Endeksler
               KİMLİK BİLDİRME KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası        : 1774                     
  Kabul Tarihi         : 26/6/1973                  
  Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih : 11/7/1973 Sayı: 14591        
  Yayımlandığı Düstur     :Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2547       
                                        

  Madde 1 - Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlen- 
me bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli  
olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve 
bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine gÖre yapılır.                
  Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun   
kapsamı dışındadır.                               

  Madde 2 - Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil  
köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık  
müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal te-  
tesislerinin sorumlu işleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz  
veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve ge- 
liş - ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tut-  
mak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet 
İstatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadırlar.          

  Madde 3 - İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlik- 
leri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafın- 
dan örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir.        
  Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukarı- 
daki fıkrada gösterilen şekilde bildirilmesi zorunludur.            
  İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi  
sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler.             
  Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar.         
  Kamu kuruluşlarına ait tesislerin amir ve müdürleri işletici gibi sorumlu- 
durlar.                                     

  Madde 4 - İkinci maddedeki tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde 
sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, 
örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı olduk- 
ları en yakın kolluk örgütüne bildirirler.                   
  Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından 
doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.         
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kolluk görevlilerince her istenildiğinde bu kimlik kartının gösterilmesi  
zorunludur.                                   

  Madde 5 - Binalarda kapıcı, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari, 
teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işe başlamalarını iz- 
leyen üç gün içinde,                              
  a) Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutlarda oturan sahip veya kiracı,   
  b) Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun  
bu konuda kendi adına yetkili kıldığı bir üye tarafından örneğine uygun kimlik 
bildirme belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunlu- 
dur.                                      
                                        

  Madde 6 - Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;             
  a) Konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta  
kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetli- 
ler için aile reisi;                              
  b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret 
ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındır- 
malar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;                  
  c) Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta 
olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;                
  d) Resmi binalar ve müştemilatında yatarak kalmalarına yer gösterilenler  
için yatılan dairenin yetkili amiri tarafından örneğine uygun kimlik belgesi  
doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.     
  Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri  
ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanlar ile (d) bendinde belirtilen   
yerlerde kalanların ayrılmaları halinde de, yukarıdaki şekil ve süre içinde   
bildirim belgesi gereklidir.                          
  (Değişik: 29/8/1996-4178/8 md.) Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütü- 
ne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.           
                                        

  Madde 7 - Geçici yer değiştirmelerde;                    
  a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafir için aile reisi;       
  b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimlik olarak göçenler için de aile   
reisi tarafından, örneğine uygun bildirim,                   
  Üç gün içinde kolluk örgütüne verilir.                   

  Madde 8 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, aile reislerinin bu Kanu- 
na göre dolduracakları her çeşit bildirimlerin birer örneği sorumlu yöneticiye 
verilir.                                    
                                        

  Madde 9 - Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili ida- 
reye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer res- 
mi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut 
ve işyerlerinde çalıştıramaz.                          

  Madde 10 - Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu  
Kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade et- 
tiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları 
kalamazlar.                                   
  İskele, istasyon, hava meydanı terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri 
kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurul- 
ması gibi zorunluluk olan zaman ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer  
tesislere, bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alı- 
narak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından geçici veya, sürekli olarak 
izin verilebilir. Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, bi-
nalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, 
garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya ve-
ya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.     
  Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneti-
ciye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek zorundadırlar.         
  Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri
hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.    

  Madde 12 - Bu Kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, söz
konusu kimlik bildirme belge, defter ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi, 
alınış, Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü iş- 
lerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle  
gösterilir.                                   

  Madde 13 - (Mülga: 29/8/1996-4178/9 md.)                  

  Madde 14 - Bu Kanuna göre verilecek belgeler ve yapılacak her türlü bildi- 
rimler, her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça,  
yetkili resmi örgütler dışında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade  
edilemez.                                    

  Madde 15 - (Değişik: 29/8/1996-4178/9 md.)                 
  2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine aykırı hareket edenlere üç milyon lira 
para cezası verilir.                              

  Madde 16 - (Değişik : 29/8/1996-4178/9 md.)                 
  5 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere bir milyon lira para cezası  
verilir.                                    

  Madde 17 - (Değişik: 29/8/1996-4178/9 md.)                 
  6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerdeki hükümlere aykırı hareket edenlere  
bir milyon lira; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere   
üç milyon lira para cezası verilir.                       

  Madde 18 - (Değişik : 29/8/1996 - 4178/9 md.)                
  15, 16 ve 17 nci maddelerde belirtilen para cezaları o yerin en büyük mül- 
ki amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere  
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı  
tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine  
itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini dur-  
durmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen    
hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu  
Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.              

  Madde 19 - 10/6/l930 tarihli ve 1704 sayılı Otel Pansiyon, Ticarethane ve- 
sair Umumi Müesseselerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mec- 
buriyetine dair Kanun ile bu Kanunun bazı maddelerini tadil ve tashih icrasına 
ve bir madde ilavesine dair 14/1/1933 tarih ve 2099 sayılı Kanun yürürlükten  
kaldırılmıştır.                                 

  Ek Madde 1 - (Ek: 29/8/1996-4178/10 md.)                  
  Bu Kanunun uygulanması sırasında genel kolluk kuvvetlerine ait karakolla-  
ra, il merkezlerinden de sorgulanabilen bilgisayar terminalleri konulur. Bunun 
için gerekli giderler İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşı-  
lanır.                                     
  İdarenin bilgisayar sistemi kurması ve gerekli teknik altyapıyı hazırla-  
masıyla birlikte, bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi, her   
türlü konaklama tesislerinden, Bakanlar Kurulunca belirlenecek olanlar, tespit 
ve ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüm kayıtlarını bilgisayarda tut- 
mak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar termi-  
nallerine bağlamak zorundadırlar. Bu şartı yerine getirmeyen kuruluşlara 50 mil-
yon lira para cezası verilir. Tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilir. 

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayım tarihi ile 12 nci madde gereğince hazırla-
nacak yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 
2099 sayılı Kanunların uygulanmasına devam olunur.               

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihden sonra 12 nci maddedeki yönetme- 
lik çıkıncaya kadar 5 inci madde ve 6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini ge- 
rekli görülen yerlerde uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkilidir.         

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik, bu Ka- 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.       

  Madde 20 - Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı maddenin (b) bendi hariç, 
12 nci maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer  
maddeleri bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             

  Madde 21 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   1774 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE      
           GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE               
                                        
                                        
 Kanun                        Yürürlüğe         
 No.   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi       
 ------ --------------------------------------- ------------------      
 4178           ----             4/9/1996