Endeksler
                                        
      TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 211                         
  Kabul Tarihi     : 4/1/1961                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/1/1961 Sayı : 10703           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1008           
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre   
          düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                *                        
               * *                        
                                        
  A) ESASLAR                                 
  I - Tarifler                                

  Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri:Kara (Jandarma dahil),Deniz ve Hava Kuv- 
vetleri subay,askeri memur,astsubay,erbaş ve erleri ile askeri öğrencilerden  
teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen,kadro ve kuruluşlarla teşki- 
latı gösterilen silahlı Devlet kuvvetidir.                   

  Madde 2 - Askerlik:Türk vatanını,istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb
sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyetidir.Bu mükellefiyet özel kanunlarla  
vaz'olunur.                                   
  Asker:Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslarla (Erbaş ve erler) özel 
kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa  
denir.                                     

  Madde 3 - Askerler ve rütbeler:                       
  a) Askerler:                                
    1. Er: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz  
     askerdir.                               
    2. Erbaş: İhtiyaçları Devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı  
     ve çavuş rütbelerini haiz askerdir.                  
     Askerlik Kanununa göre mükellef bulundukları hizmetleri ifadan sonra 
     hususi kanunlara tevfikan muayyen bir hizmet taahhüdü suretiyle    
     Silahlı Kuvvetlerde vazife gören uzman veya uzatmalı çavuş ve on   
     başılar da erbaş sayılır.                       
    3. Astsubay: Hususi kanununa göre Silahlı Kuvvetlere katılan astsubay  
     çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbeyi haiz olan askerdir. 
    4. Askeri öğrenci: Subay,askeri memur veya astsubay yetiştirilmek üzere 
     muhtelif okul ve üniversitelerde okuyan ve resmi bir kıyafet taşıyan 
     öğrencilerdir.                            
--------------------------------------                     
 (1) Kanunda geçen "Uzman Çavuş" Tabiri, 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun
   21 inci maddesi ile "Uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiş- 
   tir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   5. Askeri memur: İdari işlerde,fen ve sanat kollarında vazife gören ve  
     kanuna göre subaylara muadil ve özel bir silsileye tabi bulunan asker- 
     dir.                                  
   6. Subay: Hususi kanuna göre Silahlı Kuvvetlere intisabeden asteğmenden  
     mareşala (Büyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir.       
                                        
  b) Rütbeler:                                
    1. Erbaşlar:                              
      a) Onbaşı                              
      b) Çavuş                               
    2. Astsubaylar :(1)                           
      a) Astsubay çavuş                          
      b) Astsubay üstçavuş                         
      c) Astsubay başçavuş                         
      d) Astsubay kıdemli başçavuş                     
    3. Askeri memurlar:                           
      a) 8 inci sınıf (Asteğmen muadili)                  
      b) 7 inci sınıf (Teğmen muadili)                   
      c) 6 ıncı sınıf (Üsteğmen muadili)                  
      d) 5 inci sınıf (Yüzbaşı muadili)                  
      e) 4 üncü sınıf (Kıdemli yüzbaşı muadili)              
      f) 3 üncü sınıf (Binbaşı muadili)                  
      g) 2 inci sınıf (Yarbay muadili)                   
      h) 1 inci sınıf (Albay muadili)                   
    4. Subaylar:                              
      a) Asteğmen                             
      b) Teğmen                              
      c) Üsteğmen                             
      d) Yüzbaşı                              
      e) Binbaşı )                             
      f) Yarbay ) Üst subaylar                      
      g) Albay  )                             
      h) Tuğgeneral (Tuğamiral) )                     
      i) Tümgeneral (Tümamiral) )                     
      j) Korgeneral (Koramiral) ) General veya amiraller         
      k) Orgeneral (Oramiral) )                     
      l) Mareşal (Büyük amiral) )                     
------------------------                            
(1) 27/7/1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 77 
  nci maddesiyle astsubayların rütbeleri:                   
  Astsubay Çavuş                               
    "   Kıdemli çavuş                           
    "   Üstçavuş                              
    "   Kıdemli üstçavuş                          
    "   Başçavuş                              
    "   Kıdemli başçavuş                          
  şeklinde yeniden düzenlenmiştir ve aynı Kanunun 208 inci maddesinin (r)   
  bendinde de 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fık- 
  rasının (2) nci bendinin bu Kanuna aykırı hükümlerinin ilga edildiği belir- 
  tilmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Muhtelif sınıfların rütbe isimlerinin başlarına sınıf vaya meslek 
ismi konulur.                                  

  Madde 5 - Nizam: Tüzükler,kararnameler,yönetmelikler,talimnamelerin ve ta- 
limatların hükümleridir.                            

 

 
  Madde 6 - Hizmet: Kanunlarla nizamlarda yapılması veyahut yapılmaması ya-  
zılmış olan hususlarla,amir tarafından yazı veya sözle emredilen veya yasak edi-
len işlerdir.                                  

  Madde 7 - Vazife: Hizmetin icabettirdiği şeyi yapmak ve menettiği şeyi yap- 
mamaktır.                                    

  Madde 8 - Emir: Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle,yazı ile ve sair  
surette ifadesidir.                               

  Madde 9 - Amir: Makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz  
kimsedir.Bunun emri altındakilere maiyet denir.                 

  Madde 10 - Üst tabiri,rütbe veya kıdem büyüklüğünü gösterir.        
  Ast,üstün rütbece veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedir.