Endeksler
                                        
  GÜMRÜK MEMURLARINDAN VAZİFELİ MEMURESİNİ SUİSTİMAL EDENLERLE VAZİFE     
     VEYA MESLEKLERİNDE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLMİYENLER        
        HAKKINDA YAPILACAK MUAMELEYE DAİR KANUN (1)           
                                        
  Kanun Numarası    : 1920                        
  Kabul Tarihi     : 7/1/1932                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12/1/1932 Sayı: 2000            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 79           
                                        

  Madde 1 - Gümrük memurlarından manifesto, ambar, muayene, tetkik ve muhase- 
be işlerinde müstahdem olanlarla bunları doğrudan doğruya sevk ve idare eden  
gümrük başmüdür ve müdürlerinden ve mülhakat merkez memurlariyle idare memurla- 
rından vazifei memurelerini suiistimal ettikleri teftiş veya tahkik raporları  
üzerine inzıbat komisyonunca anlaşılanların memuriyetten alakalarının      
kesilmesine bu komisyonca karar verilir. Ancak komisyon kararları Vekilin tas- 
dikıyle tamam olur.                               
  Bu memurlardan vazife veya mesleklerinde kendilerinden istifade edilmediği 
teftiş veya tahkik ile veyahut sicillerinin tetkikıyle anlaşılanlar hakkında  
aynı muamelenin tatbikına Vekil re'sen salahiyetlidir.             
                                        
  (Ek : 8/4/1965 - 577/1 md.) Yukardaki fıkralar gereğince haklarında işlem  
yapılacaklara kendilerine isnat olunan husus açıkça ve yazılı olarak bildiri-  
lir ve 15 günlük süre içinde yazılı savunma yapmaları istenir.         
  Bu kararlar katidir.                            
                                        

  Madde 2 - Birinci maddenin birinci fıkrası mucibince memuriyetten alakası  
kesilenlerden haklarında adli takibat yapılıp da bir ceza ile mahküm olmıyan-  
lar veya haklarında adli bir takip yapılmıyanlarla ikinci fıkraya göre alakası 
kesilen memurlar hakkında 1683 numaralı kanunun 13 üncü maddesi tatbik olunur. 
                                        

  Ek Madde 1 - (11/12/1933 - 2350 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü   
olup, ek madde haline getirilmiştir.)                      
                                        
  1920 numaralı kanunda sayılı gümrük amir ve memurlarından ve muhafaza mü-  
dürleri ve muhafaza ve mıntaka memurlarından vazifesi olarak yaptığı veya yapa- 
cağı işlerden dolayı veya herhangi sebep ve bahane ile iş sahiplerinden, güm-  
rük komisyoncularından veya bunların adamlarından bahşiş olarak veya başka ad- 
larla para veya hediye istiyen veya alan veya herhangi bir menfaat kabul eden- 
ler vazifelerini yolunda ve zamanında yapmış olsalar bile adı geçen kanunun bi- 
rinci maddesinin birinci fıkrası dairesinde salahiyeti inzıbat komisyonları ta- 
rafından memurluktan çıkarılır ve haklarında o kanun dairesinde muamele yapı-  
lır.                                      
--------------------                              
(1) Bu Kanunun 1. ve 2. maddelerinin emekliliğe ait hükümleri 8/6/1949 tarihli 
ve 5434 sayılı Kanunun 135 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 2 - (11/12/1933 - 2350 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde haline getirilmiştir.)                         
                                        
  Birinci maddede yazılı memurlara gerek bu memurların istemeleri üzerine ve 
gerek kendiliklerinden bahşiş namiyle veya başka adlarla para veya hediye veren 
veya bir menfaat vait ve taahhüt eden gümrük komisyoncuları veya bunların adam- 
ları inzibat komisyonlarının kararı üzerine Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince  
komisyonculuktan ve komisyoncular yanında çalışmaktan kati olarak çıkarılırlar 
ve tüccar memuru sıfatiyle dahi gerek bizzat ve gerek bilvasıta gümrüklerde iş 
takip edemezler.                                
                                        

  Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve İnhisarlar Vekili memur- 
dur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
     1920 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
                                        
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE             
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi   
_____________ ____________________________________________ ________________  
                                        
 2350               -             18/12/1933    
                                        
 5434  Madde 135                       1/1/1950     
                                        
 577               -              17/4/1965