Endeksler
            JANDARMA KADROLARI HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası    : 1844                        
  Kabul Tarihi     : 19/7/1931                      
  Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 26/7/1931 Sayı: 1857             
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 12 Sayfa: 300           
                                        

  Madde 1 - Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkındaki 1453 numaralı   
kanun ile askeri memurlar hakkındaki 1455 numaralı kanunun hükümleri jandarma  
sınıfına mensup sivil memurlar hakkında dahi tatbik olunur.           
                                        

  Madde 2 - Jandarma Umum Kumandanlığı kadroları ordu kadroları gibi Bütçe  
Encümenince her sene kabul ve tasdik edilerek tatbik olunur. Ücretle müstahdem 
bulunanlar hakkında ahkamı sabıka devam eder.                  
                                        

  Madde 3 - Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 2 nci 
maddesine merbut cetvelde gösterilen jandarma sivil memurları teşkilatı kaldı_ 
rılmıştır.                                   
                                        

  Madde 4 - Bu kanun 1 Ağustos 1931 tarihinden muteberdir.          
                                        

  Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye  
Vekilleri memurdur.