Endeksler
                                        
                                        
                                        
           SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU           
                                        
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 1738                        
  Kabul Tarihi      : 30/5/1973                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 7/6/1973 Sayı: 14557            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2281           
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
   Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren   
     yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre     
           düzenlenen nümerik fihristine bakınız.           
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
  Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı:                   

  Madde 1 - Türkiye hudutları dahilinde bu kanunun üçüncü maddesinde belirti- 
len seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bu 
Komutanlığa bağlı kurumca yönetilir.                      
                                        
  Kavramlar:                                 

  Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında:                    
  a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir ve hid- 
rografi işlerini yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilatını, 
  b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevre- 
leyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün 
temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elve- 
rişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,                   
  c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik 
özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve  
meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim   
dalını,                                     
  d) Deniz jeofiziği deyimi, arzın denizler üzerinde mağnetik, gravimetrik ve 
sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı ince- 
leyen, bunların askeri, akademik ve ekonomik kıymetlendirilmesini yapan ilim  
dalını,                                     
  e) Seyir yardımcıları deyimi, deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları,radyo 
farları,görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve istasyon- 
ları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir 
emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,             
  f) Notik yayınlar deyimi, fener,kılavuz ve radyo işaretleri kitapları,alma- 
nak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere  
dağıtılan ilanlar ve benzeri gibi seyir,emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgi- 
leri kapsayan yayınları, amaç bilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Seyir ve hidrografi işleri:                         

  Madde 3 - Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine 
müsait göller ile su yollarında olmak üzere:                  
  a) Askeri, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi,oşinografi ve jeofizik-
sel yönlerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak,           
  b) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından özel vasıtalarla yaptırılacak 
hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara ait olup birer 
nüshalarını Kuruma vermek zorunda bulundukları her türlü data, plan ve harita- 
ların arşivlenmesini yapmak,                          
  c) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidrografik, oşin- 
ografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük yapmak,      
  d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek  
veya kaldırılacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce ha-  
zırlanacak tasarı ve teklifler için Kurumun mütalaasına başvurmak,       
  e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlarından ilgililerce ya- 
pılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve planlarla deniz tra- 
fiği, liman ve su yollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal  
emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalaa vermek,          
  f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyetini sağlamak üzere Kuruma  
gelen bildirileri incelemek,tespit etmek ve düzeltilmesini müteakıp yayınlamak, 
  g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden  
milletlerarası kurum ve andlaşmaların Türkiye için uygulama hükümlerini, Bakan- 
lar Kurulu kararı ile yerine getirmektir.                    
                                        
  Yayın işleri:                                

  Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik  
işlerine ait sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere:             
  a) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine,     
  b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmi kurumlara,            
  c) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve şahıslara,             
  d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası veya yaban- 
cı devlet kurumlarına,                             
  Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik ya- 
yınlarını hazırlamak, derlemek ve yayınlamaktır.                
  Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapılacağı bu konuda çıkartılacak  
yönetmelikte gösterilir.                            
                                        

  Madde 5 - İlgililerce bildirilen can ve mal emniyetine ait her türlü tehli- 
keler, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve Posta - Telgraf ve Te- 
lefon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü di- 
ğer yayın organlarından yararlanılarak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esas- 
lara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.                 
                                        
  İhtiyaçların tespit ve tedariki:                      

  Madde 6 - Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir   
olunur.                                     
                                        

  Madde 7 - (Mülga: 10/6/1985 - 3225/16 md.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Bu kanunda belirtilen seyir ve hidrografi işleri, resmi ve özel  
kurum ve şahısların yapacakları istemler, kurumun kendi hizmetleri de gözönüne 
alınarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yapacağı davet ve belirteceği subayın 
başkanlığında yılda bir defa olmak üzere ilgili resmi ve özel kurum yetkili tem-
silcilerinden kurulu bir kurulda tespit olunur.                 
  Bu kurulun kararı Bakanlar Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kurul bu hizmet 
için bütçenin T.B.M.Meclisine sevkinden önce toplanır.             
  Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen yıllık programı aksatmayacak program 
dışı ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göreceği işleri yapmaya yetkili- 
dir.                                      

  Madde 9 - Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programlarının gerçekleşme-
si için iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmi kurumlar talepleri ile ilgili  
masrafları aşağıdaki şekilde sağlanır:                     
  Genel bütçeli kurumların, programına dahil iş taleplerinin gerektirdiği öde-
nek bütçe hazırlığı sırasında aidiyetine göre Milli Savunma Bakanlığı, Deniz  
Kuvvetleri Komutanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.        
  Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yaptıracakları işlere ait meblağ, bir 
taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığına da işi alan ku- 
rumun bağlı olduğu bütçenin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye 
ve yıl sonunda artakalan miktarları gelecek yıl bütçesinde açılacak özel tertip-
lere aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.                   
  Kadro ve personel işleri:                          

  Madde 10 - Kurum başkanı ile kurumda görev alacak subay, astsubay ve erlerin
atanması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alınacak diğer personelin atanması 
ise, ilgili mevzuat gereğince yapılır.                     
  Yönetmelik:                                 

  Madde 11 - Bu kanunun uygulama esaslarını, bakanlıklararası kurulun kuruluş 
ve işleyişini, gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin yayın, dağıtım ve muhafaza- 
sını gösterir yönetmelik; yürürlük tarihini takip eden bir yıl içinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile çıkartılır.                          
  Kurumun mal varlığı:                            

  Madde 12 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun ihtiyacı bulunan gayrimen- 
kul, deniz araçları, cihazlar, aletler ve diğer malzemeyi kuruma temin etmekle 
yükümlüdür.                                   
  Yürürlük:                                  

  Madde 13 - Bu Kanun yayımını takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe
girer.                                     
  Yürütme:                                  

  Madde 14 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        1738 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN       
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE      
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
      Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------ 
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi 
---------------------------------------------  ----------- --------- -------- 
30/5/1973 tarih ve 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi               
Hizmetleri Kanununun 7 nci maddesi         10/6/1985  3225    16  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       1738 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
 Kanun                             Yürürlüğe   
  No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi  
---------  ----------------------------------------------  ----------------- 
 3225              -                1/1/1986