Endeksler
       65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ          
         TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI             
              HAKKINDA KANUN                    
                                        
  Kanun Numarası       : 2022                     
  Kabul Tarihi        : 1/7/1976                   
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 10/7/1976 Sayı: 15642         
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 15 Sayfa : 3254        
                                        

  Madde 1 - (Değişik birinci fıkra : 5/3/1992 - 3783/1 md.) 65 yaşını doldur- 
muş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik  
kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir  
veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün  
olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi   
bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetle- 
rinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları
sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı 
ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır. (1)              
  Bunlardan evli olup, eşleri yukarıdaki şartlara haiz olanların aile reisle- 
rine ise bu aylık % 50 arttırılarak bağlanır.                  
  Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağla- 
yan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendile- 
rine aylık bağlanmaz.                              
  65 yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam  
ettirimeyecek şekilde malül olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları 
sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarla durumlarına uygun bir işe yerleştirile-
meyen sakatlardan, yukarıdaki şartları taşıyan Türk vatandaşlarına da bu kanun 
hükümlerine göre aynı ölçüde aylık bağlanır.                  
  65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, 
nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapı-
lacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl   
içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.                   
------------------                               
(1) Bu maddede yeralan gösterge rakamının, 1996 yılında (350) olarak uygulana- 
  cağı, 22/4/1996 tarih ve 4139 sayılı 1996 Mali Yılı Bütçe Kanununun 68 inci 
  maddesinin b/1 bendi ile hüküm altına alınmıştır.(R.G.:26.4.1996-22622 Mük.)
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Madde 2 _ Bu aylıklar ve kanunda yazılı diğer ödemeler için her yıl Devlet 
bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konur ve aylıklar haksahiplerine Emekli San-
dığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir.                     

  Madde 3 - Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgililerin Emekli Sandığına yapa-
cakları yazılı mürücaatlarını takip eden aybaşıdır.               
  Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın 
bağlanış tarihi ile dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir.           
  Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri  
alınmaz. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylık-
lar bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başından itibaren kesilir.    

  Madde 4 - Bu Kanuna göre aylık bağlanmada veya ödenmesinde uygulanacak usul 
ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müşterek ha-
zırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.                   

  Madde 5 - Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin  
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar % 50 fazlası ile ge-
ri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hü- 
kümlere göre ceza kovuşturması yapılır.                     

  Madde 6 - Bu aylıklar ile bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılacak belge- 
ler her türlü vergi ve resimden muaftır.                    

  Madde 7 - Bu Kanundan yararlananlar Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi  
edilirler.                                   

  Madde 8 - T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe idare heyetlerinin soruşturma  
ve kararları dışında gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkın- 
da, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından
ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir.                    
  Bu kanun uyarınca tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporla-
rı, merkezde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve  
T. C. Emekli Sandığı tarafından görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan bir 
sağlık kurulunca karara bağlanır.                        

  Madde 9 - Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başında yürürlü- 
ğe girer.                                    

  Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                5130 - 1                    
                                        
      2022 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
 Kanun                                Yürürlüğe 
  No.        Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
-------------- ------------------------------------------------ ---------------
 3783                ---             Yayımı olan  
                                 7/3/1992 tari-
                                 hini takip  
                                 eden aybaşı  
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               5130 - 2