Endeksler
                                        
                                        
           EKİCİ TÜTÜNLERİ SATIŞ PİYASALARININ            
             DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN              
                                        
  Kanun Numarası     : 196                        
  Kabul Tarihi      : 2/1/1961                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 7/1/1961 Sayı: 10701            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 935          
                                        

  Madde 1 - Ekici tütünleri satış piyasalarını desteklemek üzere Devlet nam ve
hesabına lüzum görülen yıl ve yerlerde mubayaalar yaptırmağa" ve mubayaalar için
uygun göreceği müesseselere vazife vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.     
                                        

  Madde 2 - Yukarıki maddeye göre satın alınan tütünlerin satışına ve ihracına
kadar bakım, işleme ve vazifeli müesseselerin bu hizmetle alakalı mensuplarına 
ödenecek hizmet ücretleri gibi her türlü ödemeler için gerekli mali kaynaklar  
Bakanlar Kurulunca tayin ve tesbit olunur.                   
                                        

  Madde 3 - Birinci maddeye göre, vazifelendirilecek müesseseler mali yıl iti-
bariyle bu muameleleri için bir bilanço tanzim ederek Yüksek Murakabe Heyetine 
tevdi ederler.                                 
                                        

  Madde 4 - Destekleme ile alakalı bilcümle muamelat Yüksek Murakabe Heyetinin
tetkik ve kontrolüne tabidir.                          
                                        

  Madde 5- Yukarıki maddelere göre vazifeli müesseselerin, Yüksek Murakabe He-
yetince tesbit olunacak zararları, mütaakıp yıl Maliye Bakanlığı bütçesine kona-
cak tahsisattan karşılanır. Kar tahakkuk ederse aynı bütçeye irat kaydolunur.  
                                        

  Madde 6 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        

  Madde 7 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.