Endeksler
          DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

                                        
  Kanun Numarası    :210                         
  Kabul Tarihi     :21/2/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 28/2/1963  Sayı: 11343           
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 2  Sayfa: 828            
                                        
  Değerli kağıtlar:                              

  Madde 1 - (Değişik: 21/11/1980 - 2343/1 md.)                
  Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
  Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan de- 
ğerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve  
esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.   
  Kullanma mecburiyeti:                            

  Madde 2 - Değerli kağıtların ilgili bulundukları işlemlerde ve kira sözleş- 
meleri noterlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanılması mecburidir.    
  Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:                

  Madde 3 - Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.             
  Bu kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile, ilgili bakanlık ve daire- 
ler tarafından hazırlanıp bastırılması mümkündür.                
  Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek  
yerlerde satılır.                                
  Değerli kağıtların bedeli:                         

  Madde 4 - Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen  
bedeller karşılığında satılır.                         
  Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:                

  Madde 5 - Bu kanunda yazılı noter kağıtları ile noterlerde kullanılan kira 
sözleşmeleri yerine adi kağıt kullanılması halinde bu evraka değerli kağıdın  
bedeli tutarında damga pulu yapıştırılır.                    
  Bu mecburiyete uymayan noterlerden yukarıki fıkrada yazılı bedelin beş   
katı tutarında ceza alınır.                           
  Kaldırılan hükümler:                            

  Madde 6 - Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırıl- 
mıştır:                                     
  1. 28/5/1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci 
maddesi,                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. 22/6/1938 tarihli ve 3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira     
kontratları, noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkra-  
ları,                                      
  3. 11/4/1938 tarihli ve 3356 sayılı kanun,                 
  4. 2/4/1958 tarihli ve 7109 sayılı kanun,                  
  5. 12/4/1927 tarihli ve 1025 sayılı kanun,                 
  6. 5/7/1939 tarihli ve 3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,          
  7. 26/5/1926 tarihli ve 859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,  
  8. 29/6/1938 tarihli ve 3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci mad-  
desinin son fıkrası,                              
  9. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fık-  
rası,                                      
  10. 2/5/1949 tarihli ve 5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fık- 
rası.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kul-
lanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer 
tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanıl-
mamış bulunanların bedelleri geri verilir.                   
  Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.      

  Geçici Madde 2 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasa-  
portlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alın-
maz.                                      
  Yürürlük:                                  

  Madde 7 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
  Yürütme:                                  

  Madde 8 - Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.                 
                                        
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU (Değişik: 4/12/1985-3239/99 md.)          
                                        
                         Uygulanan    Orjinal   
  Değerli kağıdın cinsi            Bedel (TL) (1)  Bedel (TL)  
----------------------------------------------- --------------  ------------ 
 1. Noter kağıtları:                              
  a) Noter kağıdı                (50.000)      100   
  b) Beyanname                  (50.000)      100   
  c) Protesto, vekaletname, resen senet     (100.000)      200   
 2. Kira sözleşme kağıtları            (100.000)      200   
 3. Pasaportlar                 (3.200.000)     7.500   
 4. Yabancılar için ikamet tezkereleri     (3.200.000)     5.000   
 5. Askerlik cüzdanları              (50.000)      100   
 6. Nüfus cüzdanları                (50.000)      100   
 7. Aile cüzdanları                (500.000)     1.000   
 8. Bono kağıtları (emre muharrer senetler)                   
  (10 adet)                  (1.500.000)      500   
 9. SürücÜ belgeleri              (1.000.000)     1.000   
10. Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)    (1.000.000)     1.000   
11. Motorlu araç trafik belgesi         (1.000.000)      500   
12. Motorlu araç tescil belgesi          (600.000)      500   
13. İş makinesi tescil belgesi          (600.000)      500   
-------------------                               
(1) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; Bu Kanunun  
  1 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının 16/12/1997 tarih ve 23202 müker-
  rer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri Nolu Tebliği ile 1/1/1998   
  tarihinden geçerli olarak artırılan miktarlar ise metne parantez içinde   
  siyah punto ile işlenmiştir.Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan deği- 
  şiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CET- 
  VELİ" ne bakınız.                              
                                        
                                        
                3726 - 1                     
        210 SAYILI KANUNDA TEBLİĞLER İLE YAPILAN             
           DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ                   
                                        
     Değişiklik Yapan            Yayımlandığı          
      Tebliğin              Resmi Gazete'nin        
     Seri Numarası            Tarihi    Numarası       
    ----------------          -----------  -------------     
        7              26/12/1990    20737       
        8              24/12/1991    21091       
        9              18/12/1992    21439       
       10              23/12/1993    21797       
       11              22/12/1994    22149       
       12              25/12/1995    22504       
       13              27/12/1996    22859       
       14              16/12/1997    23202 mük.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3726 - 2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       210 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN        
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
      Yürürlükten Kaldırılan       ------------------------------  
     Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı  Maddesi  
--------------------------------------------- ----------  ------- --------  
                                        
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli                    
tablonun 14 numaralı bendi           21/1/1983   2791   15    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi   
------- ------------------------------------------------- -----------------  
                                        
 2343  Değerli Kağıtlar tablosuna alınan ve bu tablonun           
     6, 8, 11, 12, 13 ve 14 üncü bentlerinde belirtlilen          
     kağıtlara ait hükümler                  1/3/1981   
     Diğer hükümler                      1/12/1980   
                                        
 3239  A) Birinci bölümün araziye ait asgari ölçüde birim           
      değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Ko-            
      misyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri           
      ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına             
      ilişkin hükümleri.                  11/12/1985   
                                        
     B) Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti           
      için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile            
      ilgili hükümleri                    1/3/1986   
                                        
     C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492 sayılı           
      Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz            
      Harçlarına ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara ait          
      hükümleri hariç)                  (7/10/1983 tari- 
                                hinden geçerli  
                                olmak üzere)   
                                 11/12/1985  
                                        
     D) 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici         
       2, 3 ve 4 üncü maddeleri               11/12/1985  
                                        
     E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Ba-             
       kanlığına yetki veren hükümleri          (1/1/1986 tari- 
                                hinden geçerli  
                                olmak üzere)   
                                  11/12/1985  
                                        
     F) Diğer hükümleri                     1/1/1986