Endeksler
                                        
        HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI        
        MAAŞATININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 14           
         NİSAN 1930 TARİH VE 1587 NUMARALI KANUNA           
               MÜZEYYEL KANUN                   
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 2151                        
  Kabul Tarihi     : 20/4/1933                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 27/4/1933 Sayı: 2386             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 201           
                                        

  Madde 1 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü memurları maaşatının tev- 
hit ve teadülü hakkındaki 14 Nisan 1930 tarih ve 1587 numaralı kanunun ikinci  
maddesine merbut cetvelde yazılı (Fare laboratuvarı) unvanı (İstanbul limanı  
bakteriyoloji müessesesi) suretinde tadil edilmiştir.              
                                        

  Madde 2 - Sıhhi vazifelerin icap ettirdiği yerlerde ve sahil sıhhiye mer-  
kez, idare ve muhafaza memurlukları binalariyle tahaffuzhane ittihaz olunan   
binaların ikamete tahsis edilen kısımlarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale- 
tince tesbit edilecek esaslar dairesinde bu idarelere mensup memur ve müstah-  
demlerin aileleri ile birlikte meccanen ikametleri caizdir.           
                                        

  Madde 3 - Bu kanun 1 Haziran 1933 tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili  
memurdur.