Endeksler
        BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ          
                 HAKKINDA KANUN                 
                                        
  Kanun Numarası      :2155                       
  Kabul Tarihi       :22/6/1978                     
  Yayımlandığı R. Gazete  :Tarih :29/6/1978  Sayı: 16331          
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5  Cilt:17 Sayfa: 62          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 23/2/1995 - 4079/2 md.) Barışta ve savaşta Milli Savunma
Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay,askeri memur,astsubay, 
uzman çavuş,sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline,Milli Savunma Bakanlı-
ğı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına 
bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline;Jandar-
ma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay,askeri memur,astsubay,uz- 
man jandarma çavuş,sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Ge- 
nel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teş-
kilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline;Emniyet Genel Müdürlüğü kad-
rolarında görevli her sınıf personele;Milli İstihbarat Teşkilatında görevli si- 
vil memurlara;Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele 
sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamla-
rına,Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muha- 
faza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istih- 
kakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.              
  Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı yukarıda sayılanlara tamamen ve 
kısmen er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayın halinde verilebilir.     
  Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanununda gösterilen miktarı aş- 
mamak üzere,Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma,İçişleri ve Maliye  
ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanır.                  

  Madde 2 - Er tayın istihkakının aynen verilmesi halinde verilecek olan er- 
zakın nevi ve miktarı Yem ve Tayınat Kanunu esaslarına uygun olarak ilgili Ba- 
kanlıklarca belirlenir.                             
  Aynen veya nakit olarak verilen er tayın istihkakları ölüm halinde geri   
alınmaz.                                    

  Madde 3 - 4367 sayılı Ordu Mensuplarıyla,Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük  
Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi  
hakkındaki kanun ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.      
  (Değişik: 23/2/1995 - 4079/3 md.) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar
Milli Savunma,İçişleri,Maliye ve Orman Bakanlıklarınca çıkarılacak bir Yönetme- 
likle düzenlenir.                                

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe 
girer.                                     

  Madde 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5152 - 1                    
                                        
       2155 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
 Kanun                               Yürürlüğe  
 No       Farklı tarihteyürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-----------  -----------------------------------------------  ----------------
 4079               --                8/3/1995  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5152 - 2