Endeksler
              İCRA VE İFLAS KANUNU (1)               
                                        
  Kanun Numarası     : 2004                        
  Kabul Tarihi      : 9/6/1932                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih 19/6/1932 Sayı: 2128            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 426          
                    *                    
                   * *                    
                                        
     Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.         
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",        
              Cilt: 1    Sayfa: 171              
                                        
  Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara      
        gÖre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                    *                    
                    * *                   
                 BİRİNCİ BAP                  
             Teşkilat ve muhtelif hükümler             
                                        
  İcra daireleri ve memurları:                        

  Madde 1 - (Değişik: 18/2/1965 - 538/1 md.)                 
  Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. 
  Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra memuru ile yeteri 
kadar yardımcı ve mahallince atanacak katip, mübaşir ve sair müstahdemler bulun-
durulur.                                    
----------------------------                          
(1)  18/2/1961 tarih ve 538 sayılı Kanunun 143. maddesi gereğince, bu kanunda 
  yazılı olan aşağıdaki terimler, karşılarında gösterildiği şekilde değişti- 
  rilmiş ve metne işlenmiştir,                        
                                        
Cumhuriyet Müddeiumumisi      :  Cumhuriyet Savcısı           
İstida               :  Dilekçe                 
İtirazın ref'i (Ref'i itiraz)    :  İtirazın kaldırılması          
Kaza Dairesi            :  Yargı çevresi              
Muavin               :  Yardımcı                
Muhakeme usulü           :  Yargılama usulü             
Müruru zaman            :  Zamanaşımı               
Salahiyet              :  Yetki                  
Temyiz Mahkemesi          :  Yargıtay                
Zabıt (Varakası)          :  Tutanak                 
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (Ek - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafın- 
dan görülür.                                  
  Adalet teşkilatı sulh mahkemesinden ibaret bulunan yerlerde Adalet Bakanlığı
bu mahkemelere görmeye yetkili olduğu işlerce icra yetkisini verebilir. Bu tak- 
dirde icra memuruna ait görev ve yetkiler mahkeme başkatibi, yokluğu halinde za-
bıt katibi tarafından yerine getirilir.                     
  Birden ziyade asliye mahkemesi olan yerlerde Adalet Bakanlığı icra dairele- 
rini bir arada bulundurmaya ve aynı tetkik merciine bağlamaya yetkilidir.    
                                        
  İflas daireleri:                              

  Madde 2 - Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar iflas daire-
si bulunur.                                   
  Birinci madde iflasları daireleri hakkında da caridir.           
                                        
  İcra iflas dairelerinin birleştirilmesi:                  

  Madde 3 - İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir.        
                                        
  Tetkik mercii:                               

  Madde 4 - (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)                 
  İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itiraz- 
ların tetkik mercii mahkeme reisi veya hakimi ve bulunan yerlerde müstakil icra 
hakimleriyle muavinleri yahut kanun mucibince bu vazife kendilerine verilmiş o- 
lan hakimlerdir.                                
  İcra yetkisini haiz sulh mahkemelerinin muamelelerine karşı vuku bulacak  
şikayet ve itirazların tetkik mercii o mahkemenin hakimidir.          
                                        
  Sorumluluk:                                 

  Madde 5 - (Değişik: 6/6/1985 - 3222/1 md.)                 
  İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, 
ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bu-
lunan görevlilere rücu hakkı saklıdır.Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.
                                        
  Zimmet:                                   

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 6/6/1985 - 3222/2 md.)                 
  İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alı-
nan paraların,ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçi-
rilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme hacet
kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl so-
rumlulara rücu hakkı saklıdır.                         
                                        
  Zarar ve ziyan davasının zamanaşımı:                    

  Madde 7 - Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan tarafın zararı öğrendiği  
günden bir sene ve her halde zarar ve ziyanı mucip fiilin vukuundan on sene geç-
mesiyle zamanaşımına uğrar.                           
  Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayı mucip bir fiilin neticesi olupta ceza ka- 
nunları bu fiili daha uzun bir müddetle zamanaşımına tabi tutmakta ise hukuk  
davasında da ceza zamanaşımı cari olur.                     
                                        
  Tutanaklar:                                 

  Madde 8 - (Değişik: 18/2/1965 - 538/4 md.)                 
  İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve  
beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep va beyanların 
altları ilgililer ve icra memuru veya muavini veya katibi tarafından imzalanır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İlgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir.      
  İcra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar mute-  
berdir.                                     
                                        
  Para ve değerli eşyanın tevdii :                      

  Madde 9 - (Değişik: 6/8/1997 - 4301/19 md.)                 
  İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerli   
şeyleri, nihayet ertesi işgünü çalışma saati sonuna kadar Adalet Bakanlığınca  
uygun görülen bankalardaki hesaplarına yatırmaya, banka bulunmayan yerlerde icra
veya mahkeme kasalarında muhafazaya, kasa bulunmayan yerlerde ise mal sandıkla- 
rına bırakmaya mecburdurlar.                          
                                        
  İş görmekten memnuiyet :                          

  Madde 10 - (Değişik: 18/2/1965 - 538/6 md.)                 
  İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler             
  1. Kendisinin,                               
  2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sıhri usul ve füruunun  
veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar 
hısımlarının,                                  
  3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu bir şahsın,   
  Menfaati olan işleri göremeyip derhal tetkik merciine haber vermeye mecbur- 
dur. Tetkik mercii müracaatı yerinde görürse o işi diğer bir memura, bulunmıyan 
yerlerde katiplerinden birine verir.                      
                                        
  İcra hakimi ve yardımcılarının reddi :