Endeksler
        KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLERDEN GÖNÜLLÜ KATKILAR           
       DIŞINDA KATILMA PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN(1)         
                                        
  Kanun Numarası    : 2032                         
  Kabul Tarihi     : 1/2/1977                       
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 10/2/1977 Sayı:15846             
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 16 Sayfa: 8             
                                        

  Madde 1 - (Değişik : 28/12/1982 - 2770/2 md.)                
  Köye, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında,
gönüllü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve kimse bedenen çalış- 
tırılamaz.                                   
  Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürülecek hizmetler için köy  
halkının gönüllü katkıları, hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesinde 
bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. Bu gönüllü katkıların nasıl  
değerlendirileceği ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir. 

  Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :              
  a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz hizmet götürülmemiş köylere 
bu hizmetin götürülmesindeki sıra saklı tutulur,                
  b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma paylarından borçlu köylerin bu
borçları istenmez.                               

  Madde 3 - 1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin  
(b) ve (c) fıkraları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı Köy İçme- 
suları Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmış-
tır.                                      
  Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, sırada önce-
lik sebebi sayılamaz.                              

  Madde 4 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK - 110/25 md.)              

  Geçici Madde 1 - (2032 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 
  Kendilerinden katılma payı alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış 
köylerin ödedikleri katılma payı karşılığı paralar, köy tüzelkişiliğine Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde geri verilir.              

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
 -------------------                              
(1) Daha önce "Köye Gütürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması 
  Hakkında Kanun" şeklindeki başlık, 28/12/1982 tarih ve 2770 sayılı Kanunun 
  1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.            
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      2032 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
Kanun No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi 
---------   ---------------------------------------  --------------------- 
 2770            -               30/12/1982     
KHK/110            -               28/10/1983     
 3520            -               10/2/1989      
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)