Endeksler
                                        
          BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN            
                                        
  Kanun Numarası     : 195                        
  Kabul Tarihi      : 2/1/1961                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 9/1/1961 Sayı: 10702            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 921           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
  Kuruluş:                                  
                                        

  Madde 1 - Bu kanun hükümlerine göre idare edilmek üzere Basın-İlan Kurumu  
teşkil edilir.                                 
  Kurum, kamu tüzel kişiliğini haizdir.                    
                                        
  Görevleri:                                 

  Madde 2 - Basın - İlan Kurumunun görevleri şunlardır:            
  1. Resmi ilanların mevkutelerde yayınlanmasında aracı olmak,        
  2. Kurumun idaresine iştirak eden mevkutelere, basın dernek ve sendikaları- 
na en çok beş yıl vade ile kredi açmak,                     
  3. Yönetmelikte tesbit edilecek, basında fikren veya bedenen çalışanlar gi-
bi basın mensuplarına, vadesi iki yılı geçmemek üzere borç para vermek,     
  4. Basının her türlü ihtiyaçlarını temin etmek (Makine, kağıt mürekkep gibi)
  5. Yönetmelikte tesbit edilecek basın mensupları ile bunlardan çalışamaz du-
rumda olanlardan yardıma muhtaç bulunanlara ve ölenlerin ailelerine yardım et- 
mek,                                      
  6. Yukarıki bendde yazılı olanlar için, diğer her türlü sosyal teşebbüsler- 
de bulunmak,                                  
  7. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri ifa etmek,         
  Kurum bu görevlerini yerine getirmek için gerekli ticari ve sosyal faaliyet-
lerde bulunur. Bu maksatla ayrıca lüzumlu teşekkül ve müesseseler kurabilir. Ku-
rum, gayrimenkul iktisabına ve türlü temliki tasarruflarda bulunmaya, ipotek al-
maya ve vermeye ehildir.                            
                                        
  Merkez ve şubeler:                             

  Madde 3 - Kurumun merkezi İstanbul'dur.                   
  Ankara, İstanbul ve İzmir ile lüzum görülen diğer yerlerde birer şube açılır
                                        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             İdari ve Mali Hükümler                 
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               İdari Hükümler                   
  Teşkilat:                                  

  Madde 4 - Kurumun teşkilatı:                        
  a) Genel Kurul,                              
  b) Denetçiler,                               
                                        
                                        
 KANUNLAR, HAZİRAN l988 (EK - 2)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yönetim Kurulu,                             
  ç) Genel Müdürlük,                             
  d) Şubelerden,                               
 ibarettir.                                   
                                        
  Genel Kurul:                                

  Madde 5 - (Değişik: 5/2/1979 - KHK - 23/1 md.; Değiştirilerek kabul:    
14/6/1984-3022/1 md.)                              
  Genel Kurul:                                
  a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi
aralarında seçecekleri; satışı 100 binin üzerinde olanlardan 2, satışı 99 999-50
bin arasında olanlardan 1, satışı 49 999 - 10 bin arasında olanlardan 1,satışı 
10 binin altında olanlardan 1, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan Anadolu ga-
zete sahiplerinden 1, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasından 3, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip gazeteci dernekle- 
rinden 1'er olmak üzere toplam olarak 12 temsilci,               
  b)Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek 1,(1) Hükümetçe görevlendirilecek: Baş-
bakanlık 2, Adalet Bakanlığı 1, Milli Savunma Bakanlığı 1, İçişleri Bakanlığı 1 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1, Sanayi ve Tica- 
ret Bakanlığı 1, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1, Basın Yayın Genel Müdürlüğünden 
1, olmak üzere 11 (1) temsilci ile Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletme-
si Genel Müdürlüğünden (SEKA) 1, temsilci olmak üzere toplam olarak 12(1) tem- 
silci,                                     
  c) İstanbul, Ankara ve Ege Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri ile Ankara Üni- 
versiteleri Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1'er, İstanbul, Ankara ve Ege Üniver-
sitelerinden Basın Yayınla ilgili eğitim yapan yüksekokul yada enstitülerden  
1'er öğretim üyesi, ticaret siciline kayıtlı ilan prodüktörlerinden 1, Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 1, Türkiye Ba- 
rolar Birliğinden 1, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden(TRT)
1, Anadolu Ajansı T.A.O.'dan 1, olmak üzere toplam olarak 12 temsilci.     
  Böylece 36 (1) üyeden oluşur.                        
  Genel Kurul üyeleri iki yıllık süre ile seçilirler.Süresi dolan üye yeniden 
seçilebilir.Boşalma halinde,yerine,boşalan üyenin süresini doldurmak kaydıyla  
yeni atama ve seçim yapılabilir.Gazete ve dergi sahipleri temsilcileri arasında,
satışları kendi kategorilerinin altına düşenlerin durumu altı ay sürdüğü takdir-
de üyelik haklarını yitirirler ve yerlerine yeniden seçim yapılır.       
  Genel Kurul üyeleri ilgili teşekküllerin,fakültelerin,yüksekokul ve enstitü-
lerin yönetim kurullarınca,Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Cumhurbaşkanınca,(1) Ba- 
kanlık Temsilcisi ise, Hükümetçe iki yıllık süre ile seçilirler.        
  Anadolu gazete sahiplerinin Genel Kurula katılacak temsilci üyesi Basın-Ya- 
yın Genel Müdürlüğünde kayıtlı tüm Anadolu gazete sahiplerinin yada bu gazetele-
rin ayrı ayrı gösterecekleri temsilcilerinin Basın-Yayın Genel Müdürlüğünün çağ-
rısı üzerine katılacakları toplantıda seçilir.                 
                                        
  Adi ve olağanüstü toplantı:                         

 

 
  Madde 6 - Genel Kurul 3 ayda bir toplanır.Toplantı günü,yer ve gündemi en az
15 gün evvel üyelere bildirilir.                        
  Genel Kurul,üyelerin beşte ikisinin talebi veya re'sen göreceği lüzum üzeri-
ne Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.Olağanüstü top- 
lantı talebinin,bu kanuna uygun müzakere konusunu ihtiva etmesi şarttır.    
------------------------------------                      
(1) Bu ibare ve sayılar 14/1/1988 tarih ve 310 sayılı KHK'nin 4 üncü maddesi 
   ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Toplantı ve karar çoğunluğu:                        

  Madde 7 - Genel Kurulun toplanabilmesi için,üyelerin çoğunluğunun hazır ol- 
ması lazımdır.Toplantı günü çoğunluk bulunmazsa,ertesi günü aynı yerde mevcut  
üyelerle toplantı yapılır.                           
  Başkanlık Divanı,Genel Kurulca üyeler arasından seçilecek bir başka ve iki 
yazmandan teşekkül eder.                            
  Kararlar,çoğunlukla verilir.Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf
tercih edilir.                                 
                                        
  Genel Kurulun görevleri:                          

  Madde 8 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:                
  1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile denetçilerin raporunu tetkik ve ka-
bul etmek ve faaliyetini tasvip etmediği takdirde Yönetim Kurulunu yeniden seç- 
mek,                                      
  2. Kurumun hesaplarını tetkik ve tahsis bilançolarını müzakere ve tasdik  
etmek,                                     
  3. Basının,Ankara,İstanbul ve İzmir'dekiler gibi miktar ve kalite bakımla- 
rından önem kazanan diğer şehirlerde şubeler açılmasına karar vermek,      
  4. Kurumun yıllık safi kazancının % 5 inden az olmamak şartiyle,basında fik-
ren veya bedenen çalışanların sendikalarına ve derneklerine yardımda bulunmak, 
  5. Kurumun görevlerine dahil diğer işleri,gündeme müsteniden veya üyelerin 
teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak,                    
  6. Bu kanunla kendisine verilen diğer işleri görmek.            
                                        
  Denetçiler:                                 

  Madde 9 - (Değişik:5/2/1979 - KHK - 23/1 md.;aynen kabul:14/6/1984-3022/1 md
)                                        
Kurum,Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek üç denetçi tarafından de- 
netlenir.Denetçilerin her birinin beşinci maddesinin (a),(b),(c) bentlerinde ya-
zılı temsilcilerden olması lazımdır.                      
  Denetçiler iki yıl için seçilir.Süresi dolan yeniden seçilebilir.Boşalma ha-
linde yedek üyeler göreve çağrılır.                       
                                        
  Yönetim Kurulu:                               

  Madde 10 - (Değişik:5/2/1979-KHK-23/1 md.;Değiştirilerek kabul:14/6/1984 - 
3022/1 md.)                                   
  Kurumun Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasından seçilecek 6 üye
ile Genel Müdürden oluşur.Üyelerden ikisi 5 inci maddenin (a) bendinde,ikisi (b)
bendinde,ikisi (c) bendinde yazılı temsilciler arasından seçilir.        
  Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için dört olumlu oy şarttır.       
  Kurul,münhasıran (b) bendinden gelen üyelerden birini Başkan seçer.     
  Yönetim Kuruluna seçilenler prodüktörlük yapamayacakları gibi,her hangi   
prodüktörlük müessesesinde de bir görev alamazlar ve buna hiçbir suretle iştirak
edemezler.                                   
  Üyeler,iki yıllık bir dönem için seçilirler.Süresi dolan yeniden seçilebi- 
lir.Herhangi bir nedenle boşalma halinde 6 ncı maddeye göre yapılacak ilk genel 
kurulda yerine seçim yapılır.Yeniden seçilen boşalan üyenin süresini tamamlar. 
                                        
  Yönetim Kurulunun görevleri: