istenilen hastanelerin 
yeri, hastane yapılarının vasıfları ve ne gibi hastaları kabul ve ne kadar para-
lı veya parasız hasta tedavi edileceği,konulacak yatak sayısı, hastane işlerini 
çevirecek mesul müdürün ismi,hastanenin kurulması ve çalıştırılması için konacak
karşılık paranın ne kadar olduğu açıkça yazılarak aşağıdaki vesikalar da bu is- 
tidaya bağlanır:                                
                                        
  1 - Hastane yapılacak bina ve müştemilatının vaziyeti, mevkii, dört yanı, su
yollarının, lağımlarının tertiplerini gösterir iki tane harita;         
                                        
  2 - Hastane yapılacak bina ve müştemilatının iç bölmelerini ve tesisatını  
gösterir her kat için ayrı ayrı iki tane plan;                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Hastane içinde yapılacak bütün tertipleri ve teçhizleri gösteren etraflı
iki rapor;                                   
  4 - Açılmak istenilen hastanenin kurulması ve çalıştırılması için lazımgelen
sermayenin mevcudiyetini ve ne kadar olduğunu gösterir vesikalar.        

  Madde 4 - Üçüncü maddeye göre verilen istida üzerine hastane yapısı ve başka
şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü ile Devlet idarelerinde çalışan bir 
mühendis tarafından tetkik olunarak eksikleri varsa tamamlattırıldıktan sonra  
valinin de düşündükleriyle beraber bu kağıtlar dosyası Sıhhat ve İçtimai Muave- 
net Vekaletine gönderilir.Vekaletçe de lüzum görülecek tetkikler yapıldıktan  
sonra şartlara uygun görülürse açılma ruhsat kağıdı verilir.Bu hastaneler,açılma
ruhsat kağıdı verildikten sonra altı ay içinde açılmazsa ruhsat kağıdının hükmü 
kalmaz.                                     

  Madde 5 - Yeniden yapılacak hastane ve müştemilatı planları tetkik olunmak 
üzere evvela Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine gönderilir.         
  İnşatın hitamından altı ay sonra hastane açılmazsa dördüncü madde hükmü tat-
bik olunur.                                   

  Madde 6 - Hususi hastanelerin başkalarına devrinde eski sahiplerinin ilişki-
leri kesildikten sonra bu kanunun üçüncü ve dördüncü maddeleri hükümleri yaptı- 
rılır.                                     
  Devir alacak kimse bu mükellefiyetleri ifa edinceye kadar hastanenin eski  
sahibinin mesuliyeti devam eder.                        

  Madde 7 - Hakiki veya hükmü şahıslar tarafından hastane açılmak üzere teber-
rü veya vakfolunan para ve malların idaresi vakfeden tarafından Evkaf İdaresi, 
Vilayet hususi idareleri ve belediyeler gibi Devlet teşkilatına verildi ise bu 
hastaneler tayin edilen bu idareler tarafından, eğer vakfeden tarafından müte- 
velli gösterilmemiş ise Vilayet hususi idareleri tarafından tesis ve idare olu- 
nur.Bu hastanelerin kurulma ve çalıştırılmaları umumi hastaneler gibidir. Tesis 
ve idareleri Devlet teşkilatından başkasına verilmiş olan vakıf hastaneler bu  
kanun hükümlerine bağlı olup idare işleri vilayetlerin murakabesi altındadır,  

  Madde 8 - Bu kanun ile gösterilen vasıf ve şartlarda olmayarak hekimler ve 
diğer şahıslar tarafından hasta yatırılmak için hususi yerler açılması veya he- 
kimlerin muayenehane veya oturdukları yerlerin bir parçasına hasta yatırarak te-
davisine tahsis etmeleri yasaktır.                       
                                        
             İKİNCİ FASIL                     
           Hususi hastanelerin teşkilatı               
                                        

  Madde 9 - Hususi hastanenin mes'ul bir müdürü bulunur.Bu müdürün Türki-   
ye'de sanatını yapmağa izinli Türk hekim olması ve ikisi hastanelerde olmak üze-
re en aşağı beş yıl Türkiye'de hekimlik etmiş veyahut Devlet meslek memurlukla- 
rında çalışmış bulunması,herhangi bir suçtan dolayı ağır hapse veya şeref ve  
haysiyeti bozan suçlar yüzünden hapse mahküm olmaması lazımdır.         
  1219 numaralı kanunda gösterilen (Ali Haysiyet Divanı) kararile muvakkaten 
sanatının icrası yasak edilen hekimler bu yasağın sürdüğü zaman içinde hastane- 
lerde mesul müdür olamaz.                            

  Madde 10 - Hakiki şahıslardan gayriye ait olan hastanelerde mali hususatı  
temin ve idare tarzlarını murakabe etmek üzere mensup oldukları teşekküller ta- 
rafından olunan idare heyetleri bulunur .                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Munhasıran emrazı akliye malüllerinin muhafaza ve tedavisine ve- 
ya çocuk hastalara veyahut doğum yardımlarına mahsus hususi hastanelerin müdü- 
rü mesulleri bunların her birine ait tababet şubelerinde, verem sanatoryumları- 
nın müdürü mesulleri de emrazı dahiliyede birinci sınıf mütehassıs tabip olur- 
lar.                                      

  Madde 12 - Hususi hastaneler, almağa mezun oldukları hastalar için bu has- 
taların istedikleri hekimleri davete ve tedavinin bu hekimler tarafından yapıl- 
masını kabule mecburdurlar. Eğer hastalar hariçten hekim getirmek arzu ve ta-  
lep etmezlerse hastaneler bu vazifeyi birinci sınıf muvazzaf mütehassıs tabip- 
lerine tevdi ederler. Bu mütehassıslar bakılması kendilerine tevdi edilen has- 
taların tedavisinden mesuldürler. Birinci sınıf mütehassıs mesul müdürler, ken- 
di ihtisas şubeleri mütehassıslığını da üstlerine alarak yapabilirler.     

  Madde 13 - Yirmi yataklıya kadar olan hususi hastahaneler hasta bakıcılar- 
dan ve diğer işler için kullanılan adamlardan başka bir hasta bakıcı hemşire  
(doğum evleri için ebe) kullanmağa mecburdurlar. Yatak sayısı yirmiden fazla  
olanlarda en az ne kadar hemşire çalıştırılacağı bir nizamname ile tayin    
olunur.                                     

  Madde 14 - Hakiki şahıslarla şirketlerden başkalarına ait olan veya sırf  
hayır için açılan hususi hastahaneler dışarıdan gelen hastaları parasız muaye- 
ne ve tedavi etmek ve parasız ilaç vermek üzere hastahaneye bağlı poliklinik ve 
diplomalı eczacı idaresinde eczahane açabilirler.                

  Madde 15 - 14 üncü madde hükmüne girmemiş hususi hastahanelerden otuz ya-  
taklıya kadar olanlar (her vakit hazır bulundurulması mecburi olanlardan baş-  
ka)ilaçları şehir eczahanesinden alabilirler. Elli yataklıya kadar olanların  
ilaçlarını nasıl alacakları, hastahanenin yerinin şehre uzaklığına göre, Sıh-  
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunur. Bütün hususi hastanelerden  
yatak sayısı elliden fazla, olanlar bir eczahane ile lüzumu kadar eczacı bulun- 
durmak mecburiyetindedirler. Hususi hastanelerden bedelle dışarıya ilaç veril- 
mesi yasaktır.                                 

  Madde 16 - Her hususi hastanede yatak sayısına uygun şekilde seririyat la- 
boratuvarı ve arıtma etüvü, verem sanatoryumlarında her türlü teşhis yapılacak 
kuvvette bir röntgen cihazı, cerrahi ve doğum ameliyelerini yapan hastanelerde 
muntazam ameliyathaneler bulunur. Bu tesisat bulunmayan hastaneler hasta ala-  
mazlar. Verem sanatoryumları, doğum evleri ve bulaşıcı hastalıklar kabul eden- 
lerden başka hususi hastanelerde, yatak sayısı yirmi beşten noksan olduğu ve  
yakınında şehre ait temizleme istasyonu bulunduğu halde, arıtma etüvleri bulun- 
durmak mecburi değildir.                            

  Madde 17 - Hususi hastane binalarının tahsis edilecekleri işlere göre ne  
gibi vasıf ve şartlarda olmaları lazımgeldiği bir nizamname ile tayin edilir.  

  Madde 18 - Doğum evlerinden başka hususi hastanelerde hastalar için yatak  
sayısı en aşağı ondan az olamaz. Ruhsat kağıtlarından yazılı yatak sayısının  
artırılması ve azaltılması ve hastanenin başka bir yere taşınması Sıhhat ve İç- 
timai Muavenet Vekaletinin müsaadesile olur.                  

  Madde 19 - Mesul müdürlüğü de deruhde etmiş hususi hastane sahibi ölürse  
hastane kapatılarak ruhsatı geri alınır. Fakat varisleri hastaneyi işletmek is- 
terlerse hastane kapatılmıyarak mahalli Hükümetin malümat ve muvafakatile der- 
hal bir tabip vekil seçilir ve bir ay içinde matlup evsafı haiz yeni mes'ul mü- 
dür tayin olunur. Diğer hususi hastanelerin mes'ul müdürlerinin ölümünde veya  
mes'ul müdürlükten büsbütün ayrılmalarında da hastane yine kapatılmaz; mahalli 
Hükümetin muvafakat ve malümatı ile derhal bir vekil tabip seçilmesi şartiyle  
bir ay içinde yeni mes'ul müdürü tayin edilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 20 - Müdürü mesullerin mazeretleri zuhurunda yerlerine aynı evsafta 
bir hekim bırakmak ve mahalli Hükümet tabibine malümat vermek şartiyle bir haf- 
taya kadar hastaneden infikakleri caizdir. Bir haftadan fazla infikak için Sıh- 
hat ve İçtimai Muavenet müdürlerinden izin alırlar. Bu iznin müddeti üç ayı ge- 
çemez.                                     

  Madde 21 - Hususi hastanelerin yapacakları hizmetlere göre nevileri ve her 
birinin idare şekilleri ve muhakkak bulunması lazımgelen sıhhi ve tıbbi eşya,  
alet ve ilaçların cinsleri ve en aşağı bulunması şart olan miktarları, hastane 
yapılarının sıhhi şart ve vasıfları ve iç taksimleri,fenni kayıtların tanzim  
ve muhafazası, hekimlerin ve müstamdemlerin kadrosu, hastaların Kabul ve muaye- 
neleri ve cerrahi ameliyeden evvel müşahede kağıdına kaydı icap eden hususlar, 
bu kanunun neşrinden sonra, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tanzim edi- 
lecek bir nizamname ile tayin olunur.                      

  Madde 22 - Bu kanunun neşri zamanında mevcut hususi hastanelerin mes'ul mü- 
dürleri ve sahipleri 21 inci maddede yazılan nizamnamenin neşrinden sonra altı 
ay içinde kendi hastanelerinin her türlü hususlarını kanun ve nizamname hüküm- 
lerine göre tamamlamağa borçludurlar.                      
                                        
               ÜÇÜNCÜ FASIL                    
          Hususi hastanelerin vazifeleri               
                                        

  Madde 23 - Hususi hastanelerin müdürleri hastanelerin her türlü mali ve   
idari işlerinden mes'ul ve hastaların fenni şekilde tedavi ve istirahatlerini  
temine mecburdurlar.                              

  Madde 24 - Hususi hastanelere ruhsat kağıtlarında nevi bildirilen hastalar 
kabul ve tedavi olunurlar. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan ait olduğu veka-  
letçe tayin olunanlar ancak hususi taksimat ve teşkilatı olan hususi hastanelere
alınırlar.                                   

  Madde 25 - Hususi hastanede yatan hastalar tıbbi müşavere veya tedavi için 
dışardan istedikleri hekimleri çağırabilirler. Bu hekimlerin hastaya cerrahi  
ameliyat yapabilmeleri tababet ve şuabatı sanatlarının icrası tarzına dair ka- 
nunun 23 üncü maddesi hükmüne bağlıdır.                     

  Madde 26 - Hususi hastanelerde para ile yatan hastalardan sınıflarına gö-  
re alınacak gündelik ücrette; ikamet, iaşe ve hastalığın icaplarına göre ya-  
pılması lazımgelen bütün bakım ve hastanede yapılan basit laboratuvar muayene- 
leri ve 12 nci maddede yazılı hastanenin muvazzaf mütehassıs hekimleri ücretleri
dahildir. Ancak cerrahi ameliyeler ile hastanın istemesile dışarıdan çağrılacak 
hekimin muayene ve tedavi paralariyle ilaç ve pansumanlarına sarfolunan malzeme 
ve röntgen muayenelerinin paraları hastalar tarafından ayrıca ödenir.      
  Fakat verem sanatoryumlarında röntgen muayenesi için hiç bir ücret alınmaz. 

  Madde 27 - Hususi hastanelerde mütehassıslar tarafından kullanılan ve mah- 
sus kanunlarındaki vasıflarda bulunan röntgen ve sesiriyat laboratuvarlarında  
hastanede yatmıyanlara ait muayeneler yapılabilir.               

  Madde 28 - Hususi hastanelerde yatan hastalardan sınıflarına göre alınacak 
gündelik ücret Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince uygun görülecek miktardan 
fazla olamaz.                                  

  Madde 29 - Karın, göğüs ve beyin ameliyeleriyle diğer mühim ameliyelerin  
icrasından evvel yapılması lazımgelen seriri tetkikatla laboratuvar muayenele- 
rine ve bunların müşahade kağıtlarında tamamen tesbitine ve ameliyattan evvel  
hastanın mevcutsa bünyevi ve arızi manialarının tadil ve izalesine ve bir an  
evvel ameliyat yapılması icap eden vak'alarda seriri tetkiklerin ve laboratuvar 
muayenelerinin tehiri                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sebeplerine ve saireye ait hükümler 21 inci maddede yazılı nizamname ile tayin 
olunur.                                     

  Madde 30 - Hastalık icabı veya başka sebeplerden dolayı mes'ul müdürün veya 
tedavi eden tabibin talebile hususi hastanelerden diğer hastanelere kaldırılan 
hastaların isimleri ve kaldırma sebepleri hasta kaldırıldıktan sonra yirmi dört 
saat içinde mes'ul müdür tarafından Hükümet tababetine yazı ile bildirilir.   

  Madde 31 - Hususi hastanelere ruhsat kağıtlarında yazılan parasız yatak   
sayısı kadar her zaman parasız hasta kabul ve bu hastalar kabul edildikleri   
sınıflara göre yurttaki paralı hastalar gibi ihtimamla tedavi olunur. Parasız  
kabul olunan hastalar kendi arzulariyle dışarıdan davet olunacak tabiplere ait 
ücretlerden başka bir para veya başka bir şey vermiyecekleri gibi kendilerinin 
veya veli ve vasilerinin yazılı muvafakatleri olmaksızın paralı kısma kaldırıla-
mazlar.                                     

  Madde 32 - Hususi hastaneler ihtisas daireleri içinde bulunan ve resmi ma- 
kamlar tarafından para ile tedavi edilmek üzere gönderilen hastaları alır ve  
tedavi ederler. Ani bir arıza veya kaza neticesinde müstacelen tedaviye muhtaç 
olan şahısların hususi hastanelere müracaat veya nakillerinde hastanece derhal 
acele tedavilerini yapmak mecburidir. Bunlardan fakir olanların yatırılarak   
tedavileri lazımsa hastanenin parasız kısmına alınır. Parasız yatakları olmıyan 
hastaneler bu fakir hastaları nakilleri kabil hale gelinceye kadar yatırarak  
tedavi ederler. Bu suretle yatırılan fakir hastalara ait gündelik tedavi ve ilaç
paraları o yerin belediyesince ödenir.                     

  Madde 33 - Hususi hastanelerin fenni ve idari muameleleri ve her türlü sıhhi
şartları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabesi altında olup, lüzum 
görüldükçe Sıhhat ve İçtimai Muavenet müfettişleri ve müdürleri, kazalarda   
Hükümet tabipleri tarafından teftiş ve hastanenin her türlü vesikaları tetkik  
olunur.                                     
  Teftiş neticesinde görülen noksanlar, kanuna ve nizamnameye aykırı haller ve
hastaneler mesaisinin cereyan suretleri müessesenin teftiş defterine teftişi ya-
pan tarafından kayıt ve imza ve ayrıca yazılacak teftiş raporu da Sıhhat ve İç- 
timai Muavenet Vekaletine gönderilir.                      
                                        
               DÖRDÜNCÜ FASIL                   
               Cezai hükümler                   
                                        

  Madde 34 - 33 üncü maddede yazılı teftiş neticesinde meydana çıkarak müesse-
selerin teftiş defterine kayıt ve rapor ile Vekalete bildirilen ve bu kanun ile 
ayrıca ceza tayin edilmemiş olan fenni kayıtlarda, malzeme, alat, eşyada ve   
binaların sıhhi şartlarında ve hastane hizmetlerindeki noksanlar ile fenni ve  
idari diğer eksikliklerin tayin edilecek zamanlar zarfında tamamlanması Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından müessese mes'ul müdürüne yazı ile ihtar 
olunur.                                     

  Madde 35 - 34 üncü maddede mezkür ihtar hükümlerini tayin olunan zamanda  
yapmayan hususi hastanelerin mesul müdürleri Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi
mucibince cezalandırılmakla beraber ihtarı mucip olan noksanlar, hastaların   
tedavi ve istirahatine müessir olduğu takdirde ayrıca 36 ncı madde hükmü de tat-
bik olunur.                                   

  Madde 36 - Usulen meydana çıkacak aşağıda yazılı noksanlar ikmal edilinceye 
kadar hususi hastanelerin bir kısmına veya tamamına vilayetler tarafından yeni- 
den hasta kabulü yasak edilir.                         
  1 - 22 nci madde hükümleri yapılmazsa;                   
  2 - 13 üncü maddede yazılan hastabakıcı hemşireler bulunmazsa;       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Mes'ul müdürün ölümü veya kati olarak hastaneden infikakinden sonra bir 
ay zarfında yerine başkası tayin olunmazsa veya mes'ul müdür izinsiz olarak  
arzusile bir haftadan fazla hastaneyi terkederse;                
  4 - Hastane binalarının sıhhi ve fenni şartlarında ehemmiyetli derecede nok-
sanlık olur ise veya hastaların tedavi ve istirahatlerine müessir olacak derece-
de sıhhi ve fenni hizmetlerde noksanlık görülürse;               
  5 - 16 ncı madde ahkamı tamamile icra edilmez ise;             
                                        

  Madde 37 - 35 inci maddede yazılan sebepler ile hastaneye veya bir kısmına 
hasta kabulü yazı ile tebliğ suretiyle yasak edildiği halde hasta kabulüne devam
eden hususi hastanelerin ruhsat kağıtları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti  
tarafından geri alınır.                             

  Madde 38 - Aşağıdaki hallerde şahıslar tarafından açılmış olan hususi hasta-
nelerin ruhsat kağıtları geri alınır. Ve vakıf hastaneler ile diğer hususi has- 
tanelerin mes'ul müdürleri tebdil edilir:                    
  1 - İki defa yapılan ihtara rağmen mes'ul müdür hastane vazifelerini ihmalde
devam ederse;                                  
  2 - Mes'ul müdür (9) uncu maddede yazılı suçlardan dolayı hapse mahküm olur 
veya müessese dahilinde hastanelerin veya hastanenin nezahet ve şerefini bozan 
yasak işler yapılmasına göz yumar veya bu işleri kendisi işlerse;        
  3 - Mes'ul müdür sıhhi sebepler haricinde bir senede iki kere izinsiz olarak
birer haftadan veya bir defada on beş günden fazla hastaneyi terkederse.    
                                        

  Madde 39 - 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları mucibince hastanesi-
nin ruhsat kağıdı geri alınan veya müdürlükten çıkarılan bir mes'ul müdür başka 
bir hususi hastanede mes'ul müdür ve Devlet hastaneleriyle hususi idare ve bele-
diye hastanelerinde baştabip veya müdür olamaz.                 
                                        

  Madde 40 - Ruhsat kağıtları geri alınan hususi hastanelere Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekaletinin iş'arı üzerine yeniden hasta kabulü yasak ve mevcut hasta- 
lar tesbit edilir. Bu hastaların hastane tarafından tedavilerinin ikmal veya  
diğer hastanelere nakillerinden sonra hastane kapatılır. Ruhsat kağıtlarının  
geri alınması ve hasta kabulünün yasak edilmesi tebliğ ve mevcut hastaların mik-
tarı tesbit olunduktan sonra yine hasta kabulüne devam eden mes'ul müdürler on 
beş günden üç aya kadar hafif hapis cezasile cezalandırılır.          

  Madde 41 - Harice ilaç satan yahut mezun olduğu sayıdan fazla yatıran hususi
hastanelerin mes'ul müdürlerinden yüz liradan iki yüz liraya kadar hafif para  
cezası alınır. Yalnız 32 nci maddede tasrih olunan ani bir arıza veya kaza neti-
cesinde hastahanelere müracaat eden veya naklolunan hastalar ile müstacelen   
tıbbi ve cerrahi müdahaleye muhtaç olan hastaların kabulü bu hükümden müstesna- 
dır.                                      

  Madde 42 - Yatan hastalardan 26 ve 27 nci maddelere aykırı olarak fazla   
ücret alan hususi hastaneler mes'ul müdürlerinden alakadarlara geri verilmek  
üzere tahsil olunacak paradan başka iki yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır  
para cezası alınır.                               

  Madde 43 - 29 uncu maddede yazılan cerrahi ameliyeleri aynı maddede yazılı 
tetkik ve tedavileri yapılmadan icra eden tabiplerden üç yüz liradan beş yüz  
liraya kadar ağır para cezası alınır. Eğer bu suretle cerrahi ameliye yapılan  
hasta vefat eder ve vefatın ameliyattan evvel yapılması lazım ve mümkün olan  
şartların ifa edilmemesinden ileri geldiği meydana çıkarsa cerrahi ameliyeyi  
icra eden tabip hakkında Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesi hükmü tatbik olu- 
nur. 29 uncu maddenin son fıkrasında yazılı zaruri sebeple ameliyattan evvel  
ifa edilmiyen şartlardan ve bunların neticelerinden dolayı cezaya çarpılmaz.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 44 - Tedavisini üstüne aldığı hastaları, yerine vekil bırakmadan   
izinsiz olarak kendi arzulariyle terkederek bu hastaların tedavisiz       
kalmalarına sebep olan, 11 inci maddede yazılan mütehassıs tabiplerden yüz   
liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası alınır. Eğer bu suretle     
tedavisiz bırakılmak neticesi olarak hasta ölürse mes'ul mütehassıs tabip    
hakkında Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesi tatbik olunur.          
                                        

  Madde 45 - Bu kanun ve 21 inci maddede yazılan nizamname ile tayin olunan  
mecburiyetleri yapmıyan veya memnuiyetlere aykırı hareketlerde bulunanlar    
hakkında bu kanunda ayrıca ceza tayin edilmediği ve Türk Ceza Kanununa göre   
daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde elli liradan iki yüz liraya kadar  
hafif para cezası veya üç günden on beş güne kadar hafif hapis cezası verilir. 
                                        

  Madde 46 - Bu kanunda yazılı suçların muhakemesine Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu mucibince mahkemede bakılır.                       
                                        

  Madde 47 - 26 Şubat 1313 tarihli Nizamname hükümleri kaldırılmıştır.    
                                        

  Madde 48 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              
                                        

  Madde 49 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Sıhhat ve İçtimai     
Muavenet ve Dahiliye Vekilleri memurdur.