Endeksler
                                        
                                        
          MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)             
                                        
  Kanun Numarası    : 197                         
  Kabul Tarihi     : 18/2/1963                      
  Yayımlandığı R.Gazete : 23/2/1963 Sayı: 11342                
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 654           
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
      Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"       
            Cilt:1     Sayfa: 697               
                                        
                *                        
                * *                       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
          Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar           
                                        
  Verginin mevzuu:                              

  Madde 1 - (Değişik: 26/11/1980-2348/1 md.)                 
  Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;      
  a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve  
tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,                 
  b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil  
edilmiş olan uçak ve helikopterler,                       
  c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz 
taşıtları,                                   
  Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.                     
                                        
  Tarifler:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 26/11/1980-2348/2 md.)                 
  Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş- 
tir.                                      
  1. Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan  
ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden araçlardır.     
  2. Taksi: Taksimetre, tarife, pazarlık vaya sair şekillerde tespit olunan  
ücretle yolcu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtlarıdır.    
  3. Otomobil: Yapılış itibariyle şoföründen başka, oturmaları şartıyle, en  
çok 7 yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kul- 
lanılan, yerle temas halinde 3 veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır.  
(Station-Wagon, Ranch-Wagon ve benzerleri bu sınıfa dahildir.)         
  4. Panel: İnsan veya yük taşımak maksadiyle imal edilmiş ve sonradan ya-  
pılacak harhangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt haline getirilmesi   
mümkün, arka kısmı kapalı motorlu taşıtlardır.                 
                                        
-------------------                               
                                        
(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Kanunun adı  
   "Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu" iken "Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu-
   nu" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiştir.         
                                        
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  5. Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek evsafta olmakla
beraber, bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabilen motorlu taşıtlardır.  
  6. Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartiyle, en çok 7 yolcu alabi- 
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle te- 
mas halinde 4 tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden farklı
olan motorlu taşıtlardır. (Garry - all, Travel - all, jeep - station ve benzer- 
leri bu sınıfa dahildir.)                            
  7. (Değişik: 24/3/1988 - 3418/11 md.) Lüks Otomobil: Maliye ve Gümrük Bakan-
lığınca, uluslararası otomobil kataloglarındaki bilgiler de dikkate alınmak   
suretiyle lüks sayılan, otomobil ve arazi taşıtlarını ifade eder. Bunların hangi
derecelerde lüks otomobil sayılacağı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olu- 
nur.                                      
  8. (Değişik: 24/3/1981-2434/1 md.) Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler:
Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma 
motorla hareket eden tekneler ile motorlu yelkenli teknelerdir.         
  Motorlu yelkenli tekneler: Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Fede- 
rasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.      
  9. Kayıt ve Tescil: Motorlu Taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik,   
belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 
tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.  
  10. (Değişik: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Motor gücü: Taşıtların motorlarını  
imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda  
(BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.                
  11. Yaş: Motorlu Taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim 
yılı itibariyle tespit edilir.                         
  12. Net Ağırlık: Taşıtı imal eden fabrikaca belirtilen ve uluslararası oto- 
mobil kataloglarında gösterilen ağırlıklar dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca 
tespit olunan ağırlıktır.                            
  Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer tabirler Trafik Kanunu, Tüzüğü, Türk
Ticaret Kanunu ve Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.          
  13. (Ek: 24/3/1981 - 2434/1 md.) Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya heli- 
kopterin, azami, yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik 
emirlerinde müsaade edilen ve yazılı olan azami kalkış ağırlığı olup Kg. cinsin-
dendir.                                     
                                        
  Mükellef:                                  

  Madde 3 - (Değişik: 26/11/1980-2348/3 md.)                 
  Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili  
ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına mo- 
torlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.       
                                        
  İstisnalar:                                 

  Madde 4 - (Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.)                
  Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.            
  a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri 
ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler 
adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişi- 
liği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan  
kuruluşların taşıtları hariç),                         
  b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik
ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar 
hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve  
merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uy- 
                                        
                                        
                                        
                                        
ruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve  
bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,           
  c) Bizzat maluller tarafından kullanılan özel tertibatlı olarak imal edilmiş
taşıtlar.                                    
  (Ek: 24/3/1988 - 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık  
ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapıl-
mak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüz-
dür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.              
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Vergileme Ölçü ve Hadleri (1)             
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/1 md.)                
  Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye
göre vergilendirilir.                              
         I SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (2)    
          Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler     
                                        
   Taşıtların    1 - 6 Yaş      7 - 15 Yaş   16 ve daha yukarı Yaş
  net ağırlığı     TL.        TL.          TL.     
----------------- ------------------ ------------------  ---------------------
950 Kg. ve daha                                 
aşağı         1.054.000      527.000         119.000   
           (13.510.000)    (6.740.000)       (1.460.000)   
951-1.200 Kg.'a                                 
kadar         1.598.000      799.000         187.000   
           (20.560.000)   (10.240.000)       (2.320.000)   
1.201-1.600 Kg.'a                                
kadar         2.652.000     1.326.000         323.000   
           (34.180.000)   (17.060.000)       (4.130.000)   
1.601-1.800 Kg.'a                                
kadar         5.321.000     2.652.000         663.000   
           (68.640.000)   (34.180.000)       (8.490.000)   
1.801 Kg. ve daha                                
yukarı        10.659.000     5.321.000       1.326.000   
          (137.510.000)    (68.640.000)      (17.060.000)   
                                        
  Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks  
otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak 
uygulanır.                                   

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 29/11/1984 - 3088/2 md.)                
  (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları  
(II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü mo-  
torlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk   
Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilen- 
dirilir.                                    
-------------                                  
(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bölüm başlığı  
  "Vergileme Ölçü ve Hadleri" olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne    
  işlenmiştir.                                
(2) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, Maliye   
  Bakanlığı'nın 14 seri no'lu tebliğ ile 1/1/1998 tarihinden geçerli olarak  
  tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlen-  
  miştir. Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun  
  sonundaki "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.  
                                        
                                        
                                        
                                        
  II SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.)(1)           
   Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler            
                                        
 Taşıtların                                  
cinsleri ve istiap  1 - 6 Yaş       7- 15 Yaş   16 ve daha yukarı Yaş
   hadleri      TL.          TL.         TL.     
------------------ -------------------- ------------------ ---------------------
A) Minibüs       1.190.000       884.000      391.000    
           (15.330.000)    (11.360.000)    (5.010.000)    
B) Otobüs ve benzerle-                             
  ri (Oturma yeri)                               
  1.25 kişiye kadar  2.992.000      1.785.000      799.000    
           (38.580.000)     (23.000.000)   (10.240.000)    
  2. 26-35 kişiye                               
   kadar       3.587.000      2.992.000     1.190.000    
           (46.250.000)     (38.580.000)   (15.330.000)    
  3. 36-45 kişiye                               
   kadar       3.995.000      3.587.000     1.598.000    
           (51.520.000)     (46.250.000)   (20.560.000)    
  4. 46 kişi ve daha                              
   yukarı      4.794.000      3.995.000     2.397.000    
           (61.870.000)     (51.520.000)   (30.880.000)    
C) Kamyonet, kamyon,                              
  çekici ve benzerleri                             
  (İstiap haddi)                                
  1. 1.500 Kg.'a                                
  kadar       1.190.000        884.000      391.000    
          (15.330.000)     (11.360.000)    (5.010.000)    
  2. 1.501-3.500                                
  Kg.'a kadar    2.992.000       1.785.000      799.000    
          (38.580.000)     (23.000.000)    (10.240.000)    
  3. 3.501-5.000                                
  Kg.'a kadar    3.587.000       2.992.000     1.190.000    
          (46.250.000)     (38.580.000)    (15.330.000)    
  4. 5.001-10.000                               
  Kg.'a kadar    3.995.000       3.587.000     1.598.000    
          (51.520.000)     (46.250.000)    (20.560.000)    
  5. 10.001-20.000                               
  Kg.'a kadar    4.794.000       3.995.000     2.397.000    
          (61.870.000)     (51.520.000)    (30.880.000)    
  6. 20.001 Kg.                                
  ve daha yukarı   5.984.000       4.998.000     2.652.000    
          (77.210.000)     (64.450.000)    (34.180.000)    
------------                                  
(1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bıraklmış, Maliye Ba-  
  kanlığının 14 seri nolu tebliğ ile 1/1/1998 tarihinden geçerli olarak tespit
  edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.   
  Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki 
  "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3716-1                     
      III SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)      
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı  
                                        
 Taşıtların                            16 ve daha 
cinsleri ve motor  1 - 3 Yaş    4 - 5 Yaş     6 - 15 Yaş  yukarı Yaş 
 gücü (BG)       TL.       TL.        TL.      TL.   
------------------ -------------- ---------------- -------------- -------------
Yat, kotra ve her                                
türlü motorlu özel                               
tekneler:                                    
10-20 BG'ne kadar   59.500     45.900     25.500     11.900   
          (763.000)    (588.000)    (319.000)   (146.000)  
                                        
21-50 BG'ne kadar   85.000     66.300     39.100     18.700   
         (1.093.000)    (849.000)    (501.000)   (232.000)  
                                        
51-100 BG'ne kadar  105.400     79.900     52.700     25.500   
         (1.351.000)   (1.024.000)    (674.000)   (319.000)  
                                        
101 - 150 BG'ne                                 
kadar        132.600     98.600     66.300     32.300   
         (1.706.000)   (1.264.000)    (849.000)   (413.000)  
                                        
151 BG ve daha                                 
yukarısı için    192.100     146.200     91.800     45.900   
         (2.475.000)   (1.881.000)   (1.179.000)   (588.000)  
                                        
                                        
    IV SAYILI TARİFE (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.) (1)         
    Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler           
                                        
Taşıtların azami           1 - 3 Yaş           4 - 5 Yaş  
 kalkış ağırlığı            TL.              TL.    
-------------------------------  ---------------------- ----------------------
Uçak ve helikopterler:                             
1.150 Kg.'a kadar           6.528.000          5.440.000   
                  (84.240.000)        (70.190.000)  
                                        
1.151-1.800 Kg.a kadar        8.704.000          7.616.000   
                  (112.280.000)        (98.310.000)  
                                        
1.801-3.000 Kg.'a kadar       10.880.000          9.792.000   
                  (140.380.000)        (126.330.000)  
                                        
3.001-5.000 Kg.'a kadar       17.408.000         15.232.000   
                  (224.650.000)        (196.630.000)  
                                        
5.001-10.000 Kg.'a kadar       21.760.000         19.584.000   
                  (280.900.000)        (252.770.000)  
                                        
10.001-20.000 Kg.'a kadar      32.640.000         30.464.000   
                  (421.390.000)        (393.270.000)  
                                        
20.000 Kg. ve daha yukarı      54.400.000         48.960.000   
                  (702.290.000)        (632.080.000)  
                                        
                                 11 ve daha   
Taşıtların azami           6 - 10 Yaş         yukarı Yaş   
 kalkış ağırlığı            TL.              TL.    
------------------------------- ----------------------- ----------------------
Uçak ve helikopterler:                             
1.150 Kg.'a kadar           4.352.000         3.264.000   
                  (56.140.000)        (42.060.000)   
                                        
1.151-1.800 Kg.'a kadar        5.440.000         4.352.000   
                  (70.190.000)        (56.140.000)   
                                        
1.801-3.000 Kg.'a kadar        8.704.000         7.616.000   
                  (112.280.000)        (98.310.000)   
                                        
3.001-5.000 Kg.'a kadar       13.056.000         10.880.000   
                  (168.510.000)       (140.380.000)   
                                        
5.001-10.000 Kg.'a kadar       17.408.000         15.232.000   
                  (224.650.000)       (196.630.000)   
                                        
10.001-20.000 Kg.'a kadar      28.288.000         26.112.000   
                  (365.140.000)       (337.040.000)   
                                        
20.001 Kg. ve daha yukarı      43.520.000         38.080.000   
                  (561.800.000)       (491.590.000)   
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
    Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme     
                                        
  Mükellefiyetin başlaması:                          

  Madde 7- (Değişik: 29/11/1984-3088/3 md.)                  
  Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman ve- 
ya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıta-
ları siciline kayıt ve tescili ile başlar.                   
  Şu kadarki mükellefiyet;                          
  a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlar- 
da kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni  
kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
-------------------                               
(1) Bu tarifede Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, Maliye Ba- 
  kanlığının 14 seri nolu tebliğ ile 1/1/1998 tarihinden geçerli olarak tespit
  edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.   
  Daha önce Çeşitli Mevzuat ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki 
  "ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLER CETVELİ"ne bakınız.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  3716-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil   
yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise ta- 
kip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip  
eden takvim yılı başından itibaren,                       
  Nazara alınır.                               
  Mükellefiyetin sona ermesi:                         

  Madde 8 - (Değişik: 29/11/1984-3088/4 md.)                 
  Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakan- 
lığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silin- 
mesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci  
altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip-  
eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.           
  Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi:                     

  Madde 9 - (Değişik: 3/12/1988 - 3505/26 md.)                
  Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin  
vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk et- 
tirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci madde- 
leri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişik- 
liğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış  
ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise   
takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.           
   Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahak- 
kuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.                   
   Maliye ve Gümrük Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yer- 
le sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil   
işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.         
  Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte 
ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması
veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma  
göre ödenir.                                  
  a) (I) ve (II) sayılı tarifelerde yazılı motorlu kara taşıtları için vergi, 
taşıt pulu alınması suretiyle ödenir.                      
  Ödenen bu vergiye ait taşıt pulu, taşıtın ön camına içinden yapıştırılarak 
bir yıl süre ile muhafaza edilir. Zayi edilen taşıt pulları zayiin tevsiki kay- 
dıyla yenilenir.                                
  Taşıt pulları, Maliye ve GÜmrÜk Bakanlığı tarafından bastırılır. Taşıt pul- 
larının şekli, muhtevası, satışı ve dağıtımı ile verilecek satış aidatına ait  
hususlar ve tevsike ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafın- 
dan belirlenir.                                 
  b) (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların 
kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir.           
  (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde  
ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk 
eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin 
yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık  
dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci   
altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.            
  Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve  
tescil değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.     
  Yetki:                                   

  Madde 10 - (Değişik: 26/12/1993 - 3946/35md.)                
  Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I),(II),(III)ve(IV)sayılı ta- 
rifelerdeki 1.1.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları %70 ora-  
nında artırılmıştır.                              
  Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi  
miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan
yeniden değerleme oranında artırılır.                      
  Bakanlar Kurulu,yeniden değerleme oranının % 50'sinden çok,% 50'sinden az  
olmamak üzere yeni oranlar veya bu oranlar içinde farklı vergi miktarları tes- 
pit etmeye,EURO 93 normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz  
edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispeti- 
ne kadar indirmeye yetkilidir.                         
  Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 lira- 
nın,(III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise  
1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Vergiye müessir değişiklikler: