Endeksler
                                        
            ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU             
                                        
  Kanun Numarası      : 205                       
  Kabul Tarihi       : 3/1/1961                    
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 9/1/1961 Sayı: 10702           
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1  Sayfa: 982         
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığına bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarına bu kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi Ankara'da 
bulunmak üzere (Ordu Yardımlaşma Kurumu) teşkil edilmiştir.           
  Kurum, bu kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, mali ve idari bakım-
dan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.               
                                        
  Kurumun organları:                             

  Madde 2 - Kurumun organları şunlardır:                   
  a) Temsilciler Kurulu,                           
  b) Genel Kurul,                               
  c) Yönetim Kurulu,                             
  d) Denetleme Kurulu,                            
  e) Genel Müdürlük.                             
                                        
  Temsilciler Kurulu:                             

  Madde 3 - Temsilciler Kurulu, Milli Savunma Bakanlığınca Kuvvet ve müesse- 
selerdeki daimi üye adedi dikkate alınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve 
bu kanun 17 nci maddesinde yazılı daimi üyeler arasından, mensup oldukları bir- 
lik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tesbit olunacak mümessillerden  
terekküp eder.                                 
  Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50 den az 100 den fazla olamaz.  
  Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tesbit edileceği,  
birlik ve müesseselerin bulundukları yerler ve buralarda vazifeli daimi üyelerin
adedi de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanacak bir Talimatname ile ta-
yin olunur.                                   
  İlk Talimatname bu kanunun muvakkat 5 inci, maddesi hükmüne göre teşkil olu-
nan Komite tarafından tanzim olunur ve Milli Savunma Bakanının tasdiki ile te- 
kemmül eder. Talimatnamede bilahara yapılacak değişiklikler Temsilciler Kurulu 
ile Yönetim Kurulunun mütalaası alınmak suretiyle, Milli Savunma Bakanlığınca  
yapılır.                                    
  Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Genel Kurulun mütat senelik toplantı- 
sından en az üç gün evvel Ankara'da toplanır.                  
  Milli Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun fevkalade  
olarak toplantıya çağırılmasını, Yönetim Kurulundan istiyebilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yönetim Kurulu tarafından tesbit ve toplan- 
tıdan en az on beş gün önce üyelere gönderilir. Milli Savunma Bakanlığı, bu müd-
detleri nazara almak suretiyle Kurulun gündemine, görüşülmesine arzu ettiği hu- 
susları koydurabilir.                              
  Temsilciler Kuruluna Milli Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay 
Başkanı Riyaset eder.                              
  Kurul, mürettep üye adedinin en az yarısı ile toplanır ve kararlar mevcudun 
çoğunluğu ile alınır.                              
  Ankara dışından gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununun hü- 
kümleri dairesinde, kurum masraflarından verilir.                
  Temsilciler Kurulunun vezifeleri şunlardır:                 
  a) Üç adi genel kurul toplantı devresi için vazife görmek üzere kendi üyele-
ri arasından, gizli reyle Temsilciler Kurulundaki temsil nispetine göre (20)asil
ve (10) yedek genel kurul üyesini seçmek;                    
  b) Her üç senede bir, kurumun bilanço ve kar ve zarar hesapları ve yönetim 
kurulu tarafından hazırlanarak yapılan işler raporlariyle genel kurul kararları 
ve denetçilerin raporları üzerindeki görüş ve mütalaalarını belirtmek ve Kurumun
müstakbel çalışmaları hakkında temennide bulunmak;               
  c) Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından tet- 
kikı istenilen hususlar hakkında mütalaasını bildirmek;             
  d) Kurul üyelerinin tesbitine ait talimatnamede yapılacak değişiklikler hak-
kında karar almak.                               
  e) Kurumun çalışmaları hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler üze- 
rinde görüşlerini belirtmek ve bu hususta Genel Kurul Üyelerine gereken direk- 
tifleri vermek.                                 
                                        
  Genel Kurul:                                

  Madde 4 - Genel Kurul, Temsilciler Kurulu tarafından seçilecek (20) üye ile;
  - Milli Savunma Bakanı,                           
  - Maliye Bakanı,                              
  - Genel Kurmay Başkanı,                           
  - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri kumandanları veya Kurmay başkanları,    
  - Jandarma Genel Kumandanı veya Kurmay Başkanı,               
  - Sayıştay Başkanı,                             
  - Umumi Müdakabe Heyeti Başkanı,                      
  - Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı,              
  - Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Baş- 
kanı                                      
  - Milli Savunma Bakanlığı veya Genel Kurmay Başkanlığı teşkilatında:    
  a) Personel Başkanı,                            
  b) Lojistik Başkanı,                            
  c) Komptrolör,                               
  d) Sağlık Başkanı,                             
  e) Araştırma ve Geliştirme Başkanı,                     
  f) Kanun İşleri Müdürü;                           
  - Özel sektörde, mali ve iktisadi sahalarda temayüz etmiş şahıslardan Milli 
Savunma Bakanı tarafından üç sene için seçilecek üç kişiden terekküp eder.   
  Genel Kurulu Milli Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye Bakanı, bu- 
nun da bulunmaması halinde yukardaki sıraya göre hazır bulunan zat başkanlık  
eder.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Kurul her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar.Yönetim Kurulunun da- 
veti üzerine adi surette toplanır.                       
  Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu,lüzumu halinde Genel Kurulu fevkalade 
toplantıya çağırabilir.                             
  Toplantı için yeter sayı tam üye sayısının mutlak ekseriyetidir.Kararlar  
mevcudun çoğunluğu ile alınır.                         
  Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahları,Harcırah Kanunu  
hükümleri dairesinde kurum masraflarından ödenir.                

  Madde 5 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:                
  a) Kurumun senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları ve yapılan işler raporu
ile Denetleme Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticele- 
rini ve bunların tetkik ve tahlillerini belirten raporlar üzerinden karar ver- 
mek; (Bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel Kurulca onanması ile ilgililer
ibra edilmiş olur.)                               
  b) Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Genel Kurula ait olanları (8) inci mad-
de hükmü dairesinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve Yönetim Kurulu Baş-
kan ve üyelerinin iştirak edecekleri toplantılar için alacakları huzur haklarını
tesbit etmek;                                  
  c) Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek kurumun mevcutlarının işle- 
tilmesi ile veya sair hususlarla ilgili mevzular da karar vermek,mütalaa ve tek-
liflerde bulunmak;                               
  d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerini seçmek ve denet- 
çilere verilecek ücretleri tesbit etmek;                    
  e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular hakkında 
karar almak.                                  
                                        
  Denetleme Kurulu:                              

 

 
  Madde 6 - Denetleme Kurulu;                         
  - Biri,Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek beş namzet arasından  
Genel Kurulca,                                 
  - Biri,Umumi Mürakabe Heyeti Başkanı,                    
  - Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı tarafından seçilecek
üç kişiden terekküp eder.                            
  Genel Kurul,aynı zamanda Milli Savunma Bakanının gösterdiği namzetler ara- 
sından iki de yedek denetçi seçer.                       
  Denetleme Kurulunun vazife süresi üç adi Genel Kurul toplantısıdır.     
  Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.      
  Denetciler Kurulunda Genel Kurulca seçilen denetçiliğin inhilalinde en fazla
oy alandan başlanmak,müsavat halinde aralarında kur'a çekilmek üzere yedeklerden
biri,diğerlerinden vakı olacak münhallerde ise bunları seçen ilgililerin seçe- 
cekleri yenileri,seleflerinin müddetlerini ikmalen denetçiliğe gelirler.    
  Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Reisi 
tarafından seçilecek denetçilerin maliye,hukuk,bankacılık,sigorta ve muhasebe  
sahalarında ihtısas ve tecrübe sahibi ve yüksek tahsil görmüş kimseler arasından
seçilmesi şarttır.                               
  Denetçilere verilecek ücretler,Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.   
                                        
  Yönetim Kurulu:                               

  Madde 7 - Yönetim Kurulu 7 üyeden teşekkül eder.Yönetim Kurulu Başkan ve  
üyeleri 8 inci madde hükmü dairesinde seçilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel müdür,Kurulun tabii üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.       

  Madde 8 - Yönetim Kurulu seçilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli üç  
üyeden ikisi Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından bi- 
ri de Genel Kurmay Başkanı tarafından gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca  
seçilir.Seçimler gizli oyla yapılır.                      
  Diğer 4 üye,maliye,hukuk ve bankacılık ve sigorta sahalarında ihtisas,tec- 
rübe sahibi ve yüksek tahsilli olmak şartiyle Milli Savunma,Maliye Bakanları ile
Sayıştay,Umumi Murakebe Heyeti,Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları Birliği ve Türk
Bankalar Birliği İdare Heyetleri başkanlarından müteşekkil ve bu maksatla hususi
olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir.Yönetim Kurulu Baş-
kanını da bu Komite seçer.                           
  Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç adi Genel Kurul  
toplantı devresidir.                              
  Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir.Müddeti biten  
üyeler,yenileri vazifeye başlayıncaya kadar vazifelerine devam ederler.     
  Genel Kurul,Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet ve- 
rebilir.Ancak,bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin  
vazifelerine nihayet verilmesi hususu müzakeresinin Genel Kurul üyeleri dörtte 
biri tarafından yazılı olarak gündeme alınması teklifinin toplantıdan en az üç 
gün önce yapılması lazımdır.                          
  Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vakı olacak münhaller-
de,ilk toplanacak Genel Kurula kadar vazife görmek üzere,bunları namzet gösteren
makamlarca muvakkaten yenileri tayin olunur ve Genel Kurulda,bu maddenin birinci
fıkrası hükmü dairesinde seçim yapılır.Muvakkaten tayin olunan üyenin namzetler 
arasında gösterilmesi caizdir.                         
  Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere,inhilal takip eden ay 
zarfında bu Komitece yenileri intihap olunur.                  

  Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine iştirak edecekleri her toplantı için 
verilecek huzur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından tesbit olunur.   

  Madde 10 - Yönetim Kurulu,işleri icap ettikçe ve fakat en az ayda bir defa 
toplanır.                                    
  Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden 
başka seçecekleri biri Başkanlık yapar.                     
  Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır,kararlar,toplantıda bulunanların 
çoğunluğu ile verilir.                             
  Denetçiler ihtiyari olarak,Genel Müdür muavinleri behemal Yönetim Kurulu  
toplantılarına,oylara iştirak hakkı olmaksızın müşahit olarak katılırlar.