Endeksler
                                        
                                        
             MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)             
                                        
                                        
  Kanun Numarası    : 1739                        
  Kabul Tarihi     : 14/6/1973                      
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342           
                                        
                                        
   Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara     
       göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.            
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
  I - Kanunun kapsamı:                            

  Madde 1 - Bu kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve 
ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı,öğretmenlik mesleği,okul bina ve tesis- 
leri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev  
ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.  
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
       Türk Milli Eğitim Sistemini Düzenleyen Genel Esaslar        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            TÜrk Milli Eğitiminin Amaçları              
                                        
  I - Genel amaçlar:                             

  Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertleri- 
ni,                                       
  1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve    
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk Milletinin milli, 
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve gelişti- 
ren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan hak- 
larına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluk- 
larını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şe- 
kilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş 
bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer  
veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler ola- 
rak yetiştirmek;                                
                                        
----------------------                             
(1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Ka-
  nunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve   
  metne işlenmiştir.                             
  b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibare- 
    leri; 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğre- 
    tim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,dav- 
ranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırla- 
mak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulu- 
nacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;                  
  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutlu- 
luğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağ- 
daş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.          
                                        
  II - Özel amaçlar:                             

  Madde 3 - Türk eğitim ve öğretim sistemi,bu genel amaçları gerçekleştirecek 
şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaç- 
ları, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit  
edilir.                                     
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
           Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri            
                                        
  I - Genellik ve eşitlik:                          

  Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk,cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin 
herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz ta- 
nınamaz.                                    
                                        
  II - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:                    

  Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri 
ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.               
                                        
  III - Yöneltme:                               

 

 
  Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince,ilgi,istidat ve kabiliyetleri ölçü- 
sünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetişti- 
rilirler.                                    
  (Değişik: 16/8/1997-4306/3 md.) Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yö- 
neltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumla-  
rına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıf-  
ları konulabilir.                                
  Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif  
ölçme ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.               
                                        
  IV - Eğitim hakkı:                             

  Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.         
  İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, is- 
tidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.                 
                                        
  V - Fırsat ve imkan eşitliği:                        

  Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. 
  Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademeleri- 
ne kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs,kredi ve 
başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.                    
  Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 
alınır.                                     
                                        
  VI - Süreklilik:                              

  Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam et- 
mesi esastır.                                  
  Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uyma- 
larına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için ge- 
rekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  VII - Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:        

  Madde 10 - (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)                
  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazır-
lanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve il- 
keleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak  
alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli  
ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem veri- 
lir.                                      
  Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin,  
eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğre- 
tilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine ça- 
lışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği 
yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.          
                                        
  VIII - Demokrasi eğitimi: