Endeksler
                                        
              JANDARMA ERATI KANUNU (1)              
                                        
  Kanun Numarası     : 1861                        
  Kabul Tarihi      : 21/7/1931                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 30/7/1931 Sayı: 1860           
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 12 Sayfa: 327          
                                        

  Madde 1 - Cumhuriyet jandarması; erbaş ve er ve küçük zabit dereceleri   
şunlardır :                                   
                                        
  A) Jandarma namzedi,                            
  B) Jandarma neferi,                             
  C) Onbaşı,                                 
  Ç) Gedikli çavuş,                              
  D) Gedikli başçavuş muavini,                        
  E) Gedikli başçavuş,                            
  F) Kıdemli başçavuş.                            
                                        

  Madde 2 - (Değişik: 18/5/1959 - 7278/1 md.)                 
                                        
  Cumhuriyet Jandarması erbaş ve er membaları şunlardır :           
  a) Askerlik Kanunu mucibince 18 yaşını bitirmiş gönüllüler,         
  b) Askerlik Kanunu mucibince Milli Müdafaa Vekaletince jandarmaya verilecek 
mükellefler (2),                                
  c) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları müddet iki seneyi ve yaşları 26 yı geç- 
miyen er, onbaşı ve kıta çavuşları.                       
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 13/6/1945 -4757/1 md.)                 
                                        
  I- Jandarma gedikli erbaş kaynakları şunlardır :              
  A) Jandarma Gedikli Erbaş Hazırlama Orta Okulu;               
  B) Jandarmada bulunan erattan en az orta okul derecesindeki tahsilini bitir-
miş ve gereken şartları taşıyan istekliler;                   
  C) On sekiz yaşını ve orta okulu bitirmiş gönüllüler;            
  Ç) Ordu ve jandarmadan ayrıldıkları süre en çok iki yılı geçmiyen gedikli  
erbaşlarla orduda yüklendiği süre bitince uzatmayı jandarmada yapmak istiyen  
gedikli erbaşlar;                                
---------------------                              
(1) a - Bu Kanun ile ek ve değişikliklerinin, 23/3/1950 tarih ve 5619 sayılı;  
  2/7/1951 tarih ve 5802 sayılı; 5/1/1961 tarih ve 236 sayılı ve 24/6/1965  
  tarih ve 635 sayılı kanunlara aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
  b - Bu Kanunda geçen "erat" tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun  
  118. maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  
  c - 2/7/1951 tarih ve 5802 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi ile bu   
  Kanunda geçen "Gedikli Erbaş" adı "Astsubay", "Başgedikli" adı "Kıdemli   
  Başçavuş" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.            
(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı kaynaklar yetmez ve istekli bulunmazsa açı- 
lacak müsabakalarda jandarma gedikli erbaş olmağa yeter bilgi ve kabiliyette  
olduğu anlaşılan jandarma onbaşılariyle eşit şartları taşıyan ve jandarmadan  
ayrıldıkları süre iki yılı ve yaşları otuzu geçmiyen istekli jandarma kıta   
çavuşları.                                   
                                        
  II - Jandarma gedikli hazırlama orta okulunda okumakta olan öğrencilere   
gerek bu okulda ve gerek jandarma er okulunda onbaşı oluncaya kadar 1255 sayılı 
kanuna göre aylık verilir ve bunlar 2112 sayılı kanuna göre yedirilirler. Giyim 
ve teçhizleri 1861 sayılı kanunun 15 inci maddesine göre yapılır.        
                                        
  III - Birinci fıkranın (A) kaynağına göre Jandarma Astsubay Hazırlama Orta 
Okulunda yetiştiriliceklerin okulda veya Jandarma Er Okulunda başarı göstermiye-
rek sağlık durumlarından başka sebeplerle çıkarılanlar on sekiz yaşını bitirme- 
miş iseler askerlik çağına girdiklerinde, on sekiz yaşını bitirmişlerse kanunda 
gösterilen terhisi gerektirici bir hali bulunmazsa, çıkarılınca derhal jandarma 
teşkillerine verilirler ve muvazzaflık hizmetlerini jandarmada yaparlar.    
Ahlaksızlıkları sebebiyle jandarma okulundan kayıtları silinenler bir daha asker
okullarına ve jandarma hizmetine kabul edilmezler ve yaşıtlariyle işlem görmek 
üzere bu halleri bağlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir.        
                                        
  IV - On sekiz yaşını bitirmiyenler okul giderlerini tamamiyle verirlerse  
çıkabilirler.                                  
                                        
  V - Birinci fıkranın (B) ve (C) kaynaklarından alınanlardan Jandarma Er   
Okulunda veya kıta stajında veya Jandarma Astsubay Okulunda başarı gösteremiyen-
ler muvazzaflık hizmetlerini veya uzatmalarını bitirince terhis edilirler.   
  Okula geliş ve gidiş için yolda geçen süreleri de katılı olduğu halde (C)  
kaynağından olanlar, Jandarma Er Okulundan başlıyarak ve (B) kaynağından olanlar
Astsubay Okulundan başlıyarak geçirdikleri süre, muvazzaflık veya uzatılmış hiz-
metlerine katılmaz. Birinci fıkranın (D) kaynağından gelenler 1861 sayılı kanu- 
nun 10 uncu maddesine bağlıdırlar.                       
  VI - Jandarma Gedikli Hazırlama veya Jandarma Astsubay Okullarına girdikten 
sonra yapılacak olan yaş düzeltmeleri bu kanun hükümlerine etki yapmaz.     
                                        

  Madde 4 - İkinci maddenin (A) ve (B) fıkralarındaki menbalardan gelenler;  
jandarma erbaş ve er mekteplerinde bir talim ve terbiye devresi geçirdikten   
sonra, (C) menbaından gelenlerden evvelce jandarmada bulunmuş ve talim ve terbi-
ye edilmiş olanlar; doğruca, orduda talim ve terbiye edilmiş olanlar; jandarma 
meslek kursundan geçirildikten sonra jandarma kıtalarına verilirler.      
                                        

  Madde 5 - Ordu ve jandarma sınıf küçük zabitleri, jandarma onbaşıları ve  
gedikli küçük zabit ihzarı mektebini bitirip kıtada onbaşı nasbedilenler talima-
tında yazılı şartları haiz ve muvazzaflık hizmetinden başka ayrıca üç sene hiz- 
meti taahhüt edip gedikli küçük zabit mektebini ve meslek kursunu muvaffakiyetle
bitirenler; gedikli çavuşluğa terfi edilirler. (1)               
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 23/12/1940 - 3949/1 md.)                
  Evvelce orduda hizmet etmiş ve fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş
olan astsubaylarla orduda taahhüt ettiği müddeti bitirip jandarmaya naklen tem- 
didini isteyen astsubaylar, istenilen şartları haiz oldukları ve jandarmada   
sekiz sene hizmeti taahhüt ettikleri takdirde eski rütbe, kıdem ve maaşlariyle 
Jandarma Astsubay Mektebinin son sınıfına kabul olunurlar.           
-------------------                               
(1) Maddedeki müddete dair hüküm 23/12/1940 tarih ve 3949 sayılı Kanunun 7. Mad-
  desiyle yürürlükten kaldırılmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
  Bunlar, bu sınıfı muvaffakiyetle takip ve ikmal ederlerse jandarma astsubay-
lığı ile jandarmaya kabul olunurlar. Temditleri işbu kabul tarihinden başlar.  
  Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi geç-
memiş olan astsubaylar lazımgelen şartları haiz oldukları takdirde; eski rütbe, 
kıdem ve maaşlariyle jandarmaya kabul olunabilirler.              
                                        

  Madde 7 - (Değişik: 18/5/1959 - 7278/1 md.)                 
  Muvazzaflık hizmetini ordu veya jandarmada bitirmiş olan, er, onbaşı ve kıta
çavuşları, Talimatnamesine göre gerekli şartları haiz oldukları takdirde (6) yıl
mecburi uzatmalı hizmetli olarak jandarmaya kabul edilebilirler. Bunlar, bu müd-
detin hitamında ayrılmak istemedikleri ve istihdamlarına mani halleri de görül- 
mediği takdirde yaş haddine kadar istihdam olunabilirler. Uzatmalı er ve onbaşı-
lardan tesbit edilecek şartları haiz olanlar onbaşı ve çavuşluğa yükseltilir,  
hizmet müddetlerinin karşılığı olan aylığı alırlar.               
                                        

  Madde 8 - Ordudan terhis edilip jandarmaya yazılan neferler, onbaşılar ve  
sınıf çavuşları; birinci temdit devresine, evvelce jandarmada hizmet etmiş ve  
terhis edilmiş olanlardan tekrar girenler; bitirdikleri devreyi takip eden tem- 
dit devresine kabul olunur ve o devreye mahsus maaşı alırlar ve eski rütbeleri- 
ni de muhafaza ederler.                             
                                        

  Madde 9 - Gedikli küçük zabitlerden fiili veya taahhüt ettikleri müddeti  
bitirip tekrar hizmette kalmağı isteyenlerden talimatında yazılı şartları haiz 
olanların hizmet müddetlerinin temdidi Jandarma Umum Kumandanlığınca kabul olu- 
nabilir.                                    
                                        

  Madde 10 - (Değişik: 26/1/1944 - 4519/1 md.)                
  Temditli ve astsubay; onbaşı ve erler; taahhüt ettikleri temdit müddetlerini
bitirmeden istifa edemiyecekleri gibi tayin edilen her yere gitmeğe mecburdur- 
ar.                                       
  Muvazzaf veya temditli onbaşı veya kıta erbaşlarından jandarma gedikli erbaş
olmağı taahhüt edenler, okulu bitirmeden muvazzaflık veya temdit müddetleri   
bitipte terhislerini talep ettikleri veya okulda muvaffak olamadıkları takdirde 
bunların okula gidiş ve geliş için yolda geçen müddetleri dahil olduğu halde  
Jandarma Gedikli Erbaş Okulunda geçirdikleri müddet muvazzaflık veya temdit   
müddetlerinden mahsup edilemez.                         
                                        

  Madde 11 - Her sene umumi mürettebatın ne kadarının temditli olacağı ve ne 
kadar temditli kabul edileceği Jandarma Umum Kumandanlığınca tesbit olunur.   
                                        

  Madde 12 - (Birinci fıkra mülga: 23/2/1961 - 257/13 md.)          
  (Değişik: 10/3/1954 - 6348/2 md.) Uzatmalı onbaşı ve erlere aşağıda yazılı 
aylıklar verilir: (1)                              
 Hizmet                                    
müddetleri  1-3  4-6  7-9  10-12  13-15  16-18  18 den yukarı   
----------------------------------------------------------------------------  
Uz. Onb.    75   90  105   120   135   150  165 lira      
----------------------------------------------------------------------------  
Uz. Er     60   75   90   105   120   135  150 lira      
---------------------                              
(1) 3/7/1975 tarih ve 1923 sayılı Kanunla 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  
  Personel Kanununun 137. maddesi değiştirilerek uzman jandarmaların aylıkla- 
  rının, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre hesaplanacağı hükme  
  bağlanmış olup halen bu personelin aylıkları 12/2/1982 tarih ve 2596 sayılı 
  Kanunla değiştirilen IX sayılı gösterge tablosuna göre ödenmektedir.    
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 13 - (Mülga: 18/1/1940 - 3779/16 md.)                 
                                        

  Madde 14 - (Değişik: 14/1/1943 - 4370/1 md.)                
  Jandarma erbaş ve eri, Tayinat ve Yem Kanununa göre kazandan iaşe edilirler.
Yemeğini kazandan alamıyanlarla jandarma birlik ve müesseselerinde dağınık bir 
halde bulunmaları hasebiyle kazandan iaşeleri mümkün olmıyanların istihkakları 
ayda maktuan 25 lira ödenmek suretiyle bedelen ve peşinen verilir.       
  Ölüm halinde bu bedeller geri alınmaz (1).                 
                                        

  Madde 15 - Jandarma erbaş ve er, onbaşı ve küçük zabitleri; Hükümetçe giy- 
dirilir ve teçhiz edilir.                            
                                        

  Madde 16 - 17 - (Mülga: 18/1/1940 - 3779/16 md.)              

  Madde 18 - Yirmi sene hizmet eden onbaşılara terhislerinde üç yüz lira,   
dördüncü temditten sonra terhis edilen jandarma neferlerine terhislerinde yüz  
elli lira mükafat verilir.                           
                                        

  Madde 19 - (Mülga: 24/6/1965 - 635/28 md.)                 
                                        

  Madde 20 - (Değişik: 13/6/1945 - 4757/2 md.)                
  Jandarmaya girmezden önce haysiyet ve şerefe dokunan bir suçtan ötürü hüküm-
lü olanlarla bunlardan başka bir suçtan dolayı üç aydan fazla hükümlü olanlar  
jandarmaya kabul olunmazlar.                          
  Jandarmada kullanılan uzatmalı er, onbaşı ve erbaşların aşağıda yazılı se- 
beplerle Jandarma Genel Komutanlığınca kayıtları silinir. Tart ve rütbenin geri 
alınmasını gerektiren suçlardan biri ile veya cezalarla hükümlü bulunduklarında 
Askeri Ceza Kanununun 31 ve 36 ncı maddeleri hükümleri uygulanır :       
  I - Askeri Ceza Kanununun 35 inci maddesinin (A) fıkrasının "1" numaralı  
bendinde yazılı cezalarla veya "2" numaralı bendinde yazılı suçlardan biriyle  
veyahut "3" numaralı bendinde yazılı memuriyetten mahrumiyet cezasiyle üç aydan 
fazla hükümlü olanlar;                             
  II - Askeri Ceza Kanununun 85, 87, 88, 89, 90, 91 ve 97 nci maddelerinde  
yazılı suçlardan biriyle hükümlü olanlar;                    
  III - Mülki, adli veya askerlik vazifelerini yaptıkları sırada işledikleri 
suçlardan veya özel suçlardan altı aydan fazla hapse hüküm giyenler;      
  IV - Hapisle birlikte üç aydan ziyade memuriyetten mahrumiyet cezasına hü- 
küm giyenler;                                  
  V - Askeri Ceza Kanununun 150, 151, 152 ve 153 üncü maddelerinde yazılı hay-
siyet ve şerefe dokunan suçlardan birini işledikleri veya ar ve hayayı gerekti- 
ren bir harekette bulundukları, sıra amirlerince yapılan soruşturmalarla belli 
olanlar;                                    
  VI - Mesleği ilgilendiren tavır ve hareket uygunsuzlukları veya iktidarsız- 
lıkları üç sicil amiri tarafından onanmış bulunanlar.              
  Yukardaki sebeplerden dolayı muvazzaf er, onbaşı ve kıta çavuşlarının ka-  
yıtları silinmez. Yalnız bunlardan sabit jandarma birliklerinde çalıştırılanlar 
toplu jandarma teşkillerine naklolunurlar ve muvazzaflık hizmetlerini bitir-  
dikten sonra terhis edilenlerin jandarmada uzatma istekleri kabul olunmaz.   
----------------                                
(1) Bu maddede tesbit edilen 25 lira bedelin daimi olmayacağı, memleketin muh- 
  telif yerlerinde iktisadi durumların göstereceği lüzuma göre, Bakanlar   
  Kurulu Karariyle değiştirilebileceği 14/1/1943 tarih ve 4370 sayılı Kanunun 
  2. maddesi ile hükme bağlanmıştır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 21 - Jandarma erbaş ve erinin kayıt ve kabulleri, terfi ve temdidi  
müddet şartları ve terkini kayıt muameleleri, onbaşı ve gedikli küçük zabitle- 
rin ne suretle yetiştirilecekleri Jandarma Umum Kumandanlığınca tesbit olunur. 
                                        

  Madde 22 - Jandarma erbaş ve erinin kayıt ve kabulleri ve muhassasatları  
hakkındaki 812 numaralı kanun ahkamı ve jandarma ve hudut kıtaatının küçük za- 
bitan ve neferlerinin usulü iaşeleri hakkındaki 947 ve 1762 numaralı kanunların 
jandarmaya ait hükümleri mülgadır.                       

  Ek Madde 1 - (23/12/1940 - 3949 sayılı ek kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup 
ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)           
  Jandarma erbaş ve eri kendisinin veya ailesinin mensup oldukları kaza mın- 
takalarında istihdam edilemezler. Ancak emniyet ve asayiş bakımından Dahiliye  
Vekilliğince mübrem bir zaruret görüldüğü takdirde muvakkat bir zaman için is- 
tihdamları caizdir.                               

  Ek Madde 2 - (25/4/1941 - 4005 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, 
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 24/10/1980 - 2323/1  
md.)                                      
  Jandarma Genel Komutanlığınca; kıta, karargah ve Kurumlarında kullanılmak  
üzere kıta çavuşu yetiştirilir.                         

  Ek Madde 3 - (25/4/1941 - 4005 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, 
ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 24/10/1980 - 2323/1  
md.)                                      
  Jandarma kıta çavuşlarının yetiştirilme esas ve usulleri Jandarma Genel Ko- 
mutanlığınca tespit olunur.                           

  Geçici Madde 1 - Halen jandarmada müstahdem çavuş ve başçavuşlardan ve bu  
kanunun 3 üncü maddesinin (Ç) fıkrası mucibince kabul edilecek sınıf küçük za- 
bitlerinden gedikli sınıfına nakle talip olanlar; bütçe ve kadronun müsaadesine,
kıdem ve ehliyet ve iktidarlarına nazaran peyderpey gedikli tahsiline sevkolu- 
nurlar. Bunlardan ordunun sınıf çavuşları gedikli çavuş olduktan sonra ayrıca  
meslek kursuna gönderilirler.                          
  Tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenlerden çavuşlar; gedikli çavuşluğa,  
başçavuşlar ve muavinleri gedikli başçavuş muavinliğine nakil ve tayin edilir- 
ler ve temdit devrelerine nazaran bu kanunun tayin ettiği gedikli muhassasatını 
alırlar.                                    

  Geçici Madde 2 - Halen jandarmada müstahdem çavuş ve başçavuşlardan gedikli 
tahsilinde muvaffak olmıyanlarla bu Kanunun neşrinden itibaren altı ay zarfında 
gedikli mektebinde tahsile talip olmıyanlar bir daha gedikliye nakle talip ola- 
mazlar.                                     
  Bunlar bulundukları rütbenin mafevkı rütbeye terfi edemezler. Ancak usulüne 
tevfikan temditleri kabul edilebilir.                      
  Gedikliye talip sınıf küçük zabitlerinden olup gedikli tahsiline gönderil- 
memiş ve fakat kıdemleri gelmiş ve ehliyetleri tasdik edilmiş olan çavuşlar,  
başçavuş muavinliğine, başçavuş muavinleri başçavuşluğa terfi edilirler.    
                                        

  Geçici Madde 3 - (Mülga: 18/5/1959 - 7278/3 md.)              

  Geçici Madde 4 - Sınıf küçük zabitlerinden 20 sene hizmet edenlere; terhis- 
leri zamanında 500 lira mükafat verilir.                    
  Bunların taahhüt ettikleri müddetçe hizmet mecburiyetleri 10 uncu maddede  
ve yaş hadleri; 19 uncu maddede olduğu gibidir.                 
                                        

  Madde 23 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.              

  Madde 24 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1861 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                        YürürlÜkten Kaldıran Mevzuatın  
     Yürürlükten kaldırılan        ------------------------------  
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi  
-----------------------------------------   ---------  -------- --------- 
                                        
21/7/1931 tarih ve 1861 sayılı Kanunun :                    
                                        
- 13, 16 ve 17 nci maddeleri;                         
                                        
- 7, 12 ve 19 uncu maddelerindeki "gedikli                   
erbaşın hizmet müddeti, maaş ve muayyenatları"                 
na ait hükümleri                18/1/1940   3779   16   
                                        
- 5 inci maddesinin müddete ait hükmü     23/12/1940  3949    7   
1861 sayılı Kanunun ek ve tadillerinin :                    
                                        
- 5619 sayılı Kanuna aykırı hükümleri     23/3/1950   5619   29   
                                        
- 5802 sayılı Kanuna aykırı hükümleri      2/7/1951   5802   32   
1861 sayılı Kanunun 6348 sayılı Kanunla değiş-                 
tirilen Geçici 3 üncü maddesi          18/5/1959   7278    3   
                                        
1861 sayılı Kanunun ve tadillerinin 236 sayılı                 
Kanuna aykırı hükümleri             5/1/1961   236    2   
                                        
1861 sayılı Kanunun 6348 sayılı Kanunla değişik                 
12 nci maddesinin "jandarma namzetlerine, jan-                 
darma muvazzaf askerlerine ve jandarma onbaşı-                 
larına verilecek maaşlar" hakkındaki hükmü ile                 
1861 sayılı Kanuna ek 25/4/1941 tarih ve 4005                  
sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası-                 
sının jandarma kıta çavuşlarının maaşlarına mü-                 
teallik kısmı                  25/2/1961   257   13   
                                        
1861 sayılı Kanunun aykırı hükümleri ve 4367                  
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrası                  
ile bunların değişiklikleri           24/6/1965   635   32   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1861 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHiNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
Kanun                                Yürürlüğe  
 No.       Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler     giriş tarihi 
--------  -------------------------------------------------  -------------- 
                                        
 3155                -                4/5/1937  
                                        
 3779                -               25/12/1940  
                                        
 3949                -               27/12/1940  
                                        
 4005                -                6/5/1941  
                                        
 4248                -                1/6/1942  
                                        
 4370                -                31/1/1943  
                                        
 4519                -                2/2/1944  
                                        
 4757                -                22/6/1945  
                                        
 5024                -               31/12/1946  
                                        
 6146                -                17/7/1953  
                                        
 6348                -                18/3/1954  
                                        
 7278                -                26/6/1959  
                                        
 236                -                12/1/1961  
                                        
 257                -                1/3/1961  
                                        
 635                -                6/7/1965  
                                        
 2323                -               25/10/1980