Endeksler
         TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME KANUNU          
                                        
  Kanun Numarası    :2092                         
  Kabul Tarihi     :8/8/1977                       
  Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 17/8/1977  Sayı:16030            
  Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 15  Sayfa: 2438          
                                        

  Madde 1 - Barışta ve savaşta açılacak gerilla,komando,dağ ve paraşütçü kı- 
taları,sualtı taarruz ve savunma timleri,derin su dalgıçları yetiştirme kursla- 
rına katılacak erbaş ve erler ile bu kurslara öğretmen ve öğrenci olarak katıla-
cak subay ve astsubaylar 23 Mart 1931 tarih ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanu- 
nunda yazılı istihkaklar üzerinden beslenirler.                 
  Birinci fıkrada belirtilen kurs programlarını eğitim programı olarak uygula-
yan komando,sualtı taaruz ve savunma timleri,derin su dalgıçları,havadan indirme
ve havadan ikmal birlikleri,dağ ve kış eğitim alayları,amfibi birliklerinde,eği-
time fiilen katılan subay,astsubay,erbaş ve erler ile sivil memurlar da bu eği- 
tim programının uygulandığı sürece yukardaki fıkrada yazılı istihkaklar üzerin- 
den beslenirler.                                
  İkinci fıkrada sayılan birlikler yurt içi ve yurt dışı tatbikatlarda aynı  
şartlarla beslenir.                               
  Yukardaki fıkralara göre verilecek istihkaklar mübadele edilebilir,aynen  
veya bedelen verilemez.                             
  Bu maddeye göre beslenecekler hakkında 10 Eylül 1957 tarih ve 7043 sayılı  
Kanun hükümleri uygulanmaz.                           

  Madde 2 - Birinci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılanlara benzer
nitelikte kurulduğu veya aynı eğitim programını uyguladığı Genelkurmay Başkanlı-
ğınca saptanan birlik ve teşkiller yukardaki esaslara göre beslenir.      
  Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılar yönetmelikle saptanır.     

  Madde 3 - 21 Teşrinievvel 1935 tarih ve 2831 sayılı Kanunun tütün istihka- 
kına ilişkin hükmü ile 19 Şubat 1954 tarih ve 6252 sayılı Kanun yürürlükten kal-
dırılmıştır.                                  

  Ek Madde 1 - (Ek: 9/10/1996 - 4189/1 md.)                  
  Olağanüstü hal bölgesi dışında olup da, mücavir ve hassas iller ile diğer  
il ve bölgelerde iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen personelin sıcak yemek
yemelerinin mümkün olmaması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekil-
de konserve ve hazır yiyecek olarak verildiği günlerde, 1776 sayılı Kuvvetli  
Tayın Kanununda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela  
düzenlenebilir.                                 

  Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 5 - Bu Kanunun hükümlerini Milli Savunma,İçişleri ve Maliye Bakanları 
yürütür.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2092 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
                                        
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
-------   ----------------------------------------------  -----------------
4189                --               13/10/1996