Endeksler
                                        
          TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UÇUCULARINA        
           VERİLECEK UÇUŞ TAZMİNATI HAKKINDA KANUN          
                                        
  Kanun Numarası    : 203                         
  Kabul Tarihi     : 19/2/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/2/1963 Sayı: 11343            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 744           
                                        

  Madde 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Aero Fotogrametri uçuş ekibini  
teşkil eden personelden:                            
                                        
  a) Başpilot ve pilotlara maaş veya ücret tutarının % 80'i,         
  b) Uçuş ekibine dahil olup uçuş görevlerine pilotla beraber katılmaya mec- 
bur olan Uçuş Şube Müdürü (Aero fotogrametri uçucusu), başrasıt, rasıt, baş-  
makinist, makinist, hava fotoğrafçısı ve telsizcilere maaş veya ücret tutarının 
% 60 ı nisbetinde aylık tazminat verilir. Bu tazminat aylıklarla beraber ödenir.
Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriyle  
24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere dair hükümleri uygulanmaz. 
                                        

  Madde 2 - Sıhhi Heyet raporuna müsteniden uçuştan ayrılan başpilot ve pilot-
lara uçuş ekibine dahil diğer personel, Genel Müdürlük emrinde başka bir vazife-
ye nakledilirler. Bunlardan başpilot ve pilotlara uçuştan ayrıldıkları sırada  
almakta oldukları maaş veya ücret tutarının % 50 si uçuş ekibine dahil diğer  
personele uçuştan ayrıldıkları sırada almakta oldukları maaş veya ücret tutarı- 
nın % 40 ı her ay yıpranma tazminatı olarak verilir.              
  Bu kanunla verilen tazminatlara 7244 sayılı kanunun 3 ve 4 üncü maddeleriy- 
le 24/2/1961 tarih ve 263 sayılı kanunun aynı maddelere mütedair hükümleri uygu-
lanmaz.                                     
                                        

  Madde 3 - Aero fotogrametri uçuş ekibine dahil olmayıp da muvakkat vazife  
ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati başına (7) şer lira 
verilir. Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para maaş veya ücretleri  
tutarının % 30 unu geçemez.                           
                                        

  Madde 4 - Vazife uçuşu yapan uçucular ile uçuş esnasında tayyare içerisinde 
vazife alanlardan uçuştan mütevellit kaza neticesinde sakat kalanlara (10 000), 
memuriyetten daimi olarak ayrılanlara (15 000), şehit olanların maaşa müstahak 
dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına (20 000) lira tazminat verilir. 
                                        

  Madde 5 - Uçuştan mütevellit sebeplerle tedavi veya hava değişimi dolayı-  
siyle uçuş yapamıyan uçuculara hadise tarihinden itibaren bir sene müddetle uçuş
tazminatı verilir.                               
                                        

  Madde 6 - 5602 sayılı Tapulama Kanununa 6383 sayılı kanunun ikinci maddesi 
ile eklenen Ek: 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.     
                                        

  Madde 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
                                        

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.