Endeksler
                                        
        DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ               
              HAKKINDA KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası     : 2133                        
  Kabul Tarihi      : 1/4/1933                      
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 4/4/1933 Sayı: 2370            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 14 Sayfa: 183          
                                        

  Madde 1 - Mektep kitaplarının Maarif Vekaletince bastırılması hakkındaki  
24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan  
1926, 1927, 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçelerinden tahsis olunan mebaliğ ile 
ilmi ve mesleki kitap ve mecmuaların neşri için 18 Haziran 1927 tarih ve 1087  
numaralı kanunun birinci maddesi ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçeleri ile  
verilen mütedavil sermayeler yine aynı işlerde kullanılmak üzere (Devlet kitap- 
ları mütedavil sermayesi) adı altında birleştirilmiştir.            

  Madde 2 - 27 Kanunusani 1927 tarih ve 968 numaralı kanun mucibince Devlet  
Matbaası için 1926 ve 1927 seneleri bütçeleriyle tahsis olunan mütedavil ser-  
mayelerle bu sermayeler haricinde evvelce Maarif tarafından bastırılmış veya  
satın alınmış kitapların mevcutları kıymetleri üzerinden Devlet kitapları    
mütedavil sermayesine maledilir. Gerek birinci maddede yazılı mütedavil serma- 
yelerden bastırılan veya satın alınan, gerek bu madde ile Devlet kitapları   
mütedavil sermayesine maledilen kitaplardan satışa çıkarılmasına Maarif Veka-  
letince müsaade olunmayan kısmı sermayeden tenzil olunur.            
                                        
  (Ek: 20/11/1959-7380/1 md.; Değişik: 23/11/1982-2718/1 md.) Devlet kitapla- 
rı mütedavil sermayesi (99) doksandokuz milyon liradan (1,5) birbuçuk milyar  
liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin (401) dörtyüzbir milyon lirası Genel Büt-  
çeden, geri kalan (1) bir milyar lirası ise her yıl sonunda, elde edilecek   
kardan karşılanır.                               
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 26/1/1939-3577/1 md.)                  
  Devlet kitapları mütedavil sermayesi ile basılacak kitapların fiyatları,  
her nevi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine % 35   
ilavesiyle tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitapların fiyatlarında  
% 25 e kadar iskonto yapılır. Maarif Vekilliği bu kitapların yayılmasını ve   
satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontalardan   
karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde kitap depoları ve  
satış mağazaları açmağa mezundur.                        
                                        

  Madde 4 - (Değişik: 13/6/1946-4940/1 md.)                  
  Yalnız Milli Eğitim Bakanlığınca bastırılacak okul kitaplarının giderlerine 
karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi adına bu sermaye gelir ve 
kazançlarından kapatılmak ve 1 Haziran 1946 tarihinden başlıyarak 1950 yılı   
sonuna                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kadar geçerli olmak üzere Milli Bankalarda en çok bir milyon liraya kadar cari 
hesaplar açtırmağa Maliye Bakanı yetkilidir. (1)                
                                        

  Madde 5 - 18 Haziran 1927 tarih ve 1087 numaralı kanunun bu kanuna muhalif 
olan hükümleriyle 24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanun mülgadır.      
                                        

  Ek Madde 1 - (12/6/1935 - 2780/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü   
olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                    
                                        
  Mektep kitaplarının Kültür Bakanlığınca bastırılması hakkındaki 3 Mayıs   
1926 tarih ve 823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1931 ve 1932 
yılları bütçelerinden tahsis olunan paralar dahi Devlet kitapları mütedavil   
sermayesine zammolunur.                             
                                        

  Ek Madde 2 - (16/2/1955 - 6477/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü   
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
                                        
  Maarif Vekaletince bastırılacak kitapların masraflarına karşılık olmak üze- 
re (Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi) namına Hazinenin kefaletiyle milli  
bankalarda en çok (1 000 000) liraya kadar cari hesaplar açtırmaya Maliye Veki- 
li mezundur.                                  
                                        

  Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memur-  
dur.                                      
                                        
-------------------                               
(1) a - Bu maddedeki süre 30/4/1951 tarih ve 5760 sayılı Kanun gereğince    
   1 Ocak 1951 tarihinden itibaren, 1953 mali yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 
   b - Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    2133 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
       YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE              
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi  
------------ ------------------------------------------------- ---------------- 
 2780               -                19/6/1935  
                                        
 3033               -                17/6/1936  
                                        
 3577               -                7/2/1939  
                                        
 4940               -                19/6/1946 
                                        
 5760               -                 5/5/1951 
                                        
 6477               -                23/2/1955 
                                        
 7380               -                26/11/1959 
                                        
 1733               -                31/5/1973 
                                        
 2718               -                27/11/1982