Endeksler
                                        
          SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI          
           SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME             
          (REHABİLİTASY0N) TESİSLERİNE VERİLECEK           
            DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası      : 209                       
  Kabul Tarihi       : 4/1/1961                     
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 9/1/1961 Sayı: 10702           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1001          
                                        

  Madde 1 - (Değişik: 18/3/1976-1975/1 md.)                  
  209 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı kurum ve hastaneleriyle
Esenleştirme (Rehabilitasyon) müesseselerine verilen döner sermaye miktarı 700 
milyon liraya çıkarılmıştır.                          
  Bu miktar her bütçe yılı içerisinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırı-
labilir.                                    

  Madde 2 - Döner sermaye, kurumların karları ile bağışlardan ve Devlet yar- 
dımlarından teşekkül eder.                           
  Çeşitli kaynaklardan elde edilen miktarlarla bütçe yılı sonlarında bilanço- 
larla tesbit edilecek safi karlar, döner sermaye birinci maddedeki miktara baliğ
oluncaya kadar sermayeye eklenir ve fazlası Hazinece irat kaydedilir.      

  Madde 3 - (Değişik: 27/6/1983-2907/1 md.)                  
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bütün sağlık müesseseleriyle, Hıf-
zıssıhha Enstitülerinden Bakanlıkça uygun görüleceklerde muayene,teşhis,tedavi, 
laboratuvar,tetkik ve tahlil işleri,insan kanı ve kan ürünleri ile ilgili faa- 
liyetleri, aşı ve serum imali ile bu müesseselerden istihsal veya imal edilecek 
maddeleri kıymetlendirmek üzere Bakanlık:                    
  Her nevi müstehlek maddelerle,tıbbi, cerrahi alet, malzeme ve cihazlar, dö- 
ner sermaye hizmetlerinin istilzam ettireceği mefruşat ve demirbaş eşyayı satın-
almaya, tamirat, tadilat, inşaat, tıbbi ve fenni tesisat yaptırmaya, gayrimenkul
kiralamaya ve bunlara müteferri sair masraflar yapmaya, tamir, imal atelyeleri 
açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi, ambulans ve cenaze arabası satın- 
alınması, müesseselerce kıymetlendirilen mamüllerin serbest piyasaya veya sair 
müesseselere intikal ettirilmesi işlerini yapmaya veya bunun için müesseselere 
yetki vermeye, döner sermaye müesseselerinin işletilmesinde hizmetin hususiyeti 
bakımından canlı hayvan beslenmesi ve bunların mahsullerinden faydalanılması ve 
zirai mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi ve bunların bakım, satış 
ve istihlakleri gibi işler için müessselere yetki vermeye mezundur.       

  Madde 4 - Döner sermayenin istilzam ettireceği işleri görmek, hesapları mer-
kezde tetkik ve umumi bilançoyu tanzim ve hesap işlerini takiple mükellef olmak 
üzere, merkezde Sosyal Yardım Umum Müdürlüğüne bağlı bir Döner Sermaye Müdürlü- 
ğü ve muhasebe teşkilatı ile ayrıca sağlık müesseselerinde (Rehabilitasyon-esen-
lendirme) döner sermaye işletme idare ve muhasebe teşkilatı kurulur.      
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek-4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlık merkezde kurulacak Döner Sermaye Müdürlüğü ve muhasebesi vasıtasiy-
le müesseselere tahsis olunan döner sermayelerin harekatını takibeder.Döner ser-
mayenin işletilmesinden hasıl olacak karlar, her yıl sonunda, Bakanlığın göste- 
receği lüzuma göre, döner sermayeye ilave edilir veya merkezde bir hesapta top- 
lanır.                                     

  Madde 5 - Döner sermaye işlerini tedvirle görevli teşkilatın çeşitli perso- 
neline ait kadrolar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tara-
fından müştereken tesbit olunur. Bu kadrolara tayin edilecek elemanların her  
türlü istihkakı ve giderleri döner sermayeden ödenir.              
  İşin icabettirdiği mütehassıs tabip ve sair elemanların müessesede bulunma- 
ması halinde, münferit vakalara münhasır olmak üzere müessese amirleri hariçten 
lüzumlu elemanları celbedebilirler.Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma 
sürelerine göre Bakanlıkça tesbit edilecek tarife dairesinde ücret verilebilir. 
Zaruri yol masrafları ayrıca ödenir.                      
  (Ek: 27/6/1989-KHK-375/27 md.) Personelin katkısıyla elde edilen döner ser- 
maye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hiz-
metleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek göster-
ge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının % 50'sini, diğer personele 
ise % 100'ünü aşmamak üzere, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek esas ve oranlarda 
ek ödeme yapılabilir.                              

  Madde 6 - Tıp meslekleri mensubini ile, eczacı, kimyager ve veterinerlerin 
tayini, müessese amirinin usul ve mevzuata uygun olarak yapılacak teklifi ve vi-
layetin inhası üzerine veya resen Bakanlıkça; muhasiplerin tayini sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ve bunların dışında 
kalan diğer bütün personelin tayini ise müessese amirinin teklifi ve vilayet  
sağlık müdürünün inhası üzerine vilayetçe yapılır.               
  Ayrıca müessese amirleri, işin icabına göre, mahallin en büyük sıhhi amiri- 
nin müsaadesi alınmak şartiyle, işçi ve amele istihdam edebilirler.       

  Madde 7 - Döner sermaye muameleleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu  
ile, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 
  Ancak, döner sermaye ile yapılacak işlerden mütevellit irat ve masraflar  
için mali yılın hitamından itibaren 4 ay içerisinde merkez müdürlüğünce bir   
umumi bilanço tanzim edilerek Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına tevdi olunur. Bu 
bilançolar Sayıştayca ve Maliye Bakanlığınca muvakkaten tayin edilecek mütehas- 
sıs murakıplar tarafından kayıtlara ve evrakı müsbiteye tatbik edilmek suretiyle
nihayet bir ay içerisinde tetkik edilir.Neticeye göre düzenlenilecek raporlar  
bilanço ve evrakı müsbitesiyle birlikte, Sayıştayın tetkik ve vizesine arzolu- 
nur.                                      

  Madde 8 - Döner sermaye hizmetlerinin gerektireceği alım, satım, tadilat,  
tamirat, icar, inşaat ve sair işler (30 000) lirayı tecavüz ettiği takdirde mer-
kezde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, bir üyesi Maliye Bakanlığından ol- 
mak üzere teşkil edilecek üç kişilik bir heyet tarafından yapılır.       
  Mahallince yapılacak bu işler için, mahallin en büyük sıhhi amiri, müessese 
baştabibi veya müdürü ve mal memuru veya yerine tayin edeceği memurun iştiraki 
ile teşekkül edecek üç kişilik bir komisyon kurulur.              
  Ancak, mahallince verilecek karar muhteviyatının (30 000) lirayı tecavüz et-
mesi halinde, bu kararın en geç 15 gün zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğınca tasdik edilmesi şarttır.                         
  Ayrıca, mahallince yapılacak bu işler için vazifeye taallük eden salahiyet 
ve diğer teferruat 13 üncü madde mucibince tanzim edilecek yönetmelikle saraha- 
ten belirtilir.                                 

  Madde 9 - Kullanılma ve muhafazalarında fayda melhuz olmıyan demirbaş ve  
menkullerin satışları ve imhası da Bakanlığın müsaadesi ile 8 inci maddede be- 
lirtilen heyetler marifetiyle yapılır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Döner sermaye işlerinde çalışan memur ve hizmetlilerden vazife  
icabı yemek zamanlarını müesseselerde geçirmekte olanların iaşeleriyle yine va- 
zife icabı müessesede kalmak zaruretinde bulunanların ibateleri müesseselerce  
temin olunur.                                  

  Madde 11 - Döner sermaye işlerinde görevli olmıyan müessese personelinden bu
sermayeden idare edilen yataklarda yatan hastalar için mesai saatleri dışında  
kalmak mecburiyetinde kalanlara,bu çalışmanın mahiyet,müddet ve vakı olduğu za- 
man gözönünde tutulmak suretiyle,her çalışma için 8 inci maddede adı geçen üç  
kişilik komisyon tarafından takdir edilecek bir ücret verilebilir.Şu kadar ki,bu
ücretin bir saatlik mesaiye isabet eden miktarı çalışmayı yapan personelin asıl 
aylık istihkakının bir saate düşen miktarının bir mislini geçemez.       

  Madde 12 - Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.Bunlar 
aleyhine işlenen suçlar aynen Devlet malları aleyhine işlenmiş suç olarak kabul 
edilir ve sanıklar bu husustaki kanunlar hükümlerine göre takip olunarak ceza- 
landırılır.                                   
  Bu sermayeye ait olup müesseselerde bulunan ve hastanelerde mevcut olmayıp 
tatbikına zaruret görülen ilaç,cihaz ve sair mevat,döner sermayeye masraf kayde-
dilmek suretiyle,ücretsiz hastalar için de istimal ve istihlak olunabilir.   

  Madde 13 - Döner sermayenin işletilmesine mütaallik her türlü mali ve idari 
muamelelerin yürütülme şekline ve muhasebe usullerine ait esaslar Maliye ve Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken tanzim olunacak bir yönetmelik 
ile tesbit olunur.                               

  Madde 14 - 6561 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.          

  Ek Madde 1 - (27/9/1983-2907 sayılı Kanunun 3.maddesi ile gelen numarasız ek
madde olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                 
  15 Şubat 1954 tarihli ve 6266 sayılı Kan Bankası ve Kan Nakil Merkezlerinin 
Döner Sermaye ile İdaresine Dair Kanunla tesis edilen döner sermaye işlemlerin- 
den doğan her türlü hak ve borçlar,209 sayılı Kanunla kurulan döner sermayeye  
intikal eder.                                  

  Geçici Madde 1 - (209 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül 
için numaralandırılmıştır.)                           
  6561 sayılı kanunla verilen döner sermaye işlemlerinden doğan bilcümle hak 
ve borçlar,bu kanunla kurulan döner sermayeye intikal eder.           

  Madde 15 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 16 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanları memurdur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     209 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN          
    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
  Yürürlükten Kaldırılan           --------------------------------
 Kanun veya Kanun Hükümleri           Tarihi    Sayısı   Maddesi
-------------------------------------------  ------------ ---------- --------
15/2/1954 tarihli ve 6266 sayılı Kan Bankası                  
ve Kan Nakil Merkezlerinin Döner Sermaye ile                  
idaresine dair Kanun               27/9/1983   2907    2  
8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunun Ek 40                   
ıncı Maddesi,14/7/1965 tarih ve 657 sayılı                   
Kanunun 213 üncü Maddesi ile 29/11/1984 tarih                  
ve 243 sayılı KHK'nin Geçici 1 inci Maddesi   27/6/1989   KHK-375   32 
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
     209 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
Kanun                               Yürürlüğe  
 No.      Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler      giriş tarihi 
--------- --------------------------------------------------  ----------------
 641              -                 6/7/1965   
 1975              -                 1/4/1976   
 2907              -                29/9/1983   
KHK-375     2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,                  
        19,21,23,25,26,29,30 ve 31            15/7/1989   
              28                  Tazminat nisbet-
                                lerinin tespit 
                                edildiği tarihi 
                                izleyen aybaşın-
                                da       
                                        
          Diğer maddeleri                1/7/1989