Endeksler
                                        
           MENKUL VE GAYRiMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN         
            İNTİFA HAKLARININ VE DAİMİ VERGİLERİN          
            MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK          
               İKRAMİYE HAKKINDA KANUN              
                                        
  Kanun Numarası      : 1905                      
  Kabul Tarihi       : 26/12/1931                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih: 31/12/1931 Sayı: 1990          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 3  Cilt: 13  Sayfa: 40        
                                        

  Madde 1 - Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete  
ait veya Hazine emrine mevdu olması lazımgeldiği halde Hükümetin kayda müstenit 
ıttılaı haricinde kalmış olan bilümum menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi 
emvalin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli ve ipoteksiz alacakları 
ve her nevi mevduat ve emanet ile esham ve tahvilatı ve sigorta matluplarını  
ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti ta- 
hakkuk ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri  
üzerinden aşağıdaki nispetlere göre ikramiye verilir:              
                                        
                        Menkullerde  Gayrimenkullerde 
 5000 liraya kadar                yüzde 30     yüzde 20   
 25000 liraya kadar, 5000 liradan yukarı                    
olan kısım için                   "  25      "  15   
 50000 liraya kadar, 25000 liradan yukarı                    
olan kısım için                   "  15      "  12   
100000 liraya kadar, 50000 liradan yukarı                    
olan kısım için                   "  10      "  10   
100000 liradan yukarı olan kısım için        " 7,5      " 7,5   
  Mühim ihbarlarda İcra Vekilleri Heyeti karariyle bu nispetler icaba göre  
teyit edilebilir.                                
                                        

  Madde 2 - İhbar, Devlet memurları tarafından vakı olduğu takdirde ihbar   
edenlere birinci maddenin şeraiti dahilinde ve bu maddedeki nispetlerin yarısı 
miktarında ikramiye verilir.                          
  Ancak birinci maddedeki emvalin ve intifa haklarının tahrir ve tahakkuku  
ile vazifedar olan memurlarla bu memurları sevk ve idare eden amirlere ihbar  
mukabili olarak ikramiye verilir.                        

  Madde 3 - Bu kanunun neşri tarihinden evvel vakı olupta taalük eylediği   
menkul ve gayrimenkul emval ile intifa haklarının Hazineye aidiyetinin tahakkuk 
muamelesi henüz hitam bulmamış olan ihbarların muhbirlerine dahi bu kanunun hü- 
kümlerine göre ikramiye verilir.                        

  Madde 4 - Verilecek ikramiyelerin hesabında menkullerin ve intifa hakları- 
nın o tarihteki miktar ve rayiç kıymetleri, gayrimenkullerin arazi ve bina ver- 
gileri kanunlarına göre tayin olunacak kıymetleri, esastır.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Asariatika ve defineler hakkındaki hususi hükümler mer'idir.   
                                        

  Madde 6 - Bina, arazi ve arsalardan tahrir harici kalanlar ile kazanç, hay- 
vanlar, veraset ve intikal, muamele, dahili istihlak ve damga gibi daimi vergi- 
lerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle   
ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil cezaları  
mecmuu üzerinden aşağıdaki nispetler dahilinde ikramiye verilir:        
                                        
   500 liraya kadar                      yüzde 15   
   5000 liraya kadar, 500 liradan yukarı olan kısım için     "  30   
  15000 liraya kadar, 5000 liradan yukarı olan kısım için     "  20   
  15000 liradan yukarı olan kısım için              "  10   
                                        
  Bu nispetlere göre hesap olunacak ikramiyenin üçte biri verginin kati su-  
rette tahakkukunda ve üçte ikisi verginin tahsili akabinde verilir.       
  Muhbirleri mevcut olupta tahakkuk muamelesi henüz intaç edilmemiş olan bu  
kabil mektumların muhbirlerine dahi işbu maddenin hükümlerine göre ikramiye ve- 
rilir.                                     
  Bilümum malmemurları ile tahrir ve tahmin heyetleri mensuplarına ve tahak- 
kuk muamelesinde vazifedar olanlara ikramiye verilmez.             
                                        

  Madde 7 - Bu kanunun birinci ve altıncı maddelerinde yazılı mektumları za- 
hire çıkarmakta emsali meyanında fevkalade hizmeti görülen varidat tahakkuk ve 
tetkik memurları bulundukları mahallin en büyük malmemurunun talebi ve Maliye  
Vekaletinin takdir ve tensibi ile misil zamları fazlalarından iki maaş baliğine 
kadar nakten taltif olunabilirler.                       
                                        

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               
                                        

  Madde 9 - Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.