Endeksler
                                        
          HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN            
                                        
  Kanun Numarası         : 182                    
  Kabul Tarihi          : 27/12/1960                 
  Yayımlandığı R.Gazete     : Tarih : 2/1/1961 Sayı: 10696       
  Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 836       
                                        

  Madde 1 - Teğmenden Mareşale (Büyükamirale) kadar her subaya barışta ve sa- 
vaşta birer hizmet eri verilir.                         
                                        

  Madde 2 - Birinci madde gereğince hizmet eri almak hakkını haiz olan subay- 
lardan, hizmet eri kullanılmıyacak bölgelerde bulunanlara, bu haklarına karşılık
her ay peşin olarak (200) lira, hizmet eri tazminatı ödenir.          
  Hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği, her mali yıl ba-
şında Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığının teklifleri üzeri-
ne Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tayin ve tesbit olunur. 
Bu bölgelerdeki subaylar hizmet eri kullanmağa devam ederler, bunlara ayrıca  
hizmet eri tazminatı ödenmez.                          
  Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak istemiyen subaylara, mali yıl ba- 
şından evvel dilekçe ile müracaat ettikleri takdirde hizmet eri tazminatı aynen 
ödenir.                                     
                                        

  Madde 3 - Kadrosu itibariyle ata binmek hakkına sahip olan subaylara zati  
binekleri için ayrıca bir seyis eri verilir.                  
  Hizmet ve seyis erlerinin ne şekilde kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığın-
ca hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.               
                                        

  Madde 4 - İkinci madde gereğince ödenen tazminat vergiye tabi değildir, borç
için haczolunamaz.                               
                                        

  Madde 5 - 203 sayılı Emirber ve Seyis Neferleri hakkındaki Kanun ile bu Ka- 
nunun birinci ve üçüncü maddelerini değiştiren 1600 sayılı kanun yürürlükten  
kaldırılmıştır.                                 
                                        

  Geçici Madde 1 - (182 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül 
için numaralandırılmıştır.)                           
  Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk 15 gün içerisinde, 2 nci madde
gereğince 1960 mali yılı için hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanı- 
labileceği ilgili Bakanlıklarca tesbit olunur.                 
  Bu kanunun gerektirdiği ödenekler 1960 mali yılı için Milli Savunma ve İçiş-
leri Bakanlıkları bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye 
Bakanı tarafından kaydedilecek tahsisattan ödenir.               
                                        

  Madde 6 - Bu kanun 31 Aralık 1960 tarihinde yürürlüğe girer.        
                                        

  Madde 7 - Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.