Endeksler
         TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN               
        BORÇLARININ 10 YILDA 10 EŞİT TAKSİTLE              
         FAİZSİZ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KANUN                
                                        
  Kanun Numarası       : 2085                     
  Kabul Tarihi        : 15/3/1977                   
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 24/3/1977 Sayı: 15888         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 2425        
                                        

  Madde 1- T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince, 3202 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinin a, b, c fıkraları ve 6118 sayılı Kanuna göre açılan 
kredilerden, 31/12/1975 tarihine kadar her ne sebep ve suretle olursa olsun va- 
desi geçmiş veya kanuni takibe intikal etmiş ana borçları 15 bin liraya kadar  
olanlar 31/12/1975 tarihine kadar işlemiş faiz ve masraflarının ilavesi sure- 
tiyle faizsiz olarak 10 yıl vade ve 10 eşit taksite bağlanır.          
  Taksitlerin vadeleri, ilki bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl  
içerisinde olmak üzere beher taksit miktarı 250 liradan az olmamak kaydıyla   
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tespit olunur.      

  Madde 2 - Taksitlendirme muamelesi borcun mevcut ayni veya şahsi teminatı- 
nın sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun kefillerine de kefaletten çekilme 
hakkını vermez.                                 
  Taksitlendirilen alacakların taksitleri, vadelerinde tamamen tahsil olunur. 
Borç taksitlerinden herhangi birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muac-
celiyet kazanır.                                
  Bu alacakların bakiyeleri sözleşmelerinde yazılı oranlar üzerinden hesapla- 
nacak faizlerle birlikte T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
genel hükümlerle 3202,1581 ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tah- 
sil olunur.                                   
  Ana borç toplamı 1000 Türk Lirasına kadar olan küçük çiftçi borçlarının ta- 
mamı affedilir. Bunun tutarı Hazinece T. C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerine ödenir.                              

  Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde uygunlanacak taksitlendirme işlemi- 
nin başlangıcı 1976 yılı ürün toplama ve pazarlama zamanı gözetilerek, T. C.  
Ziraat Bankasınca ve Tarım Kredi Kooperatiflerince saptanır.          

  Madde 4 - Bu Kanuna göre taksitlendirme işlemi başlamasından sonra:    
  a) Adı geçen borçlardan dolayı borçlu haklarında başlatılan her türlü kanu-
ni işlem durdurulur.                              
  b) Küçük çiftçilerin bu borçlarından dolayı haczedilmiş tarımsal faaliyet- 
lerinde kullanılan üretim araç - gereçleri borçlu çiftçiye geri verilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Küçük çiftçilerin 1 inci madde gereğince ertelenmiş borçları nedeniyle  
kredileri kesilmez.                               

  Madde 5 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılan faizsiz taksitlendirme sonucun- 
da T.C. Ziraat Bankasının uğrayacağı faiz kaybı, taksitlendirilecek miktar yıl- 
da yüzde sekiz onda bir (% 8,1), Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise yüzde on   
buçuk (% 10,5) faiz oranı uygulanmak suretiyle Hazinece karşılanır.       

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 7 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.