Endeksler
                                        
                                        
                                        
              KUVVETLİ TAYIN KANUNU (1)              
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1776                         
  Kabul Tarihi     : 23/3/1931                      
  Yayımlandığı R.Gazete: 29/3/1931 Sayı: 1760                 
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 12 Sayfa: 116            
                                        

  Madde 1 - Seferde ve sefer mahiyetinde mühim harekat ile büyük manevralarda,
fazla beden zayiatını mucip olacak hallerde askerin günlük tayın istihkakı ber- 
veçhiatidir:                                  
                                        
  Gram                                    
  1000 Ekmek                                 
   300 Et veya 200 gram et konserve veya 150 gram kavurma veya kıyma     
   150 Bulgur                                 
   50 Yağ                                  
   300 Yaş sebze veya 100 gram kuru sebze veya 100 gram komprime çorbalık   
     sebze                                 
   25 Şeker                                 
    1 Çay                                  
   20 Soğan                                 
   20 Tuz                                  
   30 Sabun                                 
   (Ek:29/8/1996-4178/5 md.)500 kömür (bedelen beslenenlere)         

  Madde 2 - Birinci maddede bahsi geçen harekatın sefer mahiyetinde mühim   
harekat olduğuna Büyük Erkanı Harbiye Reisliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri
Heyeti karar verir.                               
                                        

  Madde 3 - Bu istihkak seferde ordu kumandanlarının ve daha büyük kumandan- 
ların ve sefer mahiyetindeki mühim hareketlerde harekatı idare eden en büyük  
kumandanın ve büyük manevralarda müdiri harekatın emri mahsusları ile verileceği
gibi seferde müfrez olarak icrayı harekat eden liva ve daha yukarı kıtalar   
kumandanlarının da kendi mesuliyetleri altında verecekleri emirle ita olunur.  
Bunun azami hududu beş gündür. Mecburiyet halinde tekrar edilir.        
                                        
  (Ek: 21/10/1935 - 2831/1 md.) Başkumandan mezkür gıdayı seferde istediği  
kıt'alara tensip edeceği müddet kadar verdirebilir. Tütün içenlere günde on   
gramı geçmemek üzere tütün istihkakı ilave edebilir. (2)            
                                        

  Madde 4 - Ekmek verilmediği günlerde 700 gram peksimet verilecek ve peksi- 
metten başka hiç bir erzak verilemezse peksimetin miktarı 1250 grama iblağ olu- 
nacaktır.                                    
---------------------                              
(1) Bu kanunda geçen "erat" tabiri 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118.  
   maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.    
(2) Tütün istihkakına ilişkin hüküm, 8/8/1977 tarih ve 2092 sayılı Kanunun 3. 
   maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Et istihkakı sığırdır. Sığır eti bulunmayan mahallerde bu istihkak
koyun, keçi ve balık olarak ve mecburiyet halinde sair etlerden verilebilir.  
                                        

  Madde 6 - Mahrukat ve tenvirat istihkakı 14 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayi- 
nat ve Yem Kanunu mucibince verilir.                      
                                        

  Madde 7 - Bu istihkakın cümlesi kabili mübadeledir.             
                                        

  Ek Madde 1 - (30/1/1946 - 4843 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek 
maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.) Tank erbaşına ve erine 
cephede harb hareketleri halinde (Cephede, gerilerde istirahat halindekiler   
müstesna) bulundukları sürece diğer sınıf erbaşına ve erine nazaran dörtte bir 
nispetinde (Daha ziyade şekerli maddeler) fazla gıda verilir.          
  Ek Madde2 -(Ek :29/8/1996-4178/5 md.)                    
  Bakanlar Kurulunca belirlenecek yaygın ve yoğun bir şekilde terörle mücade- 
le yapılan illerde, terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görev- 
lendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinden Genelkurmay Başkanlığının   
teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca (Jandarma ve Sahil Güvenlik Birlik- 
leri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak birlikler bu kanuna göre iaşe 
edilirler. İstihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve hazır yiyecek 
olarak verildiği günlerde, bu Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar  
parasal tutarda tabela düzenlenebilir. Yukarıda belirtilen birliklerde görev-  
li erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu Kanunda belirtilen tayın bedeli  
bu madde uyarınca belirlenecek iller arasından Genel Kurmay Başkanlığınca se-  
çilecek bir ilden alınan rayiç üzerinden hesaplanarak verilir. Bunlara ayrıca  
22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun gereğince ödenen tayın bedeli verilmez. 
Bu madde kapsamında olup, bedelen beslenen birliklerde görevli subay, astsubay, 
uzman jandarma ve uzman erbaşlar da, birlikle beraber bulunmak zorunda olduk-  
ları günler için bu madde hükmüne göre bedelen beslenirler. Bu günler için   
yine 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre peşin ödenen tayın bedeli   
günlük miktarı düşülerek hesaplanan tayın bedeli farkları ay sonunda ödenir.  

  Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.               

  Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri  
memurdur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
        1776 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞl KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                        ------------------------------- 
       Yürürlükten Kaldırılan                      
      Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi   Sayısı  Maddesi 
  ------------------------------------------ ------------ --------- ----------
  21 Teşrinievvel 1935 tarih ve 2831 sayılı                  
  Kanunun tütün istihkakına ilişkin hükmü ile                 
  19 Şubat 1954 tarih ve 6252 sayılı Kanun   8/8/1977  2092    3   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      1776 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN        
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                        
  Kanun                             Yürürlüğe   
   No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
------------  --------------------------------------------   ------------  
   2831                -             31/10/1935  
   4843                -              4/2/1946  
   211   Sağlık işlerine ait 57-70 inci madde hükümleri    1/3/1961  
        Diğer hükümleri yapılacak talimatname ile birlikte  27/5/1961  
   2092                -             17/8/1977  
                                        
   4178                -