Endeksler
                                        
    ATATüRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEN 167 DÖNÜM 500 METREKARELİK KISMININ  
        ANKARA BELEDİYESİNE SATILMASI HAKKINDA KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası     :2015                        
  Kabul Tarihi      :19/6/1976                     
  Yayımlandığı R. Gazete :Tarih :26/6/1976  Sayı:15628           
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip:5  Cilt:15 Sayfa:3247           
                                        
                                        

  Madde 1 - 5659 sayılı Kanun mer'iyete girdiği tarihte Atatürk Orman Çiftliği
hudutları dahilinde bulunan araziden kadastronun 2107 ada,3 parselini teşkil  
eden 78 500 metrekare ve kadastronun 2107 ada,6 parselinden müfrez A parselini 
teşkil eden 89 000 metrekare ki cem'an 167 dönüm 500 metrekarelik kısmı,Ankara 
şehri imar nazım planı gereğince yapılması mukarrer yeni toptancı hali için An- 
kara Belediyesine,Çiftlik Yönetim Kurulu ile Belediye arasında tespit ve emsa- 
linin satış ve günün rayicine göre Tarım Bakanlığınca tasvip olunacak bedelle ve
satış bedeli 5 yılda ve beş eşit taksitte faizsiz olarak ödenmek kaydıyla satıl-
masına izin verilmiştir.                            
  Adı geçen arazi,Belediyece,hiç bir şekilde maddede belirtilen hal,yapma mak-
sadı dışında kulanılamaz.Belediyece maksat dışı kullanmalara teşebbüs halinde bu
arazi aynı bedelle Atatürk Orman Çiftliğine iade edilir.            
                                        

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.