Endeksler
                                        
                                        
        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN          
        SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN           
         GAYRİMENKULLERİN LÜZUMU KALMIYANLARIN             
         SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA            
                 KANUN (1)                   
                                        
  Kanun Numarası      : 189                       
  Kabul Tarihi       : 28/12/1960                   
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 2/1/1961 Sayı: 10696          
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 842         
                                        

  Madde 1 - Milli Savunma ihtiyaçları için bu kanunun neşri tarihine kadar ge-
rek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı kanuna göre iktisabedilen, gerekse tahsis-
li ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle kullanılan Devlete ait gayrimen- 
kullerden hizmet için lüzumu kalmıyanların Milli Savunma Bakanlığı ile mutabık 
kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü madde- 
sine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı mezundur.              
                                        

  Madde 2 - Bu gayrimenkuller,halihazır durumları ile veya parsellenmek, ifraz
edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tutulmak suretiyle satılabilir.   
  Mevzubahis gayrimenkuller hakkında 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla 2490 sayı-
lı kanunun 66 ncı maddesi hükümleri tatbik olunmaz.               
  Bu gayrimenkuller, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca kurulacak müşte- 
rek komisyonun muvafakatı alınmak şartiyle sermayesinin en az yarısı Devlete ait
müesseselerle bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan teşekküllere pazar-
lıkla ve taksitle de satılabilir.                        
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 6/5/1976 - 1989/1 md.)                 
  (Değişik: 15/4/1987-3357/1 md.) Satışlardan elde edilecek gelirler her yıl 
gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunur. Bu suretle gelir  
kaydolunan satış bedellerinden Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen mikta-
rı,askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilat ve mütemmimat ile
her türlü arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı 
onarımı,genişletilmesi ve iyileştirilmesi,acil silah ihtiyacının karşılanması ve
3238 sayılı kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilmesi 
ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için har- 
cama yapılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir terti-
be Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.               
-----------------------                             
(1) Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı
  Kanunun 26 ıncı maddesinin (b) fıkrasında; "Bu Kanunun uygulanmasında, diğer
  kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak, 28/12/1960 tarih  
  ve 189 sayılı Kanun hükümleri saklıdır" hükmü yer almıştır.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllar bütçe- 
lerine aynı amaçlara harcanmak üzere devredilir.                
                                        

  Madde 4 - Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan mebaliğe istina- 
den gelecek yıllara sari taahhüde girmeye Milli Savunma Bakanı mezundur. Ancak, 
bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin
tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tu- 
tulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsi- 
sattan yılı içinde sarf edilmiyen miktarları üçüncü maddenin son fıkrası gere- 
ğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.               
  İnşaat mütaahhidinin, ikinci maddenin son fıkrası gereğince kendisine tak- 
sitle gayrimenkul satılmış bir müessese olması halinde; iradın fiilen elde edil-
mesi şartı aranmaksızın,tarafların muvafakatı ile ve taahhüt bedeli satış tak- 
sitlerinden mahsup edilmek üzere taksitle tahsil edilecek satış bedeli kadar da 
gelecek yıllara sari taahhüde girişilebilir.                  
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun şümülüne giren inşaat işlerinde lüzumlu görülenleri,  
ikinci maddenin son fıkrasında yazılı komisyonun muvafakatini almak şartiyle,ay-
nı fıkrada yazılı müessese ve teşekküllere, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile mu- 
kayyet olmaksızın yaptırmaya Milli Savunma Bakanı yetkilidir.          
                                        

  Madde 6 - 6771 ve 7337 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.     
                                        

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.             
                                        

  Madde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       189 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
  Kanun                           Yürürlüğe     
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi    
---------------- ------------------------------------------- ------------    
  1989               ---           15/5/1976    
  3357               ---           28/4/1987