Endeksler
      ROMANYA'DA MİLLİLEŞTİRME TEDBİRLERİ VEYA BUNA            
       BENZER KANUNİ VE İDARİ DİĞER TEDBİRLERDEN             
      ZARAR GÖRMÜŞ TÜRK MAL, HAK VE MENFAATLERİNİN             
          TASFİYESİ HAKKINDA KANUN                  
                                        
   Kanun Numarası      : 1987                      
   Kabul Tarihi       : 29/4/1976                   
   Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih : 8/5/1976 Sayı: 15581          
   Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5/Cilt: 15 Sayfa: 2969         
                *                        
               * *                        
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren    
   yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre       
         düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                *                        
                * *                       
  I) Konu:                                  

  Madde 1 - Romanya'da alınmış olan millileştirme tedbirleri veya buna benzer 
kanuni ve idari diğer tedbirlerden zarar görenler için, 1/12/1966 gün ve 789 sa-
yılı Kanunla tasdik edilmiş Anlaşma gereğince Romen Hükümetinin ödediği tazmi- 
nat, hak sahiplerine bu Kanunda yazılı esaslar dairesinde dağıtılır.      
  II) Tazminattan istifade edecekler:                     

  Madde 2 - Birinci maddede yazılı tazminattan, Türk Devleti ile Türk uyruklu 
hakiki ve hükmi şahıslar istifade eder.                     
  Ancak, Türk uyruklu şahısların, Romen Hükümetince millileştirme veya buna  
benzer kanuni ve idari diğer tedbirlerin alındığı anda Türk vatandaşı      
olup, Anlaşmanın imzası tarihi olan 22/6/1965 tarihinde de Türk Vatandaşı olma- 
sı ve 5/7/1963 tarihine kadar Dişişleri Bakanlığına müracaat etmiş bulunması  
şarttır.                                    
  Bu hükümler, Türk uyruklu şahısların mirasçıları, Anlaşmanın imzası tarihin-
de Türk vatandaşlığında bulundukları takdirde, onlara da uygulanır.       
  III) Tazminatın şümulü:                          

  Madde 3 - Tazminat, ikinci maddede yazılı şahısların 1/12/1966 gün ve 789  
sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşmanın imzalandığı 22/6/1965 tarihine kadar,  
Romen Hükümetince alınan tedbirlerden zarar görmüş ve aşağıda yazılı olanlar  
dışında kalan mal, hak ve menfaatleri karşılığıdır:               
  a) 22/6/1965 tarihinden itibaren alınmış tedbirlerden zarar görmüş mal,   
hak ve menfaatler,                               
  b) Bankınotlar,                               
  c) Bankalardaki paralar,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Tahviller,                                
  e) Dahili istikraz tahvilleri,                       
  f) Harpte zarar görmüş mallara müteallik tazminat,             
  g) Emeklilik primleri,                           
  h) 22/6/1965 tarihinde özel mülkiyette bulunan taşınmaz mallar.       
  IV) Hakkın ispatı:                              
  a) İbrazı mecburi belgeler:                         

  Madde 4 - Tazminat verilmesini talep edenler, haklarını aşağıda yazılı bel- 
gelerle tevsike mecburdurlar.                          
  a) Kayıtlı bulundukları nüfus idarelerinden verilen ve vatandaşlığımızı ne 
suretle ve hangi tarihte iktisap ettiklerini belirten belgenin aslı,      
  b) Mal, hak ve menfaatlerin Romen Hükümetince alınmış millileştirme tedbir- 
leri veya buna benzer kanuni ve idari diğer tedbirlerden zarar gördüğünü belir- 
ten ve tedbirin alındığı tarihi de gösteren Romen resmi makamlarınca verilmiş  
her çeşit belge asılları veya örnekleri ile noterden tasdikli Türkçe örnekleri, 
  Bu belgelerin asıl veya örneklerinin bulunmaması halinde tazminat verilmesi-
ni talep edenlerin taleplerinin tetkiki ve bu belgelerin Dış Temsilciliklerimiz 
aracılığı ile temini için :                           
  Taşınmaz malların tapu senetleri veya mülkiyeti ispat eden sair belgelerin 
asılları veya örnekleri,                            
  Taşınmaz mallar ile varsa 3 üncü maddenin a - h fıkrasında yazılı olanlar  
dışında kalan sair hak ve menfaatlerin mahiyet ve miktarını belirten belge asıl-
ları veya örnekleri,                              
  Veya mal, hak ve menfaatlerin mahiyetini, kimlere ait olduğunu, miktar ve  
cinsini ve bunların tespitine yarar sair bilgileri ihtiva eden beyannameyi,   
  c) İbraz veya Dış Temsilciliklerimiz aracılığı ile temin olunan ve mal, hak 
ve menfaatlerin millileştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve idari diğer 
tedbirlere tabi tutulduğunu gösterir belge ve yazılarda malik olarak gösterilen 
kişi hayatta değilse, mirasçılarını gösterir veraset belgesi.          
  b) Millileştirme belgesi aranmayacak haller:                

  Madde 5 - Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilan ve tebligat üzerine  
belge ibraz edenlerden, Romen Hükümeti ile Bükreş'te yapılan müzakereler sıra- 
sında, Türk Heyetince düzenlenen tutanaklarda ve fişlerde Romen Heyetince milli-
leştirildiği veya buna benzer kanuni ve idari diğer tedbirlere tabi tutulduğu- 
nun kabul edildiği yazılı mal, hak ve menfaatler için, dördüncü maddenin (b)  
fıkrasında yazılı belgeler aranmaz.                       
  Diğer belgelerden noksan olanlar talep edilir.               
  V) Hakkın düşümü:                              

  Madde 6 - Dışişleri Bakanlığınca evvelce yapılan ilan ve tebligata rağmen  
belge ibraz edemeyenler ile belgeleri noksan olanların, kendilerine verilecek  
süre içinde de istenilen belgeleri ibraz etmedikleri takdirde tazminat talep  
hakları düşer.                                 
  4 üncü maddenin (c) fıkrasında yazılı veraset belgesi için, tebliğ tarihin- 
den itibaren 3 ay içinde yetkili mahkemeye başvurulmuş ve kesinleştiği tarihten 
itibaren de aynı süre içinde ibraz edilmiş olması şarttır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7 nci maddede yazılı komisyonca verilecek süre, üç aydan az olamaz. Gerek- 
tiği takdirde 3 aylık bir süre daha verilebilir.                
  Tebligat 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.            
  VI) Hak sahiplerini ve verilecek tazminatı tespit yetkisi:         

  Madde 7 - Tazminat verilmesini talep edenlerin hak sahibi olup olmadıkla-  
rı, hak sahibi olanlara verilecek tazminat miktarı, 17/3/1969 gün ve 1135 sa-  
yılı Kanunun 5 inci maddesinin (a) fıkrasında yazılı bakanlıklar ve Merkez Ban- 
kasınca tayin olunan temsilcilerin iştirakiyle kurulan "Takdir ve Tevzi Komis- 
yonu" tarafından tespit ve takdir olunur.                    
  Komisyonun faaliyetine yardımcı olmak üzere, Maliye Bakanlığı personeli ara-
sından ayrıca bir büro teşkil edilir.                      
  Komisyonun görev ve yetkileri ile, büronun teşkil tarzı, tazminatın hak   
sahiplerine ödeme şekil ve usulleri, tutulacak defterler, komisyon başkan ve  
üyelerine ve büroda görevlendirilen memurlara verilecek ücretler yönetmelikle  
tesbit olunur. Yönetmelik 2 ay içinde hazırlanır ve büro bu süre içinde teşkil 
olunarak çalışmaya başlar.                           
  VII) Tazminat olarak dağıtılacak para :                   

  Madde 8 - Hak sahiplerine dağıtılacak para, 1/12/1966 gün ve 789 sayılı Ka- 
nunla tasdik olunan anlaşma gereğince Romanya Halk Cumhuriyetinin ödediği 275  
bin Amerikan Doları tutarı olan ve iki milli bankaya yatırılmış bulunan Türk  
parası ile, bunun faiz ikramiye gibi gelirlerinin toplamıdır.          
  Ancak, kesin dağıtıma başlandığı anda bankalardaki meblağı faiz getirmeyen 
bir hesaba nakle Maliye Bakanı yetkilidir.                   
  VIII) Kıymet takdiri:                            

  Madde 9 - Hak sahibi olduklarına Takdir ve Tevzi Komisyonunca karar verilen 
kişilere ödenecek tazminat, tazminatın şümulüne giren mal, hak ve menfaatlerin; 
  a) Tapu senetleri veya mülkiyeti ispat edici belgelerle Romen resmi makamla-
rınca verilen diğer belgelerde yazılı kıymetleri,                
  b) İlgili dış temsilciliklerimiz vasıtasiyle yaptırılacak tetkikat ve tahki-
katla vasıf ve müştemilat, mevki ve yüz ölçümlerine göre tespit edilen kıymetle-
ri,                                       
  c) (a) ve (b) fıkralarına göre kıymetlerinin tespiti mümkün olmayanlar   
için emsallerinin kıymetleri,                          
  Gözönünde tutulmak suretiyle aynı komisyonca takdir olunur.        
  IX) Tazminatın ödenmesi:                          

  Madde 10 - Takdir ve Tevzi Komisyonunca hak sahiplerinin tamamı tespit edil-
dikten ve 9 uncu madde gereğince alacakları tazminat tutarı bulunduktan sonra  
ödemeye başlanır.                                
  Hak sahipleri için takdir olunmuş tazminat tutarı, 8 inci maddede yazılı  
dağıtılacak tazminattan fazla olduğu takdirde, her hak sahibi için takdir    
olunan tazminattan gerekli oranda indirme yapılır.               
  Ancak, gerek hak sahibi olmadıklarına karar verilmesinden, gerek hak sahibi 
olduğuna karar verilmekle beraber takdir olunan tazminatın azlığından dolayı  
iti-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
raz edenlerin bulunması halinde, bunların taleplerinin karşılanabilmesi için,  
ihtilaflı dosyalar için, mevcut paranın % 30'u bloke edilir ve % 70'i avans  
olarak hak sahiplerine ödenir.                         
  X) Komisyon kararlarına itiraz:                       

  Madde 11 - Tazminat verilmesini talep edenler, Takdir ve Tevzi Komisyonun- 
ca hak sahibi olmadıkları hakkındaki kararlara ;hak sahibi oldukları kabul edi- 
lenler ödenecek tazminatın hesabına esas olacak kıymet takdirine müteallik ka- 
rarlara tebliğ tarihini takibeden günden itibaren 30 gün içinde ve bir defaya  
mahsus olmak üzere aynı komisyon nezdinde itiraz edebilirler.         
  XI) Yürürlük ve yürütme:                          

  Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            

  Madde 13 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.