Endeksler
                                        
      TÜRKİYE'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TAHSİS EDİLEN           
        SANAT VE HİZMETLER HAKKINDA KANUN (1)              
                                        
  Kanun Numarası       : 2007                      
  Kabul Tarihi        : 11/6/1932                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 16/6/1932 Sayı : 2126         
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 512        
                                        

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde aşağıda gösterilen sanat ve hizmet- 
ler münhasıran Türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve hizmetlerin  
Türk vatandaşı olmayanlar tarafından yapılması memnudur.            
  A) Ayak satıcılığı; çalgıcılık; fotoğrafçılık; berberlik; mürettiplik; sim- 
sarlık; elbise, kasket ve kundura imalciliği; borsalarda mubayaacılık; Devlet  
inhisarına tabi maddelerin satıcılığı; seyyahlara tercümanlık ve rehberlik;   
inşaat, demir ve ahşap sanayi işçilikleri, umumi nakliye vesaiti ile su ve   
tenvir ve teshin ve muhabere işlerinde daimi ve muvakkat işçilik; karada    
tahmil ve tahliye işleri; şoförlük ve muavinliği; alelümum amelelik; her türlü 
müesseselerle ticarethane, apartman; han, otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcı- 
lık, odabaşılık; otel, han, hamam, kahvehane, gazino, dansiğ ve barlarda kadın 
ve erkek hizmetçilik (garson ve servant); bar oyunculuğu ve şarkıcılığı.    
  B) Baytarlık ve kimyagerlik (2)                       

  Madde 2 - İcra Vekilleri Heyeti karariyle ruhsatı mahsusa ita kılınmadıkça 
aşağıda sayılan sanatlar ecnebiler tarafından icra edilmez.           
  A) Tayyare makinistliği ve pilotluğu,                    
  B) Devlete veya vilayetlere merbut müessesat veya belediyeler ile bunlara  
merbut tesisat hizmetleri.                           

  Madde 3 - Bu kanunda Türk vatandaşlarına tahsis edilmemiş olan sanat ve   
hizmetlerin ecnebi tebaası tarafından icrası, icabında, İcra Vekilleri Heyeti  
karariyle menolunabilir.                            

  Madde 4 - Aşağıdaki hizmetlerde istihdam olunan ecnebiler bu kanun hükmün- 
den müstesnadır.                                
--------------------                              
(1)  Bu kanunun, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa   
  aykırı hükümleri mezkür kanunun 12 nci maddesi gereğince uygulanmaz.    
(2) 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince yetkili    
  makamlardan izin alınması şartıyla bu maddede belirtilen meslek ve sanatlar,
  Türk soylu yabancılar tarafından da yapılabilir.              
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (Ek-3)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bulunan ecnebi devletlerin sefarethane ve kon- 
soloshanelerinin kapıcıları ve emirlerindeki nakliye vasıtalarını sevk ve idare 
eden kendi veya diğer bir ecnebi devlet tabiyetindeki işçiler.         
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun neşri tarihinde Türk vatandaşlarına tahsis edilen sa- 
nat ve hizmetleri yapmakta olan ecnebiler kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
sene içinde işlerini terketmeğe mecburdurlar.                  
                                        
  (Ek: 31/5/1933 - 2249/1 md.) 2007 sayılı kanun ile Türk vatandaşlarına tah- 
sis edilen sanat ve hizmetlerden yabancıların el çekmeleri mezkür kanunun be-  
şinci maddesinde yazılı müddetin bitmesinden itibaren iki sene içinde temin   
edilir.                                     
  Bu müddet içinde kanunda yazılan işlerden hangilerinin hangi tarihten iti- 
baren yabancılar tarafından yapılamıyacağı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştı- 
rılır.                                     
                                        

  Madde 6 - Türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetleri 5 inci mad- 
dede tayin olunan müddetin hitamından sonra icra eden ecnebiler mahalli en bü- 
yük mülkiye memurunun emriyle fiilen sanat ve hizmetlerinden menolunmakla bera- 
ber tanzim edilecek zabıt varakasiyle sulh mahkemesine verilir ve on liradan  
beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahküm edilir.             
                                        

  Madde 7 - Türk vatandaşları hakkında idari ve kanuni kayıtlar koyan ecnebi 
devletlerin tebaası Türkiye'de yapabilecekleri sanat ve hizmetlerin icrasından 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle menolunabilir.                 
                                        

  Madde 8 - Vilayet ve kaza merkezi olmıyan mahallerde ecnebilerin dükkan   
açması memnudur.                                
                                        

  Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 10 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    2007 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN          
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
  Kanun                           Yürürlüğe    
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi   
----------- ----------------------------------------------- ----------------  
  2249            -               6/6/1933     
                                        
  2527            -               29/9/1981     
                                        
  2790            -               22/1/1983     
                                        
  3218            -               15/6/1985