Endeksler
                                        
                                        
                                        
           KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN          
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1918                        
  Kabul Tarihi     : 7/1/1932                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/1/1932 Sayı: 2000             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 57            
                                        
                   *                     
                  * *                     
                                        
       Bu Kanunun Yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız       
       "Yürürlükteki kanunların mülga hükümleri Külliyatı"        
              Cilt: 1     Sayfa: 143              
                                        
                  *                      
                  * *                     
                                        
                BİRİNCİ FASIL                  
                Umumi hükümler                  
                                        

  Madde 1 - Aşağıda yazılı fiilleri işlemek kaçakçılıktır:          
  A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tabi olmaksızın   
Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek;             
  B) Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi bir madde 
veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek;           
  Devletçe ihraç şartiyle müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde sat- 
mak veya mücbir bir sebep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç etmemek.   
  C) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı memleket dahilinde bir yerden di- 
ğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya sa- 
tılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delalet eylemek;           
  Gümrük mıntakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir ve- 
sika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar.          
  Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarda 
mutat pazar yerlerinden gayrı yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar em- 
tia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir.           
  İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapa- 
lı balya ve sandıkların, zahiri bir alamet olmaksızın, içlerinde zuhur edecek  
kaçak eşya nakilleri, bilerek naklettikleri sabit olmadıkça kaçakçı addolunmaz- 
lar.                                      
  D) (Değişik: 26/7/1983 - 2867/1 md.) Devlet tekeli altında bulunan maddeleri
mezun veya selahiyetli olmaksızın:                       
  1 - Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek;           
  2 - Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek;        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 - Saklamak;                                
  4 - Satılığa çıkarmak veya satmak;                     
  5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve 
sigara kağıdı mutlak olarak);                          
  6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alat ve edevat it- 
hal eylemek veya ithale teşebbüs etmek veya bu alat ve edevatı dahilde imal et- 
mek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne maksatla 
kullanacağını bilerek tedarik eylemek;                     
  E) Hususi kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya 
az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhisara tabi madde- 
leri:                                      
  1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak;   
  2 - Bilerek satın almak;                          
  3 - Kanuni hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hu-  
susta beyanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek.           
  F) (Mülga: 5/6/1985 - 3217/9 md.)                      
  Kaçakcılık yapmak maksadile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi fera- 
gatile olmıyarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile fiilin husule gelmeme- 
si bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür.                   
  Askeri şahıslar tarafından askere mahsus silah ve mühimmat üzerinde işlene- 
cek kaçakçılık suçları hakkında askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunları 
ahkamı mahfuzdur (1).                              
                                        

  Madde 2 - Devletin, mahalli idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait mües- 
seselerin memur ve müstahdemlerile mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti 
azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları; kaçakçılık fiille- 
rini, bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara, ihbara mecburdur-  
lar.                                      
  Bunlardan mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve  
kır, orman bekçileri ve köy korucuları; kaçakçılık fiillerini men ve takip ve  
tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde, bizzat men ve takip ile  
mükelleftirler                                 
  (Ek: 3/6/1959 - 7314/1 md.) Kaçak olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri,  
rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açık- 
namaz.                                     
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 26/7/1983 - 2867/2 md.)                 
  Her mahallin en büyük mülkiye memuru sözleşmeli personel dahil olmak üzere 
bilumum gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya Devlet  
tarafından idare edilen bilcümle tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına  
dahil personel, jandarma subay, astsubay, uzman çavuş ve eratı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı subay, astsubay ve eratı, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile  
mükelleftirler.                                 
                                        

  Madde 4 - Kaçakçılığı takip ve men ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna 
muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendilerine tahmil ettiği  
vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni zamanda keyfiyeti taallükuna göre gümrük 
veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler.        
  Kaçakçılık vukuatı askeri ihtısas mahkemeleri mıntakalarında vukubulmuş ise 
kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar, gümrük muhafaza kıtaları   
kumandanlıklarına evvel emirde malümat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi 
mesai ederler.                                 
-----------------------                             
(1) Bu maddenin uygalanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza ettiği   
takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıt'aları kumandanları tarafın_ 
dan yapılacak tahriri talep üzerine en yakın askeri kumandanı muktazi askeri  
kuvveti derhal tefrik ve sevkeder.                       
                                        

  Madde 5 -(Mülga: 2/5/1949-5383/154 md.)                   
                                        
                 İKİNCİ FASIL                 
                  Aramalar                  
                                        

 

 
  Madde 6 - Üçüncü maddede sayılan memurlar aşağıdaki maddeler veçhile arama_ 
lara da salahiyetlidirler.                           
                                        

  Madde 7 - (Değişik:26/7/1983-2867/3 md.)                  
  Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin  
bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlar- 
da arama yapılır.                                
                                        

  Madde 8 - (Değişik:17/1/1940-3777/1 md.)                  
  Hususi evlerle müştemilatında arama:                    
  A) Mahallin en büyük mülkiye amirinin vereceği yazılı izinle,        
  B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde muhtar veya vekili_ 
nin ve bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzuriyle, 
  C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği takdirde mafevk idare 
amirinin izniyle yapılır.                            
  Hususi ev aramaları salahiyetli memurlarca, ihtiyar heyetleri arasından ve 
bulunmadığı takdirde mahalle veya köy halkından en az iki kişinin huzuriyle ya_ 
pılır. Muvazzaf ve müstahdem subaylarla askeri memurların kendilerinin oturduk_ 
ları yerlerde arama, mafevk veya hem rütbe bir subay huzuriyle yapılır.     
  İzin veren makamın iş'arı üzerine aramada bulunacak subayın izamına askeri 
merciler mecburdurlar.                             
  Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya bu suçun ispa- 
tına yarayacak olan evrak bulunursa sahibinin veya mümeyyiz olan hısımlarının, 
bunlar da bulunmadığı takdirde bu maddenin "B" bendinde yazılı kimselerin huzu_ 
riyle mühürlenir ve aramayı yapan kimselerce alınacak zabıt varakasının aslı i_ 
le birlikte tahkikat yapan gümrük muhafaza kıtaları subaylariyle gümrük ve mu_ 
hafaza idareleri amirlerine verilir.                      
  Bu mühür kaçakçılık tahkikatını yapanlar tarafından sahibinin huzuriyle,  
sahibi gelmez veya belli olmazsa ihtiyar heyetinden veya o yerde oturan kimse_ 
lerden iki kişi bulundurularak açılır ve en kısa zamanda evrak tetkik edilir  
ve suçun işlendiğini gösterenlerle suçun ispatına yarayanlar ayrılarak tahkikat 
kağıtlariyle birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve askerliğe ait olan evrak 
da en yakın askeri adli amire gönderilir. Diğerleri imza mukabilinde hemen sa_ 
hibine iade edilir. Zabıt muamelesine karşı alakalılarca Ceza Muhakemeleri Usu_ 
lü Kanununda yazılı sebep ve usul dairesinde vazifeli merciler nezdinde itiraz 
olunabilir.                                   
  Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayı_ 
lan her hangi bir işin yapıldığı zahiri delilleriyle tesbit edilen yerlerde u_ 
sulü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur.      
  Bu hallerde arama (A, B, C) fıkraları hükümleri dairesinde gece dahi yapı_ 
lır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - Dükkan, mağaza, ticaret ve alış veriş yapılan hususi evler, depo, 
ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar,  
dansing ve bunlara benzer yerler ve müştemilatı umuma açık oldukları müddetçe  
ve umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. Bu mahaller umuma açık bu_ 
lunmadıkları zaman 8 inci madde hükmüne tabi tutulur.              
                                        

  Madde 10 - Gümrük salonlarında kaçak eşya sakladığında şüphe edilen şahıs_ 
ların üzeri sivil, asker ayrılmaksızın kayıt ve şartsız aranabilir.       
  Gümrük mıntakası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir Hükümet 
dairesine veya askeri garnizona götürülerek yapılır.              
  Kadınların üzerinde arama, bir kadın marifetile yapılır.          
  Hakim ve cumhuriyet müddeiumumileri ile müddeiumumilerin muavini sıfatile  
emirlerini icraya memur olan zabıta memurları hakkında ceza muhakemeleri usulü 
kanununda mevcut salahiyetler mahfuzdur.