Endeksler
         MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
                                        
  Kanun Numarası     : 2108                        
  Kabul Tarihi      : 29/8/1977                     
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1977  Sayı: 16053          
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 16  Sayfa:2456         
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 5/2/1998-4336/1 md.)                  
  Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge raka-
mının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek 
verilir. İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üze- 
rine bu gösterge rakamını yüzde yüz oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet-
kilidir.                                    
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 
  Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı  
içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.         
  Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgili- 
lere peşin olarak ödenir.                            
                                        

  Madde 2 - (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)                  

  Madde 3 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emek-
li aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan ala-
cakları prim dolayısıyle kesilmez.                       

  Madde 4 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı 
olmayanlar 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır.          
  Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la 
ilişkileri,kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.           

  Madde 5 - Köy ve mahalle muhtarları ile daha önce muhtarlık yapmış olanla- 
rın,bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri,istekleri ha- 
linde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle  
değerlendirilir.                                
  Bu hizmetlerin Bağ - Kur'ca değerlendirilebilmesi için daha önce muhtarlık 
yapmış olanlarla,halen muhtar bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girişinden iti- 
baren;sonradan seçileceklerin seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde Bağ-Kur'a
başvurmaları gerekir.                              

  Madde 6 - (Değişik: 21/5/1987 - 3372/2 md.)                 
  Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine akta- 
rılması,köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri;mahalle muhtar-
larının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ih- 
tiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip,ör- 
nek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alına- 
rak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/4/1944 tarihli 
ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşki- 
line dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.    

  Madde 8 - 15/4/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar 
ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki
biçimde değiştirilmiştir:                            
  Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü mad- 
denin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.               

  Ek Madde 1 - (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)                
  Geçici Madde - (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)               

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
               *                         
               * *                        
 29/8/1977 TARİH VE 2108 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:    
  1 - 21/5/1987 tarih ve 3372 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:         
  Geçici Madde - Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetme- 
lik,Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.     
  Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan  
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     2108 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
Kanun No.  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi  
---------  ---------------------------------------  ---------------------  
 3372           -----            1/7/1987 tarihinden   
                            geçerli olmak üzere   
                            26/5/1987        
 4160                         19/7/1996        
 4336           ---             1/1/1998 tarihinden   
                            geçerli olmak üzere   
                            yayım tarihi olan    
                            7/2/1998        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2108 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN      
      KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                   Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın     
  Yürürlükten Kaldırılan       -------------------------------     
  Kanun veya Kanun Hükümleri    Tarihi   Sayısı   Maddesi      
 ----------------------------  ---------  ----------  ---------      
  2108 sayılı Kanunun 2 nci                          
  maddesi              1/8/1996   4160     5