Endeksler
       TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK         
             YARDIMLAR HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası      :2090                       
  Kabul Tarihi       :20/6/1977                     
  Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih:5/7/1977  Sayı: 15987           
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5  Cilt: 16 Sayfa: 2435         
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı;yangın,yersarsıntısı,yer kayması,fırtına,taşkın, 
sel,don,dolu,kuraklık,haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri,can- 
lı - cansız (toprak dahil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok  
olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçi- 
lere,köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine,Devletçe ge-
rekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usulü ve 
esasları belirlemektir.                             
  Yardımlar:                                 

  Madde 2 - Bu Kanuna göre yapılacak Devlet yardımları;kredi açma,karşılıksız 
mal veya para verme veya teknik yardım yapma,yapılacak veya onarılacak tesisle- 
rin maliyetlerine katılma şekillerinden biri ile olur.             
  Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik tanınır.     
  Afet dolayısıyla çalışma ve üretim imkanları önemli ölçüde bozulmaktan mak- 
sat,çiftçinin;                                 
  A) Ürünlerinin canlı - cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer iti- 
bariyle en az %40 oranında zarar görmesi,bu zararı diğer tarımsal veya başka  
gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve kredi veren banka,kooperatif ve  
benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma imkanı olmaması;     
  B) Ürünlerinin,canlı - cansız üretim araçlarının veya tesislerinin % 40'dan 
az zarar görmesi halinde,kredi alma imkanı olmaması,başka geliri bulunmaması,do-
layısiyle tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak
duruma düşmesi,                                 
  Halleridir.                                 
  Karşılıksız yardım,ancak yukarda,belirtilen koşullarda ve geri ödeme gücü  
olmadığı saptanan,çiftçilere yapılabilir.Tesis maliyetine katılma,sadece çiftçi-
lerin birlikte kullandıkları ve yararlandıkları araçlar ve tesisler için ve ge- 
reğine göre ya-                                 
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
pılabilir.Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılma,proje tutarının
% 70'ini geçemez.                                
  Bu esaslara göre ve bölgeler itibariyle,çiftçilere hangi afetler için, ne  
gibi ürünleri, canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri için hangi şartlarda 
ve ne şekilde yardım yapılacağı yönetmelikte açık ve seçik bir şekilde belirti- 
lir.                                      
  Zarar ve ziyanların Devletçe herhangi bir suretle karşılanmış olanlara veya 
tarımsal sigortadan yararlanma imkanı bulunanlara bu kanun gereğince ayrıca yar-
dım yapılmaz.                                  
                                        
  Hasar tespit komisyonları:                         

  Madde 3 - Afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiye- 
tini,oranlarını ve tutarlarını tespit etmek,çiftçinin ödeme gücüne göre karşıla-
ma şekillerini belirtmek amacıyla her il ve ilçede hasar tespit komisyonları  
kurulur.                                    
                                        
  Komisyonlar:                                
  A) İllerde vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında;def-
terdarlık,teknik ziraat müdürlüğü,veteriner müdürlüğü,T.C. Ziraat Bankası Müdür-
lüğü ve Ziraat Odası Başkanlığından,                      
  B) İlçelerde,kaymakam veya adına görevlendirilen vekilinin başkanlığında;  
ilçe Ziraat Mühendisliği,ilçe veteriner hekimliği,mal müdürlüğü,T.C. Ziraat Ban-
kası Müdürlüğü,ziraat odası başkanlığı ile ilgili muhtarlar ve belediye olan  
yerlerde çiftçi malları koruma başkanlığı yetkililerinden,           
  Oluşur.                                   
  Komisyonların yetkileriyle çalışma yöntemleri yönetmelikte belirtilir.   
                                        
  Fon kurulması:                               

  Madde 4 - Bu Kanun gereğince yapılacak yardımlar ve harcamaları karşılamak 
üzere,ilk mali yılda Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine,konulacak 
ödenekle bir fon teşkil olunur.Bu yardım fonu Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Bütçesinin % 10 undan az olamaz.                      
  Fon hesabında tutulan paraların faiz ve ikramiye gibi gelirleri,borçlular- 
dan tahsil edilecek taksit ve faizler,fonla ilgili her türlü satış,bağış ve yar-
dımlar fon hesabına geçirilir.                         
                                        
  Fonun yönetilmesi:                             

  Madde 5 - Fon paraları,T.C. Ziraat Bankasında,Gıda - Tarım ve Hayvancılık  
Bakanlığı emrinde açılacak bir hesaba yatırılır.Fonun işletilmesi,fondan yapı- 
lacak harcamalar, kredi, karşılıksız ödeme ve tesis maliyetlerine katılma şekil-
leri, faiz, geri ödeme, erteleme, fonla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankasınca  
yürütülecek işlemler ve diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.         
  Bu Kanunla ilgili açılmış kredilerden faiz alınmaz.             
                                        
  Hesap dönemi ve denetim:                          

  Madde 6 - Fonun hesap dönemi mali yıldır. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı
fonun ita amiridir. Maliye Bakanlığınca bu Bakanlık emrine bir fon saymanı ata- 
nır.                                      
  Bilanço ve kesin hesap, ertesi yılın Temmuz ayı içinde Sayıştay'a verilir. 
Sayıştay'ca denetim, yönetmelikteki esaslar gözönünde bulundurulmak suretiyle  
yapılır.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İstisna ve muaflıklar:                           

  Madde 7 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili;                
  A) Fon harcamaları Genel Muhasebe ve Artırma,Eksiltme ve İhale Kanunları  
hükümlerine bağlı değildir.                           
  B) Başvurmalar,bildirimler,düzenlenecek senetler,tasarruf belgeleri ve ben- 
zeri kağıtlarla,resmi mercilerce ve noterlerce yapılacak işlemler her türlü ver-
gi,harç ve resimlerden muaftır.                         

  Madde 8 - Bu Kanunun Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yüklediği gö- 
revleri yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir Afetler Dairesi kurulur.     
  Daire,bir başkanın yönetiminde başkan yardımcıları ile gerektiği kadar uz- 
manlık,müdürlük,bir fon saymanlığı ve bunlara bağlı bürolardan oluşur.Dairenin 
taşradaki hizmetleri il ziraat ve veteriner kuruluşlarınca yürütülür.      
  Ceza hükümleri:                               

  Madde 9 - Afet bölgelerinde felakete uğrayanlara bu Kanuna göre bedelli veya
bedelsiz olarak verilen iş veya irat hayvanlarını,tohumluk,gübre,mücadele ilacı,
alet,makine ve malzeme gibi canlı veya cansız üretim araçlarını veya tesislerini
izinsiz olarak iki yıl içinde satan veya devreden yahut başka maksatlarla kul- 
lananlar hakkında daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde,1.000 liradan 5.000 
liraya kadar ağır para cezasına ve bu mallara,kimin elinde olursa olsun,el ko- 
nulmasına,mevcut olmadıkları takdirde bedellerinin tazminine hükmolunur.    
  Yukarıda sözü edilen suçlara ilişkin davalar Sulh Ceza Mahkemelerinde görü- 
lür.                                      
  Yönetmelik:                                 

  Madde 10 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde,kanunun uygu- 
lama şeklini ve kanunun yönetmeliğe bıraktığı hususları düzenlemek üzere bir  
yönetmelik hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararıyle yürürlüğe konur.       

  Ek Madde 1 - (Ek: 23/7/1995 - 4123/7 md.)                  
  1 - Meydana Gelen tabii afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının 
karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine
2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon hesabından temin edilerek ayni olarak verilir. 

  Geçici Madde 1 - (Ek: 28/8/1992-3838/16 md.) Erzincan, Tunceli ve Gümüşha- 
hane merkez ve ilçelerinde 1992 Mart ayında vuku bulan deprem nedeniyle yitiri- 
len canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tes- 
pitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Yasayla kurulmuş fon hesabından  
temin edilerek ayni olarak verilir.                       
  Yürürlük ve yürütme:                            

  Madde 11 - Bu Kanunun hükümleri 28 Şubat 1977 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer.                                     

  Madde 12 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5144-1                     
                                        
    2090 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
Kanun                               Yürürlüğe   
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------- --------------------------------------------------  ------------  
 3838             --                 5/9/1992   
                                        
 4123             --                1/1/1995 ta-  
                                 rihinden ge-  
                                 çerli olmak  
                                 üzere yayımı  
                                 tarihinde   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5144-2