Endeksler
         BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE         
         İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU         
          İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL           
           MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ            
              TAHKİMİ HAKKINDA KANUN               
                                        
  Kanun Numarası      : 1902                       
  Kabul Tarihi       : 22/5/1975                    
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 31/5/1975 Sayı: 15251           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 14 Sayfa: 2917         
                                        

  Madde 1 - Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin, Köy 
 Tüzel Kişiliklerinin Hazineye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine; Kamu İktisadi  
Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez Bankasına ve Tekel Genel Müdürlüğü-
nün T.C. Merkez Bankasına olan bir kısım borçları bu kanun hükümleri çerçevesin-
de tahkim olunur.                                
  Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin Hazineye olan 
borçları.                                    

  Madde 2 - Belediyelere, bütçe kanunları ve 12/3/1964 tarih, 441 sayılı Dev- 
let Yatırım Bankası Kanununun 5 - b/3. maddesi gereğince Devlet Yatırım Bankası 
ve İller Bankası aracılığı ile Hazine tarafından açılmış olan kredilerin    
31/12/1974 tarihi itibari ile ödenmemiş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz devreden son-
ra 20 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde borçlu belediyeler tarafın- 
dan Hazineye ödenir. Belediyeler borç bakiyeleri üzerinden Hazineye yıllık % 3 
faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesiz devre içinde de yapılır.         
  31/12/1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten sonra beledi-
yelerden yapılmış olan kesintiler ilerde faiz ve anapara taksitlerine mahsube- 
dilmek üzere emanete alınır.                          
  Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzel  
Kişiliklerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan borçları.           

  Madde 3 - Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve  
Köy Tüzel Kişiliklerinin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Petrol Ofisi ve  
Denizcilik Bankası Anonim Ortaklıklarına 31/12/1974 tarihi ve Türkiye Elektrik 
Kurumuna 31/l2/1973 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini kaybeden- 
ler, Hazinece devralınır.                            
  Hazinece devranılan bu borçlar alacaklı kuruluşların Hazineye mevcut ve üç 
yıl içinde doğacak olan borçları ile takas ve mahsup olunur. Belediyelerin ve  
Köy Tüzel Kişiliklerinin Hazineye devrolunan bu borçları, 2 nci madde hükümleri 
esaslarına göre tahkim olunur.                         
   Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak seyyaliyetini yitiren borçların 
tutarı, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluşla- 
rın iş birliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.                

   Madde 4 - Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin   
31/12/1974 tarihi itibari ile İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık  
ödemesiz                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
devreden sonra, 15 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde, borçlular ta- 
rafından İller Bankasına ödenmek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç bakiyele- 
ri üzerinden, yıllık % 5 faiz öderler. Faiz ödemeleri, ödemesiz devre içinde  
de yapılır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısiyle ortaya çıkacak açığı Mali-
ye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağlanır.   
  31/12/1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten sonra beledi-
yelerden yapılmış olan kesintiler alacaklılarına geri verilir.         

  Madde 5 - Aşağıda belirtilen borçlar, bu kanunla yapılacak tahkimin dışında-
dır.                                      
  A) İller Bankası nezdindeki "Belediyeler Fonu" na olan borçlar,       
  B) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve işletmelere olan borçları ile 
bu müessese ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan borçları.    
  Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez Banka-
sına olan borçları.                               

  Madde 6 - Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank,
Şeker Fabrikaları T. A. Ş., T. C. Ziraat Bankası (Tarım Satış Kooparatifleri  
Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri)ile Tekel Genel Müdürlüğünün T.C Merkez
Bankasına 31/12/1974 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yitirmiş 
olanlar Hazinece devralınır. Devralınan bu borçlar karşılığında, Hazine T.C.  
Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve faizsiz tahvil verir.            
  Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazinece devralınan Kamu İktisadi Te- 
şebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Hazine'den, mevcut ve 3 yıl içinde  
doğacak görev zararı ve destekleme alım zararları alacakları bu borçlara mahsup 
edilebilir. Mahsuptan bakiye kalacak borç tutarları sermayelerine mahsup edile- 
bilir.                                     
  Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdür-
lüğünün borçlarından seyyaliyetini kaybetmiş olan miktarları bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 4 ay içinde T.C. Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruluşla- 
rın işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.                 
  Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendi aralarındaki borçları:         

  Madde 7 - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendi aralarındaki borç ve alacakla-
rından 31/12/1974 tarihi itibariyle seyyaliyetini yitirmiş olanlar Devlet Yatı- 
rım Bankasına devir ve temlik olunur. Bu suretle alacakları temlik olunan kurum-
ların 1/1/1975 tarihinden itibaren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek borçları  
bu alacaklarına mahsubedilir.                          
  Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Bankasına devrolunan borçları ve kurum- 
ların 31/12/1974 tarihi itibariyle Devlet Yatırım Bankasına olan seyyaliyetini 
kaybetmiş borçları bu kurumlar tarafından 5 yıllık ödemesiz devreyi izleyen   
5 yıl içinde altışar aylık eşit taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına öde- 
nir. Bu borçlar için, ödemesiz devre de dahil olmak üzere yılda % 6 oranında  
faiz ödenir.                                  
  Devlet Yatırım Bankasının yukarıdaki tahkim dolayısiyle ortaya çıkacak açı- 
ğı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağla- 
nır.                                      

  Madde 8 - Bu kanunda öngörülen işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli meb- 
lağları bütçenin ilgili tertiplerine veya yeniden açılacak özel tertiplerine  
gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.           

  Madde 9 - Bu kanunda sayılan ve fakat borçları olmaması nedeniyle bu kanun 
hükmünden yararlanmayan belediyeler ve belediyelere bağlı işletmeler ile köy tü-
zel kişiliklerine tahkim konusu edilen hususlarla ilgili taleplerinde öncelik  
tanınır.                                    

  Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yurürlüğe girer.            

  Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.